Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Міжнародні відносини

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти   Донецький національний університет імені Василя

Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії НД № 0289327 від 21.08.2017 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 03.06.2014 р. (протокол №109); термін дії сертифіката до

01.07.2024 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України – 6 рівень.

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти FQ-EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF-LLL (level 6), рівень освіти – шостий (бакалаврський).

Обмеження щодо форм навчання Денна форма навчання
Освітня кваліфікація Бакалавр з  міжнародних  відносин,  суспільних комунікацій та регіональних студій  
Кваліфікація в дипломі Ступінь віщої освіти Бакалавр

Degree Bachelor

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Program Subject Area International Relations, Social Communication and Regional Studies

Освітньо-професійна програма Міжнародні відносини

Educational Program International Relations

Опис предметної області Об’єкти вивчення: міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування відповідних теорій та методів.

Теоретичний зміст предметної області: теорія міжнародних відносин, форми та способи їх організації, історія та практика міжнародного співробітництва, взаємодії та конкуренції, природа та динаміка міжнародної безпеки, міжнародні конфлікти, система та джерела зовнішньої політики держави, міжнародне регіонознавство, природа та еволюція міжнародних комунікацій та міжнародного інформаційного простору.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, методики, аналіз і синтез, індукція і дедукція, спостереження, методики оцінки й аналізу процесів у міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та регіональних студіях, системний аналіз, методи аналізу інформації.

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційнокомунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційноаналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовуються у діяльності суб’єктів міжнародних відносин, міжнародних суспільних комунікацій та у регіональних студіях.

 

Академічні права випускників Можливість здобуття освіти за програмою сьомого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у галузі міжнародних відносин зі світоглядом life-long learning, що орієнтуються в міжнародному політичному, культурному та інформаційному просторі; здатні вирішувати складні проблеми у сфері професійної діяльності; адаптуватися до нових професій в умовах мінливого світу, інформаційного суспільства, глобалізації; діяти у конфліктному середовищі; налагоджувати та підтримувати різні види комунікації з іноземними колегами зі збереженням самоідентифікації громадянина України

Характеристика програми

Фокус програми: загальна / спеціальна Загальна
Особливості програми Підхід до «міжнародних відносин» як широкої сфери професійної діяльності, що є базовою засадою освітньої програми, спрямований на  підготовку «універсального дипломата», спроможного працювати політиком, аналітиком, перекладачем, іміджмейкером, блогером. Такий універсальний підхід складає особливість освітньої програми і забезпечується програмними результатами навчання, які дозволять здобувачеві розкрити свій лідерський потенціал, продемонструвати високу ступінь адаптивності до змін, встановлювати і підтримувати різні види комунікації з колегами і партнерами, вирішувати складні проблеми у професійній діяльності, продукувати і реалізовувати нові ідеї. Набуття теоретичних знань і практичних навичок за програмою передбачає формування не лише професійних компетентностей (hard skills), а й комплексу soft skills (комунікабельність, критичне мислення, креативність, емпатія). Вивчення двох іноземних мов (англійської та за вибором здобувача вищої освіти) й програми академічної мобільності дозволяють ще під час навчання зрозуміти та опанувати особливості міжкультурної комунікації.

Працевлаштування та продовження освіти

Бакалавр міжнародних відносин здатний реалізувати набуті компетентності у наступних видах діяльності:

  • організаційно-управлінська;
  • інформаційно-аналітична;
  • комунікаційно-консультативна.

Бакалавр за освітньою програмою «Міжнародні відносини» здатний виконувати роботу відповідно до професійних назв робіт, кодів і назв професійних угруповань професій відповідно до Національного класифікатора професій і обіймати наступні посади:

  • помічник керівника підприємства (установи, організації);
  • референт;
  • дипломатичний кур`єр;
  • аташе;
  • віце-консул;
  • консульський агент;
  • секретар дипломатичної установи тощо.

Бакалавр міжнародних відносин може обіймати первинні посади в органах державної влади і управління, міжнародних урядових і неурядових організаціях, комерційних структурах, науководослідних інституціях і аналітичних центрах, засобах масової інформації.

Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Лекції, семінарські,  практичні і лабораторні заняття, колоквіуми, дискусії із розв’язанням ситуаційних, проблемних  завдань і використанням кейс-методів, ділових і рольових ігор, тренінгів, індивідуальних завдань, інтерактивних методів; курсові і контрольні роботи, консультації викладачів, самостійна робота здобувачів вищої освіти.

Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікації та регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності держав, міжнародних взаємодій між державами, міжнародними організаціями та недержавними акторами, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачає застосування теорій суспільних наук та спеціальних наукових методів дослідження проблем міжнародних відносин.

 Загальні компетентності (ЗК)

ЗК-1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі і знань про природу і суспільство, та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового образу життя.

ЗК-3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК-4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК-5. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК-6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК-7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК-10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК-11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-13. Здатність бути критичним і самокритичним.

Спеціальні компетентності (СК)

СК-1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації  міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій.

СК-2.Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному.

СК-3. Здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних відносин та світової політики у політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях.

СК-4. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, суспільних комунікацій, регіональних досліджень.

СК-5. Здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права та внутрішньої політики на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.

СК-6. Здатність застосовувати засади дипломатичної та консульської служби, дипломатичного протоколу та етикету,  уміння вести дипломатичне та ділове листування (українською та іноземними мовами).

СК-7. Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському континенті, та місце в них України.

СК-8. Усвідомлення національних інтересів України на міжнародній арені.

СК-9. Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем.

СК-10. Здатність аналізувати структуру та динаміку міжнародних суспільних комунікацій, виявляти їх вплив на міжнародну систему, державні та суспільні інститути.

СК-11. Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними.

СК-12. Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин (українською та іноземними мовами).

СК-13. Здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних акторів та транснаціональні відносини.

Програмні результати навчання

ПРН-1. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин.

ПРН-2. Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, знати природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів.

ПРН-3. Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці.

ПРН-4. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень.

ПРН-5. Знати природу та механізми міжнародних комунікацій.

ПРН-6. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

ПРН-7. Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.

ПРН-8. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій.

ПРН-9. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації.

ПРН-10. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів.

ПРН-11. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні документи.

ПРН-12. Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з/на іноземні мови, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва,  зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, регіональних студій, дво-та багатосторонніх міжнародних проєктів.

ПРН-13. Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності, аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору.

ПРН-14. Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізовані програмне забезпечення, бази даних та інформаційні системи для розв’язання складних спеціалізованих задач у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій .

ПРН-15. Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо.

ПРН-16. Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності.

ПРН-17. Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів

Ресурсне забезпечення реалізації програм

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Керівник спеціальності, гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. Гарант освітньої програми пройшов стажування на факультеті політичних наук та міжнародних студій Варшавського університету.

Науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання. У штаті кафедри працює іноземний професор. До викладання залучаються практики в галузі міжнародних відносин.

Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково- навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально- оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).

Вивчення другої іноземної мови (польської) забезпечено обладнанням і методичною літературою кабінету польської мови, створеного за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці у рамках співробітництва за напрямом «Польські студії». Лабораторні заняття з навчальної дисципліни «Міжнародна інформація» і навчальна (комунікативна) практика проводяться на базі навчально-практичної лабораторії інформатизації та організаційного забезпечення освітньої діяльності, навчально-практичної лабораторії професійного становлення та навчально-методичної лабораторії кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

– онлайн-бібліотеки Університету;

– електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу;

– електронні збірки наукових журналів факультету історії та міжнародних відносин: «Історичні та політологічні дослідження», «Донецький археологічний збірник».

Навчально-методичне забезпечення включає:

– робочі програми навчальних дисциплін та практик;

– посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

– методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних, семінарських занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;

– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

– інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі факультету історії та міжнародних відносин, дистанційній платформі Moodle (курси «Історіографія», «Методика навчання історії в школі») та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньої програми «Міжнародні відносини» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВ

Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами (Меморандум про порозуміння між ДонНУ імені Василя Стуса і Варшавським університетом (Польща) та додаток до нього; Угода про співробітництво між ДонНУ імені Василя Стуса і Університетом Миколаса Ромеріса (Литва).

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми

Код Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна роботи) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної і практичної підготовки
ОК-1 Вступ до спеціальності 5 іспит
ОК-2 Країнознавство 4 іспит
ОК-3 Конфліктологія 4 залік
ОК-4 Дипломатія 5 іспит
ОК-5 Дипломатична робота і дипломатичні практики 13 іспит, залік, залік
 

ОК-6

Міжнародні відносини і світова політика 25 іспит, іспит, іспит, іспит, іспит
 

ОК-7

Моделі зовнішньої політики 28 іспит, іспит, іспит, іспит, іспит, іспит
ОК-8 Аналіз зовнішньої політики 5 іспит
ОК-9 Теорія міжнародних відносин 4 іспит
ОК-10 Міжнародна інформація 5 іспит
ОК-11 Міжнародні організації 5 іспит
ОК-12 Методи міжнародно-політичних досліджень 4 залік
 

ОК-13

Іноземна мова професійного спрямування 29 залік, залік, залік, залік, залік, залік,

іспит

 

ОК-14

Друга іноземна мова 16,5 залік, залік, залік, іспит
ОК-15 Теорія і практика перекладу 5 іспит
ОК-16 Виробнича практика 6 Захист, захист
ОК-17 Міжнародне публічне право 4 залік
ОК-18 Історія України в інформаційному протистоянні 4 залік
ОК-19 Ідеї Античності, Середньовіччя та Модерну у світовій історії 4 залік
 

ОК-20

Атестація 4,5 комплексні атестаційні екзамени
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 180
Дисципліни за виробом здобувача вищої освіти
  Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 залік
  Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 залік
Дисципліни за вибором (Варіант 1 – minor)
  Дисципліна 1,2 10 залік, залік
  Дисципліна 3,4 10 залік, залік
  Дисципліна 5,6 10 залік, залік
  Дисципліна 7,8 10 залік, залік
  Дисципліна 9 5 залік
  Дисципліна 10/Підсумковий проєкт 5 залік
  Всього 50
Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + практика/ курсова робота/дисципліни)
  СЕРТИФІКАТНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
              Дисципліна 1,2 10 залік, залік
Дисципліна 3,4 10 залік, залік
  Дисципліна 5 5 залік
  Дисципліна 6/Підсумковий проєкт 5 залік
  Курсова робота 14 захист
  Практична підготовка 6 захист
  Всього 50
Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін+ практика/ курсова робота/дисципліни)
  Дисципліни з переліку* 10 залік
  Дисципліни з переліку* 10 залік
  Дисципліни з переліку* 10 залік
  Курсова робота 14 захист
  Практична підготовка 6 захист
  Всього 50
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти: 60  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240