Освітня програма

Управління закладами освіти

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний ступінь.

Обсяг програми – 90 кредитів ЄКТС; 1 рік 4 місяці

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД № 0289368 від 21.08.2017 р., термін дії – до 01.07.2025 р.
Рівень програми НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – Seconde cycle,  ЕQF­LLL – 7 рівень, рівень освіти – другий (магістерський)
Обмеження щодо форм навчання Відсутні
Освітня кваліфікація Магістр менеджменту
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти − Магістр

Спеціальність – Менеджмент

Освітньо-професійна програма – Управління закладами освіти

Degree – Master

Program Subject Area – Management

Educational Program – Management of Educational Institutions

Опис предметної області Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами в сфері освіти

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області:

– парадигми, закони, закономірності,

– принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;

– концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо;

– функції, методи, технології та управлінські рішення у

менеджменті.

Методи, методики та технології:

– загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);

– методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо).

– методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);

– технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).

Інструментарій та обладнання:

сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.

Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі

післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка сучасних фахівців-менеджерів за другим (магістерським) рівнем, які володіють поглибленими знаннями і розвиненими навичками в сфері менеджменту закладів освіти та здатні до професійного й відповідального виконання обов’язків на керівних посадах в державних і приватних організаціях в сфері освіти для задоволення освітніх потреб держави, суспільства, освітніх установ і закладів освіти, осіб, що навчаються. Підготовка здійснюється на принципах прагматизації освітньої діяльності в університетському науково-інноваційному та світоглядному просторі  через формування у них релевантного комплексу компетентностей, що забезпечують їх академічну, професійну і соціально-особистісну ефективність в умовах зростаючої складності і невизначеності зовнішнього середовища.

Характеристика програми

1 Фокус програми:

загальна / спеціальна

Загальна
2 Особливості програми

 

 

 

 

Забезпечення міждисциплінарної підготовки для формування комплексного підходу до управління сучасним закладом освіти, що реалізується через формування умов динамічного, інтегративного та інтерактивного навчання

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на посади керівників, менеджерів (управителів) та професіоналів згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:10):

Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу

Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу

Директор (начальник, завідувач) кабінету (центру) (методичного, навчально-методичного)

Директор курсів підвищення кваліфікації

Директор навчально-виховного закладу

Директор навчального (навчально-тренувального) центру

Директор позашкільного закладу

Директор центру професійної орієнтації молоді

Директор школи

Начальник навчального (навчально-тренувального) центру

Начальник училища

Декан

Завідувач відділення у коледжі

Завідувач кафедри

Менеджер (управитель)

Працевлаштування на посади згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)):

Managing Directors and Chief Executives

Administrative and Commercial Managers

Research and Development Managers

Education Managers

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, пракико-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання, проведення наукових досліджень в рамках підготовки кваліфікаційної роботи та виконання індивідуальних завдань.

Викладання та навчання відбувається у вигляді: проблемних лекцій, колоквіумів, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, навчання, заснованого на дослідженнях (Research based learning)  тощо.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, залік, захист звітів з практики, творча / наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний), захист кваліфікаційної роботи.

Перелік компетентностей випускника

Інтегральна компетентність (ІК)

 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог
Загальні компетентності

(ЗК)

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом;

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми

організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.

CК 11. Здатність до вміння формувати критерії

оцінювання якості освітньої діяльності.

СК 12. Здатність до пошуку, використання та

інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансово-

економічної діяльності закладу освіти

Результати навчання

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий,

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;

ПРН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями;

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;

ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;

ПРН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;

ПРН 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною

мовами;

ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;

ПРН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).

ПРН 13. Уміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне,

фінансове та кадрове забезпечення закладу освіти (підрозділу).

ПРН 14. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансово-економічної діяльності

закладу освіти для прийняття рішень.

ПРН 15. Здатність відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері

фінансово-економічної діяльності закладу освіти.

ПРН 16. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансово-економічної діяльності закладу освіти.

ПРН 17. Самостійно готувати проєкти локальних нормативно-правових актів та інших документів правового характеру у різних сферах професійної діяльностi.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1 Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту та поведінкової економіки, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються викладачі, які мають досвід практичної діяльності за фахом та/або визнані фахівці-практики в сфері управління закладами освіти.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2 Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка, Донецька область).
3 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

–    онлайн-бібліотеки Університету;

–    електронної бази наукових журналів та  електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

–    робочі програми навчальних дисциплін та практик;

–    посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

–    методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;

–    методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

–    інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено  на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління закладами освіти» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги з управлінської тематики в провідних компаніях, організаціях та установах, органах державної влади та місцевого самоврядування

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Менеджмент організацій 6 Екзамен
ОК-2 Управлінська діяльність керівника закладу освіти 5 Екзамен
ОК-3 Управління фінансово-економічною діяльністю закладу освіти 3 Екзамен
ОК-4 Тренінг з розвитку управлінської компетентності 3 Залік
ОК-5 Інформаційні та комунікаційні технології в управлінні закладом освіти 3 Залік
ОК-6 Методологія та організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота 4 Залік
ОК-7 Управління проєктами 3,5 Екзамен
ОК-8 Менеджмент персоналу 4 Екзамен
ОК-9 Комунікативний менеджмент 3 Залік
ОК-10 Іноземна мова професійного спрямування 3 Залік
ОК-11 Виробнича (за фахом) практика 9 Захист
ОК-12 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Атестація

16,5

4,5

Захист
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки: 67,5  
  Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 Залік
  Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
  Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 Екзамен
  Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
  Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90