Освітня програма

Менеджмент у судовій сфері

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена вперше у 2020 році і діє у
відповідності до Сертифікату про акредитацію: НД No
0289368, від 21.07.2017 р., термін дії – до 01.07.2025 р.
Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – Second cycle, ЕQFLLL

– 7 рівень, рівень освіти – другий (магістерський)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр менеджменту
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр/Master
Спеціальність – Менеджмент/Management
Освітньо-професійна програма – Менеджмент у судовій
сфері/ Court Establishments Management
Опис предметної області Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх  підрозділами, а також управління діяльністю судів
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати
та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері
менеджменту або у процесі навчання, що передбачають
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Теоретичний зміст предметної області:
– парадигми, закони, закономірності;
– принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;
– концепції системного, ситуаційного, адаптивного,
антикризового, інноваційного, проектного менеджменту;
– функції, методи, технології та управлінські рішення у
менеджменті.
Методи, методики та технології:
– загальнонаукові та специфічні методи дослідження
(розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні,
економіко-математичні, експертного оцінювання,
фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
– методи реалізації функцій менеджменту (методи
економічної діагностики; методи прогнозування і
планування; методи проектування організаційних структур
управління; методи мотивування; методи контролювання;
методи оцінювання соціальної, організаційної та
економічної ефективності в менеджменті, моніторинг
ефективності діяльності судових установ).
– методи менеджменту (адміністративні, економічні,
соціально-психологічні, технологічні);
– технології обґрунтування управлінських рішень
(економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево
рішень тощо).
Інструментарій та обладнання:
сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання,
інформаційні системи та програмні продукти, що
застосовуються в менеджменті.
Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-
науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка сучасних управлінців-професіоналів, які володіють поглибленими знаннями і розвиненими навичками у сфері менеджменту, здатних розв’язувати складні професійні
задачі і впроваджувати інноваційні підходи управління та адміністрування в судовій сфері, продукувати прогресивні ідеї, здійснювати ефективні комунікації, демонструвати
професійну і соціально-особистісну ефективність в галузі судового управління за невизначеності умов та ризиків.

Характеристика програми

1 Фокус програми Спеціальна
2 Особливості програми Забезпечення міждисциплінарної (управлінсько-правової)
підготовки для формування комплексного підходу до
управління діяльністю судів, що реалізується через
формування умов динамічного, інтегрованого,
інтерактивного навчання, поєднує управлінські та безпекові
компоненти у діяльності судів. Програма орієнтована на практичну підготовку управлінців- професіоналів у судовій сфері.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускник освітньої програми може займати наступні посади:
− керівник підприємства, установи та організації
− керівник функціонального підрозділу
− керівний працівник апарату органу судової влади
− керівник фінансового, бухгалтерського, економічного, юридичного та адміністративного підрозділу та інший керівник
− менеджер (управитель) з права
− менеджер (управитель) підприємства, установи,
організації та їх підрозділів
− професіонал з управління проектами та програмами
− професіонал державної служби та місцевого самоврядування.
Працевлаштування на посади згідно з International Standard Classification of Occupations:
− Legislators
− Managing Directors and Chief Executives
− Legal Professionals
− Lawyers
− Judges
− Research and Development Managers
− Business and Administration Professionals
− Business and Administration Associate Professionals

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, професійно-
орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання,проведення наукових досліджень в рамках підготовкикваліфікаційної роботи та виконання індивідуальних
завдань.
Викладання відбувається у вигляді: лекційних, практичних
та лабораторних занять, консультацій та тренінгів.
Методи: проблемні лекції, колоквіуми, розв’язання
ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових
ігор, тренінгів тощо.
2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
здійснюється у відповідності з Порядком оцінювання знань
здобувачів вищої освіти у Донецькому національному
університеті імені Василя Стуса.
Види контролю: поточний (тематичний та модульний),
підсумковий (екзамени, заліки, звіт з виробничої
(магістерської) практики, захист кваліфікаційної роботи).

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають
проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог

2 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному
рівні;
ЗК2. Здатність до спілкування з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності);
ЗК3. Навички використання інформаційних та
комунікаційних технологій;
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети;
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

3 Фахові компетентності

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у
відповідності до визначених цілей та міжнародних
стандартів;
СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі
та критерії, за якими організація визначає подальші напрями
розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та
плани;
СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя
та ефективного самоменеджменту;
СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку
ресурсів організації;
СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні
комунікації в процесі управління;
СК6. Здатність формувати лідерські якості та
демонструвати їх в процесі управління людьми;
СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними,
виявляти ініціативу та підприємливість;
СК8. Здатність використовувати психологічні технології
роботи з персоналом.
СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми
організації, приймати ефективні управлінські рішення та
забезпечувати їх реалізацію;

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.
CК 11. Здатність до логічного, критичного і системного
аналізу документів, розуміння їх правового характеру і
значення.
СК 12. Здатність аналізувати дії, правові явища і обставини.
СК 13. Здатність застосовувати правові акти в діяльності
судових установ
СК 14. Здатність визначати належні та прийнятні заходи
вирішення практичних ситуацій

Результати навчання

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий,
методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.
ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.
ПРН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями.
ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.
ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.
ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації
управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного
законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.
ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з
представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.
ПРН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи
для вирішення задач управління організацією.
ПРН 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною
мовами.
ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти
з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.
ПРН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.
ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та здійснювати керівництво організацією
(підрозділом).
ПРН 13. Вміти складати документи, пов’язані з управлінською діяльністю у судовій
сфері.
ПРН 14. Вміти самостійно визначати обставини, які вимагають адекватного
реагування і прийняття необхідних рішень, діяти відповідно до наявних рекомендацій.
ПРН 15. Вміти доносити до респондента інформацію доступно, зрозуміло і своєчасно.
ПРН 16. Вміти консультувати щодо змісту, правових наслідків дій і фактів у сфері
управління діяльністю судів.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми
включає науково-педагогічних працівників кафедри
менеджменту та поведінкової економіки, а також інших
кафедр Університету, які володіють досвідом та
компетентностями, що дозволяють сформувати програмні
результати навчання за освітніми компонентами ОП.
Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення
відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами
провадження освітньої діяльності.
До викладання професійних дисциплін залучаються
викладачі, які мають досвід практичної діяльності за фахом
та/або визнані фахівці-практики в сфері менеджменту у
судовій сфері.
Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні
мають підтверджений рівень наукової і професійноїактивності, більшість з яких є штатними співробітниками
університету, мають наукові ступені та вчені звання.
2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету
відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес
за освітньо-професійною програмою. Стан приміщеньвідповідає санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-
технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає:4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-
інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку;сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та
науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір«Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-
оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка, Донецька область).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті
Університету).
Інформаційне забезпечення включає доступ до:
– онлайн-бібліотеки Університету;
– електронної бази наукових журналів та електронних
бібліотечних ресурсів світу.
Навчально-методичне забезпечення включає:
– робочі програми навчальних дисциплін та практик;
– посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти
лекцій;
– методичні вказівки до написання та захисту курсових
робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять,
щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;
– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів
вищої освіти;
– інші навчально-методичні матеріали.
Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі
економічного факультету, дистанційній платформі Moodle
та на OneDrive(з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Перезарахування отриманих кредитів на основі
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС),
отриманих під час участі здобувача вищої освіти у
програмах національної академічної мобільності
відбувається відповідно до Положення про реалізацію
права на академічну мобільність в Донецькому
національному університеті імені Василя Стуса шляхом
порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням
програмних результатів навчання одержаних
здобувачем вищої освіти у відповідності до «Положення
про організацію освітньої діяльності у Донецькому
національному університеті імені Василя Стуса».
2 Міжнародна кредитна мобільність Перезарахування отриманих кредитів на основі
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС),
отриманих під час участі здобувача вищої освіти у
програмах міжнародної академічної мобільності
відбувається відповідно до Положення про реалізацію
права на академічну мобільність в Донецькому
національному університеті імені Василя Стуса шляхом
порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням
програмних результатів навчання отриманих
здобувачем вищої освіти.

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Менеджмент організацій 5 Екзамен
ОК2 Менеджмент персоналу 3 Екзамен
ОК3 Методологія та організація наукових досліджень.
Кваліфікаційна робота
4 Залік
ОК4 Інформаційні системи і технології в управлінні 3 Екзамен
ОК5 Стратегічне управління 4 Екзамен
ОК6 Юридична психологія 3 Залік
ОК7 Менеджмент безпеки 5 Екзамен
ОК8 Організація діяльності Служби судової охорони 3 Залік
ОК9 Система судоустрою і статус суддів 3,5 Екзамен
ОК10 Правоохоронна діяльність у сфері безпеки судів і
суддів
4 Екзамен
ОК11 Виробнича (магістерська) практика 9
ОК12 Підготовка кваліфікаційної роботи 16,5
ОК13 Атестація (захист кваліфікаційної роботи) 4,5
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 67,5
                         Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5
Загальний обсяг освітньої програми 90