Освітня програма

Соціальне підприємництво

Профіль освітньої програми

Тип диплома та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний ступінь. Обсяг програми – 90 кредитів ЄКТС; 1 рік 4 місяці
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма запроваджується у 2022 р.
Рівень програми

 

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – Second cycle, ЕQFLLL – 7 рівень, рівень освіти – другий (магістерський)
Обмеження щодо форм навчання Відсутні
Освітня кваліфікація Магістр з соціального забезпечення
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти − Магістр /Master

Спеціальність – Соціальне забезпечення / Social welfare

Освітньо-професійна програма – Соціальне підприємництво / Social Entrepreneurship

Опис предметної області Об’єкти вивчення: система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків, підприємницькі підходи в організації діяльності у соціальній сфері, соціальне підприємництво, проєктування, грантрайтинг.

Цілі навчання: підготовка фахівців в сфері соціального забезпечення, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціального забезпечення, соціального підприємництва та проєктування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи соціального розвитку особи і громад та їх використання для пояснення закономірностей соціально-економічних процесів, соціального захисту й надання допомоги вразливим групам населення; використання підприємницьких підходів в організації діяльності у соціальній сфері, а також соціальної роботи в громадах, що ґрунтуються на засадах соціального розвитку; поняття, види, принципи, концепції соціального підприємництва.

Методи, методики та технології:

Загальні: загально-управлінські, загально-наукові, наукового дослідження та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо).

В сфері соціального забезпечення: соціально-економічні, організаційно-розпорядчі, правові, соціологічно-статистичні, психологічні, діагностичні, метод соціального забезпечення в громаді.

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в соціальній сфері та в сфері наукового дослідження.

Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка сучасних фахівців за другим (магістерським) рівнем (особистості-професіонала, Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентифікованої, Інтегрованої у суспільство), які володіють поглибленими знаннями і розвиненими навичками в сфері соціального підприємництва та здатні до планування, створення й успішного ведення власного соціального підприємства; адміністрування соціального підприємництва та діяльності у соціальній сфері, а також управління соціальними проєктами в умовах зростаючої складності і невизначеності зовнішнього середовища.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Забезпечення міждисциплінарної підготовки для формування комплексного підходу до управління власним соціальним підприємством, створення світогляду інноватора задля ефективного управління процесом вирішення соціальних проблем, формування інструментів (механізмів) для створення й розвитку соціального бізнесу як організаційної структури для втілення ідей і сталого соціального впливу, що реалізується через формування умов динамічного, інтегративного та інтерактивного навчання.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на посади керівників, менеджерів (управителів) та професіоналів згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:10):

Керівники підприємств, установ та організацій

Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

Керівники функціональних підрозділів

Керівники проектів та програм

Керівники малих підприємств

Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

Менеджери (управителі) у соціальній сфері

Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності

Професіонали в галузі праці та зайнятості

Професіонали в галузі соціального захисту населення

Професіонали з управління проектами та програмами

Консультанти з ефективності підприємництва

Наукові співробітники (економіка, праця, зайнятість, соціальний захист населення)

Працевлаштування на посади згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)): Managing Directors and Chief Executives

Administrative and Commercial Managers

Research and Development Managers

Social Welfare Managers

Social Work and Counselling Professional

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання, проведення наукових досліджень в рамках підготовки кваліфікаційної роботи та виконання індивідуальних завдань.

Викладання та навчання відбувається у вигляді: проблемних лекцій, колоквіумів, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, навчання, заснованого на дослідженнях (Research based learning) тощо.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Методи оцінювання: усний екзамен, залік, захист звіту з практики, захист курсової роботи, творча / наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний), захист кваліфікаційної роботи.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері соціального підприємництва або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Здатність розробляти і управляти проектами.

ЗК 3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 6. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 7. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 10. Здатність працювати в команді.

ЗК 11. Вміння вести переговори та публічні виступи.

ЗК 12. Навички переконувати та аргументовано дискутувати.

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК 1. Здатність до використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук стосовно до завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціального забезпечення.

СК 2. Здатність планувати та здійснювати соціальні дослідження з метою виявлення й аналізу соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.

СК 3. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціального забезпечення.

СК 4. Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини та сталого розвитку суспільства.

СК 5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.

СК 6. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.

СК 7. Здатність розробляти і впроваджувати програми соціального захисту населення.

СК 8. Здатність оптимізувати процеси прийняття управлінських рішень у вирішенні питань соціально-економічної допомоги мало захищених категорій населення.

СК 9. Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг.

СК 10. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями працівника соціальної сфери.

СК 11. Вміння інформувати населення щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування.

СК 12. Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.

СК 13. Здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних проектів і технологій.

СК 14. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології у сфері надання соціальних послуг, застосовувати інноваційні прийоми при розробці й управлінні соціальними проектами у контексті розв’язання соціальних проблем та зміни соціальної ситуації.

СК 15. Здатність застосовувати теоретичний та методичний інструментарій для складання соціальної звітності у контексті підвищення корпоративної соціальної відповідальності.

СК 16. Здатність аналізувати та визначати соціальні проблеми і шляхи їхнього вирішення із застосуванням інноваційних підходів.

СК 17. Вміння визначати стратегії та підходи соціального підприємництва, які доцільно застосовувати для вирішення різних соціальних проблем.

СК 18. Здатність до використання відповідних інструментів для розробки і реалізації плану соціальної зміни.

СК 19. Здатність розробляти бізнес-модель, яка вирішує суспільну проблему, та оцінювати її вплив на сталий розвиток суспільства на різних рівнях.

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН 1. Використовувати сучасні теорії, методологію і методи соціальних та інших наук стосовно до завдань фундаментальних та прикладних досліджень у сфері соціального захисту.

ПРН 2. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань щодо соціального забезпечення, формулювати висновки та рекомендації щодо його впровадження.

ПРН 3. Володіння методами комунікації у застосуванні різних форм взаємодії та спільної діяльності.

ПРН 4. Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як усно, так і письмово.

ПРН 5. Проектувати теоретичну модель роботи з об’єктами соціального забезпечення в рамках соціальних служб, організацій, установ.

ПРН 6. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для розвитку професійних навичок та якостей.

ПРН 7. Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження.

ПРН 8. Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях.

ПРН 9. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної допомоги.

ПРН 10. Пояснювати та надавати обґрунтовані відповіді населенню щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування.

ПРН 11. Планувати і проводити наукові дослідження в системі соціального захисту населення та висвітлювати їх результати.

ПРН 12. Виявляти потреби різних верств населення та розробляти відповідні програми соціального захисту щодо їх вирішення.

ПРН 13. Аналізувати ефективність реалізації соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах напряму діяльності.

ПРН 14. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності.

ПРН 15. Визначати можливості конституційного та правового регулювання суспільних відносин, забезпечувати оптимальні моделі соціально-правового супроводу орієнтованих на загальнолюдські цінності.

ПРН 16. Розробляти програми навчання та обміну досвідом в системі соціального захисту населення.

ПРН 17. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.

ПРН 18. Розробляти та апробувати соціальні проекти і технології.

ПРН 19. Вміти застосовувати теоретичний та методичний інструментарій для складання соціальної звітності у контексті підвищення корпоративної соціальної відповідальності.

ПРН 20. Вміти використовувати сучасні інформаційні технології при наданні соціальних послуг, демонструвати набуті теоретичні знання щодо розробки й управління соціальними проектами в контексті застосування інноваційних прийомів.

ПРН 21. Вміти аналізувати та визначати соціальні проблеми і шляхи їхнього вирішення із застосуванням інноваційних підходів.

ПРН 22. Визначати стратегії та підходи соціального підприємництва, які доцільно застосовувати для вирішення різних соціальних проблем.

ПРН 23. Використовувати відповідні інструменти для розробки і реалізації плану соціальної зміни.

ПРН 24. Розробляти бізнес-модель, яка вирішує суспільну проблему, та оцінювати її вплив на сталий розвиток суспільства на різних рівнях

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1 Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту та поведінкової економіки, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. До викладання професійних дисциплін залучаються викладачі, які мають досвід практичної діяльності за фахом та/або визнані фахівці-практики в сфері управління закладами освіти.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2 Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 3 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка, Донецька область).
3 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

– онлайн-бібліотеки Університету;

– електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

– силабуси навчальних дисциплін та робоча програма практичної підготовки;

– посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

– методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;

– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

– інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання отриманих здобувачем освіти.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне підприємництво» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги з управлінської тематики в провідних компаніях, організаціях та установах, органах державної влади та місцевого самоврядування.

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема

Код Компоненти освітньої програми Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Соціальна політика. Соціальний захист 8 залік, екзамен
ОК-2 Соціальне підприємництво 8,5 залік, екзамен
ОК-3 Соціальна відповідальність 4 екзамен
ОК-4 Тренінг з соціального проєктування та грантрайтингу 4 залік
ОК-5 Креативна економіка 4 екзамен
ОК-6 Методологія та організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота 3 залік
ОК-7 Комунікативний менеджмент 3 екзамен
ОК-8 Курсова робота 3 Диф. залік
ОК-9 Виробнича (за фахом) практична підготовка 9 Диф. залік
ОК-10 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 16,5 захист
ОК-11 Атестація 4,5
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 залік
Дисципліна за вибором з переліку 1 3 залік
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 екзамен
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 90