Освітня програма

Облік і оподаткування

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД № 0289365 від 21.08.2017 р., термін дії – 01.07.2024 р.
Рівень програми НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – FQ-EHEA, EQF-LLL – 7 рівень, рівень освіти – другий (магістерський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр обліку і оподаткування
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність – 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма – Облік і оподаткування

Degree – Master

Program subject area – 071 Accounting and taxation

Study program – Accounting and taxation

Опис предметної області Об’єкти вивчення та професійної діяльності: організаційна, управлінська, економічна, контрольно-аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб’єктів господарювання та установ державного сектору у сфері обліку, аудиту та оподаткування.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної галузі: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи досліджень закономірностей функціонування сучасної економіки на макро- і мікрорівні, економіко-математичні методи для вирішення економічних проблем і завдань управління, а також інноваційні методи, методики, технології організації обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування.

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і технології, спеціалізоване програмне забезпечення, методичний інструментарій для організації та моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також для збирання і аналізу даних.

Академічні права випускників Можливість навчання за програмою третього освітньо-наукового рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, освіти протягом життя.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають фундаментальні знання та сформовані практичні навички з вирішення управлінських завдань з обліку та оподаткування, володіють сучасними інструментами та інноваційними технологіями, що забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми      Програма поєднує універсальність та спеціалізовану спрямованість підготовки фахівців, що забезпечує їх працевлаштування у будь-яких секторах економіки, надаючи їм поглиблені знання ведення обліку за міжнародними стандартами. Посилення аналітичної компоненти ОП дозволяє сформувати компетентності управлінця, який через облікову інформаційну базу та процеси формує економічну модель підприємництва та перспективи стратегічного розвитку. Передбачає можливість продовження дослідницької діяльності за фахом.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Магістр за фахом «Облік і оподаткування» здатний займати посади у сфері управління обліком, контролем, аналізом, оподаткуванням.

Магістр з обліку і оподаткування здатен виконувати професійну роботу відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних угруповань професій за Національним класифікатором професій ДК 003:2010 і може займати наступні посади: директора бухгалтерської або аудиторської фірми, директора консалтингової фірми, фінансового директора, головного бухгалтера, директора з економіки, завідувача сектора внутрішнього аудиту, економіста-аналітика, бухгалтера-експерта, бухгалтера-ревізора, консультанта з економічних питань, економіста з податків і зборів, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, експерта-консультанта з питань оподаткування в консалтингу, професіонала з фінансово-економічної безпеки корпоративних підприємств, помічника аудитора, аналітика консолідованої інформації, консультанта-аналітика з впровадження ІТ-систем, консультанта з облікової і податкової політики на підприємствах, фінансових та кредитних установах, спеціаліста установ державної фіскальної служби та інших контролюючих органів, наукового співробітника, викладача облікових дисциплін.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проєктне навчання. Поєднання класичних та інноваційних методів викладання, виконання наукових та прикладних досліджень, індивідуальних, самостійних, творчих завдань, проходження науково-дослідної практики, представлення результатів наукових досліджень в наукових працях та кваліфікаційній (магістерській) роботі, участь у конкурсах, суспільній діяльності, самонавчання.
2 Система оцінювання Здійснюється відповідно до «Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», зокрема, включає програмне, групове оцінювання, виконання наукового чи прикладного проєкту або творчого завдання в якості підсумкового оцінювання, публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК02 Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК03 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК04 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК05 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК06 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК07 Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК08 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК09 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК12 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК13 Здатність планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК01 Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.

СК02 Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства.

СК03 Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.

СК04 Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.

СК05 Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.

СК06 Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.

СК07 Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

СК08 Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.

СК09 Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК10 Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування .

СК11 Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, спрямовані на пізнання економічних явищ і процесів.

СК12 Здатність застосовувати отримані нові знання та інновації для розв’язання комплексних проблем у сфері обліку, аудиту та оподаткування, а також адаптувати їх до умов змінного середовища та вимог сталого розвитку.

Програмні результати навчання

ПР01 Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

ПР02 Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.

ПР03 Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні результатів досліджень та інновацій.

ПР04 Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання.

ПР05 Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.

ПР06 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.

ПР07 Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання.

ПР08 Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства.

ПР09 Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР10 Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

ПР11 Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.

ПР12 Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.

ПР13 Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.

ПР14 Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

ПР15 Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику .

ПР16 Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.

ПР17 Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

ПР18 Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

ПР19 Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

ПР20 Аналізувати і оцінювати закономірності і тенденції розвитку обліку, аналізу та аудиту, оподаткування.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри обліку, аналізу і аудиту та інших кафедр університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами даної освітньої програми.

Більшість науково-педагогічних працівників, що задіянні у викладанні, є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання, а також підтверджений рівень наукової та професійної активності, отримує нові професійні навички через регулярне проходження стажувань, участь у тренінгах та семінарах тощо. До викладання професійних дисциплін залучаються науково-педагогічні працівники, що вільно володіють іноземними мовами та мають практичний досвід професійної діяльності.

Гарант, члени проектної групи ОП і група забезпечення спеціальності відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, зокрема, навчальну лабораторію кафедри обліку, аналізу і аудиту; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет.

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

– Онлайн-бібліотеки університету;

– Електронної бази наукових журналів;

– Бази електронних бібліотечних ресурсів світу;

– Архів газети «Все про бухгалтерський облік».

Навчально-методичне забезпечення містить:

– робочі програми навчальних дисциплін, практик;

– посібники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій;

– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів;

– методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи, курсової роботи зі спеціальності, лабораторних практикумів, практичних занять і самостійної роботи студентів;

– інші навчально-методичні матеріали.

Навчально-методичні комплекси дисциплін розташовані на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle, папках дисциплін, які розташовані на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.
2 Міжнародна кредитна мобільність Організація міжнародної кредитної мобільності здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво між Університетом та закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах міжнародної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Організація обліку 4,5 Екзамен
ОК2 Організація і методика аудиту 5 Екзамен
ОК3 Фінансовий аналіз 4 Екзамен
ОК4 Обліково-аналітичне обґрунтування управлінських рішень 4 Екзамен
ОК5 Державний фінансовий аудит 4 Екзамен
ОК6 Облікові механізми оптимізації оподаткування 4 Залік
ОК7 Методологія наукових досліджень в обліку і аудиті Кваліфікаційна (магістерська) робота 4 Залік
ОК8 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 4 Екзамен
ОК9 Стратегічний аналіз 4 Залік
ОК10 Виробнича (науково-дослідна) практика 9 Захист звіту
ОК11 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 16,5
ОК12 Атестація 4,5 Захист кваліфікаційної (магістерської) роботи
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 67,5
                         Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором 1 з переліку 1* 3 Залік
Дисципліна за вибором 2 з переліку 1* 3 Залік
Дисципліна за вибором 3 з переліку 2* 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором 4 з переліку 2* 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором 5 з переліку 2* 5,5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5
Загальний обсяг освітньої програми 90