Освітня програма

Облік і оподаткування

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 р.

Сертифікат про акредитацію НД № 0289336 від 21.08.2017 р. до 01.07.2024 р.

Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – First cycle, EQF – LLL – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр обліку і оподаткування
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування

Degree Bachelor

Program subject area 071 Accounting and taxation

Study program Accounting and taxation

Опис предметної області  

Об’єкт: теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади обліку, контролю, аудиту та аналізу діяльності суб’єктів господарювання і їх оподаткування;

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, методики, процедури організації і здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування;

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні й галузеві пакети прикладних програм обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Академічні права випускників Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових  кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Програма орієнтована на підготовку конкурентоспроможного фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані завдання за допомогою інноваційних технологій та інструментів ведення обліку та адміністрування податків, інтегрованого у суспільство та соціально-відповідального за результати професійної діяльності.

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна
2 Особливості програми      – поєднання класичних та інноваційних методів викладання;

– акцент на формуванні у здобувачів вищої освіти аналітичного мислення, соціальних компетентностей та практичних навичок фахівця;

– формування у здобувачів вищої освіти практичних навичок роботи з прикладним програмним забезпеченням за фахом;

– формування у здобувачів вищої освіти знань Міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту;

– можливість працевлаштування під час  навчання завдяки прикладному характеру програми.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускник освітньої програми здатний займати посади у сфері управління, обліку, контролю, аналізу, оподаткування, економіки, зокрема, бухгалтер, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів,  економіст з: бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, планування, матеріально-технічного забезпечення, податків і зборів, економічний радник, аналітик, інспектор-ревізор, кредитний інспектор, оцінювач (експертна оцінка майна).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проєктне навчання. Поєднання класичних та інноваційних методів викладання, виконання наукових та прикладних досліджень, індивідуальних, самостійних, творчих завдань, проходження практики, участь у конкурсах, суспільній діяльності, самонавчання.
2 Система оцінювання Здійснюється відповідно до «Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», зокрема, включає програмне, групове оцінювання, виконання наукового чи прикладного проєкту або творчого завдання в якості підсумкового оцінювання

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності

ЗК01 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК02 Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК03 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК04 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК05 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК06 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК07 Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК08 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК09 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК12 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК13 Здатність планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.

3 Фахові компетентності

СК01 Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.

СК02 Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства.

СК03 Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.

СК04 Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.

СК05 Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.

СК06 Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.

СК07 Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

СК08 Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.

СК09 Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК10 Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування .

СК11 Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, спрямовані на пізнання економічних явищ і процесів.

СК12 Здатність застосовувати отримані нові знання та інновації для розв’язання комплексних проблем у сфері обліку, аудиту та оподаткування, а також адаптувати їх до умов змінного середовища та вимог сталого розвитку.

Результати навчання

ПР01 Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

ПР02 Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.

ПР03 Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні результатів досліджень та інновацій.

ПР04 Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання.

ПР05 Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.

ПР06 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.

ПР07 Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання.

ПР08 Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства.

ПР09 Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР10 Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

ПР11 Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.

ПР12 Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.

ПР13 Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.

ПР14 Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

ПР15 Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику .

ПР16 Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.

ПР17 Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

ПР18 Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

ПР19 Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

ПР20 Аналізувати і оцінювати закономірності і тенденції розвитку обліку, аналізу та аудиту, оподаткування.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри обліку, аналізу і аудиту та інших кафедр університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами даної освітньої програми.

Більшість науково-педагогічних працівників, що задіянні у викладанні, є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання, а також підтверджений рівень наукової та професійної активності, отримує нові професійні навички через регулярне проходження стажувань, участь у тренінгах та семінарах тощо. До викладання професійних дисциплін залучаються науково-педагогічні працівники, що вільно володіють іноземними мовами та мають практичний досвід професійної діяльності.

Гарант, члени проектної групи ОП і група забезпечення спеціальності відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, зокрема, навчальну лабораторію кафедри обліку, аналізу і аудиту; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет.

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

–           Онлайн-бібліотеки університету;

–           Електронної бази наукових журналів;

–           Бази електронних бібліотечних ресурсів світу;

–           Архів газети «Все про бухгалтерський облік».

Навчально-методичне забезпечення містить:

–       робочі програми навчальних дисциплін, практик;

–       посібники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій;

–       методичні матеріали для проведення атестації здобувачів;

–       методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи, курсової роботи зі спеціальності, лабораторних практикумів, практичних занять і самостійної роботи студентів;

–       інші навчально-методичні матеріали.Навчально-методичні комплекси дисциплін розташовані на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle, папках дисциплін, які розташовані на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

 

 

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.
2 Міжнародна кредитна мобільність Організація міжнародної кредитної мобільності здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво між Університетом та закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах міжнародної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Організація обліку 4,5 Екзамен
ОК2 Організація і методика аудиту 5 Екзамен
ОК3 Фінансовий аналіз 4 Екзамен
ОК4 Обліково-аналітичне обґрунтування управлінських рішень 4 Екзамен
ОК5 Державний фінансовий аудит 4 Екзамен
ОК6 Облікові механізми оптимізації оподаткування 4 Залік
ОК7 Методологія наукових досліджень в обліку і аудиті Кваліфікаційна робота 4 Залік
ОК8 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 4 Екзамен
ОК9 Стратегічний аналіз 4 Залік
ОК10 Виробнича (науково-дослідна) практика 9 Захист звіту
ОК11 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 16,5 Іспит
ОК12 Атестація 4,5 Захист кваліфікаційної (магістерської) роботи
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 67,5
                         Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором 1 з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором 2 з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором 3 з переліку 2 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором 4 з переліку 2 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором 5 з переліку 2 5,5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5
Загальний обсяг освітньої програми 90