Освітня програма

Міжнародні економічні відносини

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра, одиничний

Обсяг освітньо-професійної програми магістра  –  90 ЄКТС.

Тривалість програми – 1 рік 4 місяці

Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2001 р., акредитована у 2013 р.

Сертифікат про акредитацію: НД-IV 0289362 від 21 серпня 2017 р. Термін дії – до 1 липня  2023 р.

Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 8)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр міжнародних економічних відносин
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр

Спеціальність – 292 Міжнародні економічні відносини

Освітня програма – Міжнародні економічні відносини

Obtained qualification: master

Program Subject Area: 292 International Economic Relations

Еducational Рrogram: International Economic Relations

Опис предметної області Об’єкт вивченняфункціонування та розвиток міжнародних економічних відносин, методології та методи їх досліджень, взаємодія суб’єктів світового економічного простору в процесі еволюції міжнародного співробітництва.

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області – економіка світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці й інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного співробітництва.

Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу, моделювання та прогнозування, методики аналізу даних, технології пошуку й обробки інформації, системного аналізу даних, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин.

Інструментарій: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовується в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин

Академічні права випускників Магістр може продовжувати навчання на освітньо-науковому рівні доктор філософії та набувати додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, продовжувати навчання протягом життя згідно чинного законодавства

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин (особистості-професіонала, інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство), які володіють поглибленими знаннями і розвиненими навичками, що дозволять їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованим компетентностям з розв’язання завдань та проблем у реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна
2 Особливості програми      Особливості освітньо-професійної програми полягають у наступному:

 • орієнтована на глибоку професійну підготовку

фахівців із широким спектром охоплення сфер професійної діяльності;

 • забезпечує формування аналітичного базису у

фахівця, здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і сценаріїв міжнародної економічної діяльності;

 • дозволяє набути реальний практичний досвід

вирішення проблем у сфері міжнародних економічних відносин завдяки наявності науково-дослідної практики;

викладання деяких професійних дисциплін іноземною мовою

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування
 • Результатами виконання ОПП підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», присвоєння їм відповідної академічної кваліфікації згідно Класифікатора професій та враховуючи реальні потреби ринку праці випускники магістратури мають такі перспективи працевлаштування:
  • викладач закладу вищої освіти;
  • економіст з міжнародної торгівлі;
  • економічний радник.

   

  Згідно з International Standard Classification of Occupations можуть займати посади зазначені в групах:

  1. Керівники, менеджери;
  2. Професіонали.

   

  Продовження освіти.

  Подальше навчання в аспірантурі

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основна стратегія навчання: інтерактивне проблемно-орієнтоване, студентоцентроване, практико-орієнтоване навчання з використанням методів самостійної та індивідуальної роботи здобувачів під керівництвом викладача.

Викладання проводиться у вигляді: мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Методи оцінювання знань:

– поточний контроль: усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний);

– підсумковий контроль: заліки, екзамени, захист звіту з виробничої (науково-дослідної) практики;

– наукова робота здобувача,

– атестація: публічний захист кваліфікаційної роботи

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, правових принципів, норм права, що передбачає проведення досліджень і впровадження інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними

3 Фахові компетентності

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів.

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.

СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

Результати навчання

РН01.  Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами.

РН02. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій.

РН03. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин.

РН04. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог.

РН05. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

РН06. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали.

РН07. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин.

РН08. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження.

РН09. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій  та переваг на світових ринках.

РН10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну.

РН11. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин.

РН12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів.

РН13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків.

РН14. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових    публікацій і апробацій на наукових заходах

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри міжнародних економічних відносин, а також інших кафедр Університету, за умови, що вони володіють досвідом та компетентностями, які дозволять сформувати результати навчання за освітніми компонентами, визначені освітньо-професійною програмою.

Гарант, члени проєктної групи і група забезпечення відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та спеціальності.

До викладання професійних дисциплін залучаються науково-педагогічні працівники, які мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, в тому числі публікації у виданнях, що індексуються у наукометричних базах «Web of Science», «Scopus».

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: навчальні корпуси, Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля», бібліотеку, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіне, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокіл» (с. Дронівка, Донецька область).

3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет розміщено на офіційному сайті Університету.

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

 • онлайн-бібліотеки Університету;
 • електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

 • робочі програми навчальних дисциплін та практик;
 • посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
 • методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;
 • методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
 • інші навчально-методичні матеріали.

Усі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти)

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається відповідно до Положення про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням результатів навчання здобувачів вищої освіти

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) здійснюється шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

 

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-01 Глобальна економіка 4 Екзамен
ОК-02 Методологія та організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота 4 Залік
ОК-03 Міжнародні стратегії економічного розвитку 4 Екзамен
ОК-04 Ділові комунікації та документування у міжнародних економічних відносинах

(Business communications and documentation in international economic relations)

3,5 Залік
ОК-05 HR-менеджмент 4 Екзамен
ОК-06 Статистичні методи аналізу та моделювання в МЕВ 4 Екзамен
ОК-07 Інтелектуальна власність 3 Залік
ОК-08 Міжнародний фінансовий менеджмент 4 Екзамен
ОК-09 Міжнародний менеджмент

(International management)

4 Екзамен
ОК-10 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК-11 Виробнича (науково-дослідна) практика 9 Захист звіту з практики
ОК-12 Підготовка кваліфікаційної роботи 16,5 Публічний захист кваліфікаційної роботи
ОК-13 Атестація 4,5
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
  Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
  Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
  Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
  Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
  Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90