Освітня програма

Маркетинг

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД № 0289364 від 21 серпня 2017 р., термін дії – 01 липня 2024 р.
Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл (Second  cycle),  ЕQF­ LLL – 7 рівень
(level 7), рівень освіти – другий (магістерський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр маркетингу
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр

Degree Master

Спеціальність – 075 «Маркетинг»

Program Subject Area 075 Marketing

Спеціалізація – немає

Освітня програма – Маркетинг

Study Program Marketing

Опис предметної області Об’єкт вивчення: маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів.

Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач маркетингової діяльності, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області: суть маркетингу як сучасної концепції управління бізнесом; понятійно-категорійний апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності, розроблення маркетингових стратегій та формування управлінських рішень у сфері маркетингу.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, професійні методики та технології, необхідні для забезпечення ефективної маркетингової діяльності.

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти, необхідні для прийняття та імплементації маркетингових управлінських рішень.

Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з маркетингу, які володіють інноваційним способом мислення, фаховими компетентностями, необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій, відповідають запитам ринку праці та здатні застосовувати отримані знання в наукових дослідженнях проблем розвитку теорії та практики маркетингу

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна освіта в галузі 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 Маркетинг.
2 Орієнтація програми Освітньо-професійна
3 Особливості програми      Особливості освітньо-професійної програми полягають у наступному:

 • викладання деяких професійних дисциплін англійською мовою;
 • поєднання традиційних та інноваційних форм навчання через інтерактивні компоненти програми та використання засобів віртуальних комунікацій;
 • вивчення спеціальних дисциплін, які присвячено проблематиці маркетингових рішень в компанії з фокусом на маркетингову аналітику та цифровий маркетинг;
 • залучення практиків до навчального процесу;
 • наявність програм академічної мобільності;
 • застосування сучасних універсальних та спеціалізованих інформаційних систем та програмних продуктів;
 • орієнтація програми на підготовку крос-галузевих фахівців, здатних до системного та креативного мислення;
 • урахування досвіду провідних ЗВО України та кращих іноземних освітніх програм в сфері маркетингу

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Магістр маркетингу здатний працювати на підприємствах, організаціях та установах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні).

Випускники ОП «Маркетинг»  можуть реалізувати себе на ринку праці, а саме:

 • на підприємствах будь-якої галузі промисловості;
 • в торгівлі;
 • в сфері послуг;
 • в фінансовій сфері;
 • в сфері інтернет-маркетингу (таргетингу, SEO, SMM, E-mail-маркетингу);
 • в рекламній галузі;
 • в сфері освіти;

Магістри ОП «Маркетинг» можуть займати такі основні посади:

 • керівник департаменту маркетингу;
 • консалтинг-менеджер;
 • Інтернет-маркетолог;
 • бренд-менеджер;
 • фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог);
 • менеджер (управитель) з маркетингу;
 • менеджер (управитель) із збуту;
 • менеджер (управитель) з реклами;
 • директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної, тощо);
 • керуючий агентством (рекламним, маркетинговим, страховим, торговельним, нерухомості, і т.ін.);
 • фахівець з державних закупівель;
 • молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва);
 • науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва);
 • викладач закладу вищої освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Стратегії навчання: студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання.

Методи викладання та навчання:

– активні (кейси; проблемні, ділові ігри; дискусії; розробка проєктів; творчі завдання; аналітично-дослідницька робота);

– пасивні (роз’яснювально-ілюстративні, аудіовізуальні), активно-пасивні (консультації з викладачами, підготовка та публікація наукових статей, написання та захист курсової роботи, підготовка кваліфікаційної (магістерської роботи).

2 Система оцінювання Відповідно до Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти, що діє у ДонНУ імені Василя Стуса:

Поточний контроль (усне та тестове опитування, презентації науково-творчих робіт, захист проєктних робіт, тощо);

Підсумковий контроль (усні та письмові екзамени, заліки; захист звіту з науково-дослідної практики, курсової роботи).

Атестація магістрів маркетингу здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері маркетингу в професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК5. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК8. Здатність розробляти проекти та управляти ними

3 Фахові компетентності

СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу.

СК2. Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування. СК3. Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу.

СК4. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом.

СК5. Здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування.

СК6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі.

СК7. Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв’язків.

СК8. Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її функціонування.

СК9. Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та прикладні дослідження у сфері маркетингу.

СК10.Здатність демонструвати професійні знання у сфері маркетингу високих технологій, сервісу інноваційних продуктів, маркетингового аналізу та комерціалізації нововведень.

Результати навчання

Р1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу.

Р2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта.

Р3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності.

Р4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації.

Р5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами.

Р6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проєкти у сфері маркетингу та управляти ними.

Р7. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта.

Р8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу.

Р9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень.

Р10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів.

Р11. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта.

Р12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм.

Р13. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його  підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання.

Р14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.

Р15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.

Р16. Вміти керувати маркетинговими службами інноваційно-активних підприємств та наукових організацій.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри маркетингу, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати результати навчання за освітніми компонентами даної освітньо-професійної програми.

Гарант, члени проектної групи і група забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються практики та бізнес-тренери.

Члени групи забезпечення спеціальності є науковими керівниками здобувачів ступеня кандидата економічних наук, переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Більше 50% членів групи забезпечення мають публікації, що індексуються у наукометричних базах Scopus та WoS.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою, стан приміщень відповідає діючим Ліцензійним умовам.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: навчальні корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» с. Мелекіне, Донецька область), навчально-оздоровча база «Сокол»
(с. Дронівка, Донецька область).

На базі кафедри маркетингу функціонує навчальна лабораторія.

3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет.

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

 • онлайн-бібліотеки університету;
 • електронної бази наукових журналів;
 • бази електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення:

 • робочі програми навчальних дисциплін, практик; силабуси;
 • посібники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій;
 • методичні рекомендації до написання кваліфікаційних (магістерських) робіт;
 • методичні вказівки до написання курсої роботи, лабораторних практикумів, практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
 • інші навчально-методичні матеріали.

Навчально-методичні комплекси дисциплін розташовано на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle та OneDrive (з наданням доступу здобувачам вищої освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в Донецькому національного університету імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університету імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності, відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Маркетинг» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги.

2 Міжнародна кредитна мобільність Організація кредитної мобільності здійснюється відповідно до програм («Еразмус+») та договорів про співробітництво між Університетом та закладами вищої освіти – партнерами (Університетом Томаша Бата, м.Злін, Чехія).

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) здійснюється шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, здобутих здобувачем вищої освіти.

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Тип Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Стратегічний маркетинг 5,5 Екзамен
ОК-2 Рекламний менеджмент 5 Екзамен
ОК-3 Маркетинг інновацій 4 Екзамен
ОК-4 Смарт-аналітика 4 Екзамен
ОК-5 Аналіз даних та моделювання

(Data analysis and modeling)

4 Письмовий екзамен
ОК-6 Фінансовий менеджмент

(Financial management)

4 Залік
ОК-7 Методологія і організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота 4 Залік
ОК-8 Маркетинговий менеджмент 4 Екзамен
ОК-9 Курсова робота 3 Захист звіту
ОК-10 Виробнича (науково-дослідна) практика 9 Захист
ОК-11 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 16,5
ОК-12 Атестація 4,5 Публічний захист
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
  Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 Залік
  Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти  

22,5

 

Загальний обсяг освітньої програми 90