Освітня програма

Міжнародний фінансовий менеджмент. International financial management.

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг
програми (в кредитах ЄКТС)
Диплом магістра, одиничнийступінь, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяця
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса,Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Економічна академія імені Д.А. Ценова, Болгарія

D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Акредитаційна організація Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД №0289365 від
21.08.2017 р., термін дії до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій – 8 рівень, рівень освіти – другий (магістерський).

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж
життя ЕQF LLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Навчання тільки за денною формою
Освітня кваліфікація Магістр фінансів, банківської справи та страхування
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та
страхування
Освітньо-професійна програма – Міжнародний
фінансовий менеджментDegree – Master
Program Subject Area – 072 Finance, Banking and Insurance
Educational Рrogram – International Financial Management
Опис предметної області Обєкти вивчення та професійної діяльності: устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем в міжнародному контексті; фінансове управління діяльністю корпорацій; управління діяльністю суб’єктів господарювання, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Теоретичний зміст предметної галузі: поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.

Методи, методики та технології: методи, методики та технології фінансової науки і практики.
Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні
продукти та системи

Академічні права випускників Отримання освіти на третьому рівні (доктор філософії) вищої освіти, набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, які володіють глибокими фундаментальними знаннями, прикладними навичками та іноземною мовою на професійному рівні. Це дозволяє їм гідно конкурувати на міжнародному ринку праці завдяки прийняттю ефективних гнучких управлінських рішень в сфері міжнародного фінансового менеджменту в умовах інноваційних викликів та ризиків.

Характеристика програми

1 Фокус програми:

загальна / спеціальна

Загальна програма у сфері міжнародного фінансового
менеджменту
2 Особливості програми

 

 

 

 

Орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із широким спектром підготовки для міжнародної професійної діяльності в сфері фінансового управління діяльністю суб’єктів господарювання.

Викладання дисциплін здійснюється англійською мовою.
Обов’язкове навчання (2 семестр) за кордоном в
Економічній академії імені Д.А. Ценова (D.A. Tsenov
Academy of Economics, Svishtov, Болгарія).

За умови успішного закінчення навчання здобувач вищої освіти отримує два дипломи ступеня вищої освіти магістра – Донецького національного університету імені Василя Стуса (Україна) та Економічної академії імені Д.А. Ценова (Болгарія)

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Магістр фінансів, банківської справи та страхування
(освітня програма «Міжнародний фінансовий
менеджмент (International Financial Management)») здатен виконувати професійну роботу відповідно до
професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних
угруповань професій, може займати такі посади:- фінансовий директор;
– керівник (директор, начальник та ін.) фінансового
департаменту;
– начальник фінансового відділу (бюро);
– менеджер із грошового посередництва;
– менеджер із фінансового лізингу;
– менеджер із надання кредитів;
– менеджер із допоміжної діяльності у сфері фінансів;
– менеджер із фінансового посередництва;
– професіонали, зайняті роботою з цінними паперами;
– професіонали у сфері біржової діяльності;
– професіонали з фінансово-економічної безпеки;
– аналітик з інвестицій;
– аналітик з кредитування;
– аналітик з дослідження фінансового ринку;
– аналітик консолідованої інформації;
– економіст з фінансової роботи;
– економічний радник;
– консультант з економічних питань;- член виконавчого органу акціонерного товариства;
– науковий співробітник (фінансово-економічна
безпека підприємств, установ та організацій);
– науковий співробітник-консультант (фінансовоекономічна безпека підприємств, установ та організацій);
– науковий співробітник-консультант (економіка);
– молодший науковий співробітник (фінансовоекономічна безпека підприємств, установ та організацій).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Проблемно-орієнтоване, студентоцентроване та
інтерактивне навчання, навчання під керівництвом
викладача, проєктне навчання, електронне (дистанційне) навчання в системі Moodle, формування практичних навичок під час проведення науково-дослідної практики за профілем підготовки, самонавчання.Основні методи навчання: дослідницький, інтерактивний, евристичний, метод «мозкового штурму», «круглі столи» з провідними фахівцями, кейси, дискусії, наукові конференції та семінари, робота в малих групах, метод проєктного навчання, метод самостійного навчання.Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій,
практичних занять, лабораторних робіт, консультацій, самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, роботи в малих групах, що розвиває комунікативні та лідерські якості й уміння працювати в команді, організації наукових досліджень та представлення результатів в кваліфікаційній роботі.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів
вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звіту з виробничої (науково-дослідної) практики, публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи., виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої
освіти здійснюється за системою ЄКТС.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень на міжнародному рівні та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК10 Здатність використовувати сучасні методи аналізу даних, оцінювання залежностей, формування прогнозів і
сценаріїв розвитку подій в сфері міжнародних фінансових відносин.

СК11 Здатність до стратегічного мислення в сфері міжнародних фінансів.

Програмні результати навчання

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

ПР14 Застовувати міжнародні стандарти та нормативи в професійній діяльності.

ПР15 Вміти розробляти елементи фінансової стратегії, складати перспективні фінансові плани і бюджети суб’єктів господарювання, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1 Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми
включає науково-педагогічних працівників кафедри фінансів і банківської справи, а також інших кафедр Університету, за умови, що вони володіють досвідом та компетентностями, які дозволять сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами, що визначені освітньо-професійною
програмою.Керівник, гарант, члени проєктної групи і група забезпечення відповідають Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.
2 Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає навчальні корпуси, філію «Бізнесінноваційний центр «ДонНУ — Поділля», бібліотеку, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науковонавчальні лабораторії, навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіне, Донецька область), навчально-оздоровчу базу
«Сокіл» (с. Дронівка Донецька область).

3 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційний пакет.
Інформаційне забезпечення включає доступ до:- Онлайн-бібліотеки університету- Електронної бази наукових журналів
– Бази електронних бібліотечних ресурсів світу
Навчально методичне забезпечення:
– робочі програми навчальних дисциплін і практики;
– силабуси;
– посібники, навчальні посібники, навчально-методичні
посібники, конспекти лекцій;
– методичні матеріали для проведення атестації;
– методичні вказівки до написання курсових робіт,
лабораторних практикумів, практичних занять і
самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
– інші навчально-методичні матеріали.Навчально-методичні комплекси дисциплін розташовані на порталі факультету, дистанційній платформі Moodle, OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в Донецького національного університету імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність
в Донецькому національному університету імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних
результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти. Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародний фінансовий менеджмент (International Financial Management)» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України мають право впродовж окремих семестрів навчатися
в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові
тренінги.
2 Міжнародна кредитна мобільність Програма подвійних дипломів.
Організація кредитної мобільності здійснюється відповідно до  програм («Еразмус+») та договорів про співробітництво між Університетом та закладами вищої освіти – партнерами (Познанський економічний університет (Польща), Економічна
академія імені Д.А. Ценова (Болгарія), Університет Томаша Бати (Чехія). Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння
змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.
3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Можливе на основі договорів між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та зарубіжними університетами, а також на основі програми подвійних дипломів Донецького національного університету імені Василя Стуса та зарубіжних університетів.

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
курсові (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Corporate Capital Management
(Менеджмент капіталу корпорацій)
5 екзамен
ОК-2 International Financial Management
(Міжнародний фінансовий менеджмент)
4 екзамен
ОК-3 Моделювання та аналіз данних
(Modeling and Data Analysis)
4 екзамен
ОК-4 Anti Crisis Financial Management
(Антикризовий фінансовий менеджмент)
4 екзамен
ОК-5 Debt management
(Управління боргом)
6 екзамен
ОК-6 Capital Budgeting
(Бюджетування інвестиційної діяльності)
6 екзамен
ОК-7 Financial Management of Human Resources
(Фінансовий менеджмент людських ресурсів)
6 екзамен
ОК-8 Master’s degree Seminar
(Науковий семінар магістра)
2 екзамен
ОК-9 Masters Practice
(Виробнича (науково-дослідна) практика)
9 залік
ОК-10 Masters Research
(Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи)
16,5 залік
ОК-11 Diploma Defence
(Атестація)
4,5 Публічний
захист
кваліфікаційної
роботи
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки: 67  
  Дисципліна за вибором з переліку 1 4 Залік
  Дисципліна за вибором з переліку 2 4 Залік
  Дисципліна за вибором з переліку 3 5 Залік
  Дисципліна за вибором з переліку 4 5 Екзамен
  Дисципліна за вибором з переліку 5 5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 23  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90