Освітня програма

Економіка підприємства

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2017 р., акредитована до 01.07.2026 р.

Сертифікат про акредитацію: НД-№ 0289361, від 01.07.2017 р., термін дії до 01.07.2026 р.

Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Secondcycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр з економіки
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність – 051 Економіка

Освітньо-професійна програма – Економіка підприємства

Degree – Master Program

Subject Area – Economics

Study Program – Economics of Enterprise

Опис предметної області Об’єкт вивчення та/або діяльності сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Теоретичний зміст предметної області: загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро- , макро- і міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень.

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності

Академічні права випускників Продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі і управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що дозволить їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованих компетентностей. Такий професіонал діє відповідно до етичних принципів, свободи і доброчесності

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна у сфері економіки
2 Особливості програми      Структура програми передбачає оволодіння фундаментальними знаннями щодо економічних процесів та закономірностей організації, функціонування та розвитку підприємств. Орієнтована на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних аналітиків, підприємців, фахівців у сфері управління, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного мінливого економічного середовища. Формує фахівців зі стратегічним способом мислення, здатних застосовувати існуючі методи наукового дослідження. Передбачає можливість удосконалення англомовної підготовки у професійній сфері.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах різних сфер економічної діяльності на посадах, пов’язаних з виконанням проєктно-економічних, аналітичних, організаційно-управлінських, наково-дослідницьких робіт у бізнес-структурах будь-якої організаційно-правої форми, а також в органах державного і місцевого самоуправління, в установах системи вищої освіти.

Випускники можуть працювати на посадах: керівника підприємства; керівника структурних підрозділів підприємств, установ та організацій; директора малого підприємства (за видами економічної діяльності); наукового співробітника (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність), аналітика з питань фінансово-економічної безпеки, економіста із збуту, консультанта з ефективності підприємництва, консультанта з раціоналізації виробництва, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіста з договірних та претензійних робіт, економіста з матеріально-технічного забезпечення, економіста з планування, економіста з фінансової роботи, економіста із ціноутворення, економічного радника, консультанта з економічних питань оглядача з економічних питань, фахівця з управління проектами та програмами

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання, електронне (дистанційне) навчання в системах Moodle та Google Class, проведення наукових досліджень.

Основними методами навчання є дослідницький, інтерактивний, метод проблемного викладення, евристичний, метод наочності, мозкові штурми, круглі столи з провідними фахівцями, startup-лабораторія.

Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій, практичних занять, консультацій, самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, роботи в малих групах, що розвиває комунікативні та лідерські якості й уміння працювати в команді, організації наукових досліджень та представлення результатів в кваліфікаційній (магістерській) роботі.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звіту з практики, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний), публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.

2 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК5. Здатність працювати в команді.

ЗК6.Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК8.Здатність проводити  дослідження на відповідному рівні.

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

3 Фахові компетентності

СК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економічною діяльністю.

СК2.Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.

СК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.

СК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи і моделі для  дослідження економічних та соціальних процесів.

СК5.Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.

СК6.Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

СК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

СК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

СК9.Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.

СК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

СК12 Здатність використання прав інтелектуальної власності для розробки стратегічних ініціатив соціально-економічного розвитку підприємств.

Результати навчання

ПРН-1.Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

ПРН-2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.

ПРН-3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

ПРН-4.Розробляти та управляти соціально-економічними проектами та комплексними діями з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

ПРН-5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.

ПРН-6.Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.

ПРН-7.Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

ПРН-8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

ПРН-9.Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, досліджень та економіко-математичного моделювання та прогнозування.

ПРН-10.         Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.

ПРН-11.         Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи та інструменти для їх розв’язування.

ПРН-12.         Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.

ПРН-13.         Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

ПРН-14.         Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.

ПРН-15.         Організовувати розробку та  реалізацію соціально-економічних проектів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

ПРН-16 – Уміння використовувати знання в галузі економіки та управління для здійснення окремих функцій у суміжних сферах діяльності, спілкуватися з експертами з інших галузей, організовувати роботу міждисциплінарної команди

ПРН-17 – Володіння навичками застосування методичного інструментарію управління фінансами підприємств, операційною і інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики функціонування суб’єктів господарювання.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри підприємництва, корпоравтиної і просторової економіки, більшість з яких мають досвід практичної роботи в економічній сфері, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності за спеціальністю 051 Економіка.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

  • онлайн-бібліотеки Університету;
  • електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

  • робочі програми навчальних дисциплін та практик;
  • посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
  • методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;
  • методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
  • інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle, GoogleClass та на OneDrive(з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем освіти.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет, Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України та ін.) мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги в закладах освіти та наукових установах

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

 

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Методологія і організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота 3 залік
ОК-2 Інтелектуальна власність 3 екзамен
ОК-3 Управління проєктами 7 залік, екзамен
ОК-4 Управління стратегічним розвитком підприємства 7 залік, екзамен
ОК-5 Економічна безпека і конкурентоспроможність підприємства 3 екзамен
ОК-6 Формування та управління портфелем цінних паперів (Portfolio Selection and Management) 4 екзамен
ОК-7 Аналіз даних та моделювання (Data analysis and modeling) 4 екзамен
ОК-8 Економічна діагностика 3,5 екзамен
ОК-9 Курсова робота з управління проєктами 3 захист КР
ОК-10 Виробнича (науково-дослідна) практика 9 захист звіту
ОК-11 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 16,5
ОК-12 Атестація 4,5 Публічний захист кваліфікаційної роботи
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з перліку 1 3 залік
Дисципліна за вибором з перліку 1 3 залік
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 екзамен
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 екзамен
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 екзамен
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 90