Освітня програма

Бізнес-адміністрування

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг
програми (в кредитах ЄКТС)
Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість
програми – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік
4 місяці
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя
Стуса, УкраїнаVasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої
освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2008 р., акредитована у 2010 р.
Сертифікат про акредитацію: НД №0289368
від 21 серпня 2017 року. Термін дії до 01 липня 2025 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень,
другий магістерський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої
освіти QF EHEA (Second cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж
життя EQF LLL (level 7)
Обмеження щодо форм навчання Навчання тільки за заочною формою
Освітня кваліфікація Магістр менеджменту
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр
Спеціальність – 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма – Бізнесадміністрування
Obtained qualification: master
Program Subject Area: 073 Management
Еducational Рrogram: Business Administration
Опис предметної області Управління та адміністрування / Менеджмент/ Бізнесадміністрування

Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх
підрозділами за невизначеності умов і вимог.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати
та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у сфері управління організаціями на засадах
оволодіння системою компетентностей.

Теоретичний зміст предметної області:
– інноваційні концепції та системи менеджменту;
– функції, методи, технології управління
організаціями та їх підрозділами;
– методологія наукових досліджень.

Методи, методики, технології та інструменти:
– загальнонаукові та специфічні методи дослідження;
– методи та інструменти наукового дослідження у
сфері менеджменту;
– методики, технології та інструменти менеджменту
(стратегічне управління, управління змінами, проектне
управління, управління знаннями, корпоративне управління,
тощо);
– інформаційно-комунікаційні технології управління
організаціями та їх підрозділами.

Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора
філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних фахівцівменеджерів (особистості-професіонала, Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентифікованої, Інтегрованої у суспільство), які володіють фундаментальними знаннями, практичними навичками, вміннями здійснювати науково-прикладні дослідження та здатні реалізувати сучасні погляди на основі формування комплексу компетентностей, що забезпечують розуміння процесів сучасних моделей менеджменту та формують здатність застосовувати ці знання під час оперативного та стратегічного управління бізнесом.

Характеристика програми

1 Фокус програми:
загальна/спеціальна 
Спеціальна освіта в сфері менеджменту, управління бізнесом, що передбачає підготовку фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані завдання у сфері управління бізнесом на засадах оволодіння системою компетентностей.
2 Особливості програми      Особливості освітньо-професійної програми
полягають у такому:− післядипломна програма, призначена для розвитку
цілісних, інноваційних та соціально відповідальних
бізнес-лідерів для організацій з високою ефективністю
на світовому ринку;
− орієнтованість на підготовку управлінських кадрів
вищого рівня, власників бізнесу, здатних приймати
рішення, вирішувати складні управлінські завдання,
спрямовані на досягнення стійкого функціонування і
розвитку суб’єктів бізнесу в умовах невизначеності
зовнішнього середовища;
− синергія сучасних теорій управління та практичного
досвіду, практичної орієнтації на реальний бізнес та
особистісний розвиток здобувача у навчальному
середовищі, в якому знання перетворюються в
компетентності;
− відповідність сучасним викликам до
компетентностей менеджерів, які реалізують функції
управління в умовах національного і міжнародного
бізнес-середовища;
− залученні до викладання високопрофесійних коучів;
− орієнтованість на посилення лідерських
компетентностей здобувачів тощо;
− можливість подвійного керівництва
кваліфікаційними роботами здобувачів іноземними
професорами;
− реалізація програми українською та англійською
мовами.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на посади керівників, менеджерів
(управителів) та професіоналів згідно з Класифікатором
професій:− керівники підприємств, установ та організацій;
− директор з виробництва;
− керівники виробничих підрозділів у комерційному,
побутовому обслуговуванні;
− начальники відділу в промислових, комерційних,
побутових організаціях;
− директор з економіки, керівники фінансових,
бухгалтерських, економічних, юридичних та
адміністративних підрозділів;
− комерційний директор;
− керівники підрозділів матеріально-технічного
постачання;
− керівники інших функціональних підрозділів;
− керівники малих підприємств без апарату
управління в промисловості, будівництві, торгівлі,
транспорті, комерційному та побутовому
обслуговуванні;
− менеджери (управителі) у різних сферах економіки;
− консультанти в галузі управління ефективністю
підприємства та раціоналізації виробництва, з питань
організації та управління підприємством, з економічних
питань;
− фахівці управління проєктами та програмами у
сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
− помічники керівників підприємств, установ та
організацій, помічники керівників підрозділів та
керівників малих підприємств.Працевлаштування на посади згідно з International Standard Classification of Occupations:
− Managing Directors and Chief Executives
− Administrative and Commercial Managers
− Research and Development Managers
− Education Managers
− Business and Administration Professionals
− Business and Administration Associate ProfessionalsПродовження освіти.
Подальше навчання за освітньо-науковими програмами
на здобуття ступеня доктор філософії.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання В процесі викладання поєднуються проблемноорієнтоване, студентоцентроване та інтерактивне навчання, навчання під керівництвом викладача, самонавчання, електронне (дистанційне) навчання в системі Moodle, формування практичних навичок під час проведення науково-дослідної практики за профілем підготовки.

Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, консультацій, самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, проведення ділових ігор, міждисциплінарних тренінгів з використанням дослідницького, інтерактивного, евристичного методів навчання,
методів проблемного викладення, наочності, мозкового штурму тощо.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Методи оцінювання знань:
– поточний контроль: усне опитування, письмовий
контроль (у тому числі електронний);
– підсумковий контроль: заліки, екзамени, захист звіту з
виробничої (науково-дослідної) практики;
–наукова робота здобувача,
– атестація: публічний захист кваліфікаційної роботи.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог, що передбачає застосування методологічного та практичного апарату знань у площині організації та функціонування основних бізнес-процесів.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК02. Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК03. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК04. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК05. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК01. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.

СК02. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.

СК03. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту.

СК04. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.

СК05. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

СК06. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми.

СК07. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

СК08. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.

СК09. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.

СК11. Здатність до контролю за забезпеченням ресурсами, додержанням технології виробництва, виконанням управлінських рішень, якістю продукції та розрахунками усіх видів.

CК12. Здатність до реалізації основних функцій менеджменту (планування, організації, керівництва і контролю) в практиці управління підприємствами-суб’єктами бізнесу.

СК13. Здатність аргументувати вибір методів управління вартістю бізнесу, напрямів і заходів підвищення його капіталізації, розробляти фінансову політику, бюджети організації та оцінювати ефективність фінансової діяльності

СК14. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних дослідницьких технологій у бізнесадмініструванні.

Результати навчання (РН)

РН01. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.

РН02. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.

РН03. Проєктувати ефективні системи управління організаціями.

РН04. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї.

РН05. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.

РН06. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.

РН07. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.

РН08. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.

РН09. Вміти спілкуватися в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами.

РН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.

РН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

РН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).

РН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

РН14. Здійснювати контроль за забезпеченням ресурсів, дотриманням технології виробництва, виконанням управлінських функцій, якістю продукції.

РН15. Здійснювати основні функції менеджменту (планування, організації, керівництва і контролю) в умовах невизначеності бізнес-середовища.

РН16. Аргументувати вибір методів управління вартістю бізнесу, напрямів і заходів підвищення його капіталізації, розробляти фінансову політику, бюджети організації, та оцінювати ефективність фінансової діяльності.

РН17. Уміти отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливої теоретичної або прикладної проблеми з бізнес-адміністрування та презентувати результати шляхом підготовки публікацій та їхньої апробації на наукових заходах.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми
включає науково-педагогічних працівників кафедри
міжнародних економічних відносин, а також інших
кафедр Університету, за умови, що вони володіють
досвідом та компетентностями, які дозволять
сформувати програмні результати навчання за
освітніми компонентами визначені освітньопрофесійною програмою.
Гарант, члени проектної групи і група забезпечення
відповідають Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності.
До викладання професійних дисциплін залучаються
науково-педагогічні працівники та сертифіковані
бізнес-тренери, які мають підтверджений рівень
професійної і/або наукової активності, в тому числі
публікації у виданнях, що індексуються у
наукометричних базах «Web of Science», «Scopus».
2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю
забезпечити освітній процес за освітньо-професійною
програмою.Університет надає можливість безкоштовного доступу
до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science»,
повнотекстової бази даних EBSCO, що містить більше
600 тис. прим. електронних книжок, довідників,
вказівників та ін. з IP-адрес Університету. Матеріальнотехнічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: навчальні корпуси, Хмельницьку філію
«Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ–Поділля»,
наукову бібліотеку з читальними залами в кожному
корпусі, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи. Соціально-побутова інфраструктура: актова
зала; буфет, медичний пункт. В усіх навчальних
корпусах забезпечений доступ до мережі Інтернет
завдяки технології Wi-Fi.Функціонує репозитарій Університету
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Відповідає пп. 36-38 Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльностіІнформаційне забезпечення включає доступ до:
– онлайн-бібліотеки Університету;
– внутрішнього корпоративного сайту;
– повнотекстових наукометричних баз «Web of Science»,
«Scopus», EBSCO;
– електронної бази наукових журналів та електронних
бібліотечних ресурсів;
– репозитарію Університету, зокрема, в якому розміщені
кваліфікаційні праці здобувачів.Навчально-методичне забезпечення включає:
– робочі програми та/або силабуси освітніх
компонентів;
– навчально-методичні посібники, практикуми,
конспекти лекцій;
– інші навчально-методичні матеріали.Навчально-методичні матеріали розміщено на порталі
юридичного факультету, дистанційній платформі
MOODLE (з наданням доступу здобувачам освіти).
Інформаційний пакет розміщено на офіційному сайті
Університету.В Університеті видається науковий фаховий журнал
«Економіка та організація управління» за спеціальністю
освітньої програми.

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до
вимог чинного законодавства та регулюється
внутрішніми локальними документами: Положенням
про реалізацію права на академічну мобільність в
ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про
організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя
Стуса.Перезарахування отриманих кредитів на основі
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС),
отриманих під час участі здобувача вищої освіти у
програмах національної академічної мобільності
відбувається шляхом порівняння змісту навчальних
програм та з урахуванням результатів навчання
здобувачем освіти.
2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно
з вимогами чинного законодавства та регулюється
внутрішніми локальними документами: Положенням
про реалізацію права на академічну мобільність в
ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя
Стуса, а також відповідно до укладених договорів про
співробітництво Університету з іноземними закладами
вищої освіти – партнерами.
Перезарахування отриманих кредитів на основі
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС)
шляхом порівняння змісту навчальних програм та з
урахуванням результатів навчання здобутих
здобувачем вищої освіти.
3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Прийом на навчання та навчання іноземних громадян
та осіб без громадянства здійснюється відповідно до
додатку 9 Правил прийому до Донецького
національного університету імені Василя Стуса, а також
Положення про організацію прийому та навчання
іноземних громадян у Донецькому національному
університеті імені Василя Стуса. Оформлення
запрошень на навчання та забезпечення перебування
іноземців та осіб без громадянства в Україні на
законних підставах покладено на Навчально-науковий
центр міжнародної освіти.

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема

Код Компоненти освітньо-професійної програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Економіка для менеджерів  (Economics for managers) 4 Залік
ОК-2 Стратегічне управління (Strategic management) 3,5 Екзамен
ОК-3 HR – менеджмент (HR-management) 3,5 Екзамен
ОК-4 Інформаційні технології в системі прийняття управлінських рішень (Information technology in decision-making system) 3,5 Екзамен
ОК-5 Проєктний менеджмент (Project management) 3 Екзамен
ОК-6 Міжнародний менеджмент (International management) 4 Екзамен
ОК-7 Методологія та організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота (Methodology and organiztion of scientific research. Qualification work) 3 Залік
ОК-8 Лідерство та персональна ефективність (Leadership and personal efficiency) 3 Залік
ОК-9 Тренінг з бізнес-планування (Training on business
planning)
3 Екзамен
ОК-10 Тренінг з операційного менеджменту (Training on
operational management)
3 Екзамен
ОК-11 Фінансовий менеджмент (Financial management) 4 Екзамен
ОК-12 Виробнича (науково-дослідна) практика
(Scientific training)
9 Захист звіту з
практики
ОК-13 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи
(Preparation of the qualification (master’s) work)Атестація (Attestation)
16,5

4,5

Публічний
захист
кваліфікаційної
(магістерської)
роботи
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з переліку 1* (Subject according to the choice from list 1*) 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 1* (Subject according to the choice from list 1*) 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 2* (Subject according to the choice from list 2*) 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2* (Subject according to the choice from list 2*) 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2* (Subject according to the choice from list 2*) 5,5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90