Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Екологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти України
Період акредитації Спеціальність акредитована у 2013р., на 10 р. Сертифікат про

акредитацію НД № 0289340 від 21.08.2017 р., термін дії до 01.07.2023 р.

Рівень програми Національна    рамка    кваліфікацій    України    (6    рівень,    перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF

LLL (level 6), рівень освіти – перший (бакалаврський)

Обмеження щодо форм навчання Навчання тільки за денною формою
Освітня кваліфікація Бакалавр з екології
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр / Degree Bachelor

Спеціальність    –     101     Екологія    /    Program     Subject    Area    – 101 Environmental studies

Освітня программа – Екологія / Educational Program – Environmental studies

Опис предметної області Об’єкти вивчення та професійної діяльності: структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування.

Цілі навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. Теоретичний зміст предметної галузі: поняття, концепції, принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання для охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та сталого розвитку.

Методи, методики та технології: здобувач має оволодіти методами збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень.

Інструменти та обладнання: обладнання, устаткування та програмне забезпечення, необхідне для натурних, лабораторних та дистанційних досліджень будови та властивостей екологічних систем різного рівня та походження

Академічні права випускників Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої  освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка сучасного фахівця у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування (формування особистості-професіонала, Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентифікованої, Інтегрованої у суспільство) на основі прагматизації освітньої діяльності та формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми ОПП є унікальною у формуванні для здобувачів вищої освіти компетентностей для отримання навичок застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних екологічних проблем, які характеризуються комплексністю, невизначеністю умов. Також ОПП забезпечує формування у випускникнів конкретних фахових компетентностей з екології для засвоєння програм наступного рівня освіти за рахунок реалізації індивідуальних освітніх траєкторій, підсилення міждисциплінарних зв’язків та інтегративності освіти, а також можливості трансформації окремих блоків відповідно до структури запитів роботодавців.

Додатковими особливостями даної ступеневої програми, які відрізняють її від інших подібних програм є обов’язкове проходження практики у наукових закладах та наявність спеціального лабораторного обладнання. Співпраця і залучення до викладання науковців з академічних наукових установ.

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування

Професійна діяльність може здійснюватися з надання послуг у сфері екології та біології: лаборант у сфері екології та біології, технік- лаборант, технік-еколог, ассистент метеоролога, експертна оцінка (експерт з екології, еколог), наукова діяльність (молодший фахівець у лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі, співробітник наукового підрозділу), організації та управління природокористуванням (фахівець садово-паркового господарства, фахівець природно-заповідної сфери), охорони та відтворення природних екосистем, інспектування стану навколишнього природного середовища та антропогенного (техногенного) тиску на довкілля (інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду), у природо-заповідній справі (інспектор з використання водних ресурсів, інспектор з охорони природи , інспектор із захисту рослин, держаний інспектор із карантину рослин).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Застосовується студентоцентроване, інтерактивне, проблемно- орієнтоване навчання, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Викладання проводиться у вигляді лекцій, мультимедійних лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, впроваджено використання діджітал технологій, а також самостійних і індивідуальних занять у лабораторіях кафедр під керівництвом викладача, проходження навчальної практики та виробничої практики.

2 Система оцінювання Оцінювання знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін здійснюється на основі результатів    поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою. Відповідно до Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса поточний контроль може проводитись у формі: усного опитування, письмового експрес контролю (поточні завдання/тести можуть виконуватися на платформі Moodle), перевірці вироблених навичок проведення розрахункових робіт, лабораторних і практичних робіт, перевірці умінь самостійно опрацьовувати результати досліджень, здатності осмислити зміст теми чи розділу тощо.

Підсумковий контроль може проводитись у формі екзамену, заліку, диференційованого заліку, прилюдного захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи.

Перелік компетентностей випускника

1. Інтегральна Компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає   застосування   основних   теорій   та   методів   наук  про довкілля, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

2. Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК06. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК08. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК09. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

СК15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

СК16. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук.

СК17. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства.

СК18. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.

СК19. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління.

СК20. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища.

СК21. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.

СК22. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання.

СК23. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

СК24. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування.

СК25. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем.

СК26. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

 

Додаткова СК у межах ОПП:

СК27. Здатність до участі в розробці методів та прийомів фітооптимізації та фіторемедіації техногенно трансформованих територій.

Програмні результати навчання

ПРН01. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

ПРН02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПРН03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.

ПРН04. Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки.

ПРН05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля.

ПРН06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття.

ПРН07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПРН08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПРН09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПРН10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень.

ПРН11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище.

ПРН12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами.

ПРН13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПРН14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення.

ПРН15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів.

ПРН16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

ПРН17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів.

ПРН18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.

ПРН19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.

ПРН20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства.

ПРН21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

ПРН22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля.

ПРН23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів.

ПРН24. Розуміти і реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПРН25. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

 

Додатковий ПРН у межах ОПП:

ПРН26. Брати участь в розробці проектів створення стійких штучних фітоценозів у техногенно трансформованих регіонах.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає співробітників кафедри ботаніки та екології, а також інших кафедр факультету хімії, біології і біотехнологій та Університету в цілому, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються співробітники університету, вітчизняні ти зарубіжні професіонали, науковці з академічних наукових установ.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2. Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково- навчальні    лабораторії;    навчально-оздоровчий    табір    «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).

3. Інформаційне та навчально- методичне       забезпечення

Інформаційний      пакет      (розміщено      на      офіційному      сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

  • онлайн-бібліотеки Університету;
  • електронної бази    наукових    журналів    та        електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

  • робочі програми навчальних дисциплін та практик;
  • посібники (навчальні,     навчально-методичні),     конспекти лекцій;
  • методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;
  • методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
  • інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі  факультету хімії, біології і біотехнологій, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

При викладанні предметів професійної підготовки використовується інформаційне забезпечення академічних установ НАН України.

Академічна підтримка – консультації щодо вибору програми, окремих вибіркових дисциплін, проектування індивідуальних навчальних траєкторій.

Академічна мобільність

1. Національна кредитна мобільність

Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

2. Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами, а саме Литовським Університетом Вітовта Великого

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

Мобільність за програмами IREX, UGRAD, ТЕМПУС-ТАСІС, ЕРАЗМУС МУНДУС та ін. – рекомендується, але не є обов’язковими; всі здобувачі вищої освіти можуть брати участь у спеціальних семінарах разом з учасниками програм.

3. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Не передбачено.

Каталог компонентів

Код Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики,кваліфікаційна робота) Кількість кредитів

Форма

підсумкового контролю

1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Вища математика 4 усний екзамен
ОК2 Неорганічна хімія 4 письмовий екзамен
ОК3 Ділова українська мова 3 залік
ОК4 Іноземна мова 5 усний екзамен
ОК5 Фізика 4 залік
ОК6 Геологія з основами геоморфології 7 залік, усний екзамен
ОК7 Екологічна ботаніка 8 усний екзамен, усний екзамен
ОК8 Функціональна зоологія 6 усний екзамен, усний екзамен
ОК9 Інформаційні технології в екології 8 залік, усний екзамен
ОК10 Гідрологія з основами метеорології і кліматології 9,5 залік, усний екзамен
ОК11 Екологія техногенних екосистем 7,5 залік, усний екзамен
ОК12 Гідробіологія 5 усний екзамен
 

ОК13

 

Загальна екологія

 

11,5

залік, усний екзамен, усний екзамен
 

ОК14

 

Моніторинг довкілля

 

12,5

усний екзамен, залік, усний екзамен
ОК15 Оцінка впливу на довкілля 4 усний екзамен
ОК16 Екологія людини 6 залік, усний екзамен
ОК17 Моделювання та прогнозування стану довкілля 6 залік, усний екзамен
ОК18 Генетика 4 усний екзамен
ОК19 Управління природоохоронною діяльністю 6 залік, усний екзамен
ОК20 Екомережа 6 залік, усний екзамен
ОК21 Популяційна екологія і функціонування, екосистем 6 залік, залік
ОК22 Фізіологія та біохімія рослин 6,5 залік, усний екзамен
ОК23 Основи біогеографії 6,5 залік, усний екзамен
ОК24 Екологічна біофізика 6,0 усний екзамен, усний екзамен
ОК25 Заповідна справа 4 залік
ОК26 Навчальна практика 6 захист звіту
ОК29 Виробнича практика 4,5 захист звіту
ОК27 Підготовка кваліфікаційної (бакалаврської) роботи 9
ОК28 Атестація 4,5
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 180
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 залік
Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 залік
Дисципліни за вибором (Варіант 1 – minor)
Дисципліна 1, 2 10 залік, залік
Дисципліна 3, 4 10 залік, залік
Дисципліна 5, 6 10 залік, залік
Дисципліна 7, 8 10 залік, залік
Дисципліна 9 5 залік
Дисципліна 10 / Підсумковий проект 5 залік
Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + практика/курсова робота/дисципліни)
Дисципліна 1, 2 10 залік, залік
Дисципліна 3, 4 10 залік, залік
Дисципліна 5 5 залік
Дисципліна 6 / Підсумковий проект 5 залік
Дисципліни з переліку* 10 залік, залік
Дисципліни з переліку* 10 залік, залік
Дисципліни   за    вибором  (Варіант 3  –  вибір  дисциплін+   практика/курсова робота/дисципліни)
Дисципліни з переліку* 10 залік, залік
Дисципліни з переліку* 10 залік, залік
Дисципліни з переліку* 10 залік, залік
Дисципліни з переліку* 10 залік, залік
Дисципліни з переліку* 10 залік, залік
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240