Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Біологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти України
Період акредитації Спеціальність акредитована у 2014р., на 10 р. Сертифікат про акредитацію НД-ІІ, 0273104, термін дії до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна    рамка    кваліфікацій    України    (6     рівень,    перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF

LLL (level 6), рівень освіти – перший (бакалаврський)

Обмеження щодо форм навчання Обмеження відсутні
Освітня кваліфікація Бакалавр з біології
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр / Degree – Bachelor

Спеціальність – 091 Біологія / Program Subject Area – Biology

Освітня программа – Біологія / Study Programme – Biology

Опис предметної області Об’єкт вивчення: структура, функції і процеси життєдіяльності біологічних систем різного рівня організації, закономірності протікання онто- та філогенезу і сукцесійної динаміки; біорізноманіття та еволюція живих систем, їх взаємодії з навколишнім середовищем, реакції за різних умов існування; значення живих істот у біосфері, народному господарстві, охороні здоров’я.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері біології або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування законів, теорій та методів природничих наук

Теоретичний зміст предметної області: будова, функції та процеси життєдіяльності, систематика, методи дослідження неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот. Структурні та функціональні характеристики біологічних систем на різних рівнях організації. Механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації в організмів. Форми взаємовідносин між мікро- та макроорганізмами. Еволюційні ідеї органічного світу. Будова та функції імунної системи, механізми імунних реакцій, їх регуляція і контроль. Поняття, концепції, принципи, закони сучасної біологічної науки та їх використання для оцінки стану біологічних систем різного рівня організації, представлення та використання результатів біологічних досліджень.

Методи, методики та технології:           методи лабораторних та польових біологічних досліджень, статистичної обробки експериментальних даних та інтерпретації результатів біологічних досліджень, інформаційні та комунікаційні технології.

Інструменти та обладнання: живі об’єкти,  біологічні  моделі,  сучасні прилади та устаткування для лабораторних і польових біологічних досліджень, спеціалізоване програмне забезпечення та комп’ютерні засоби.

Академічні права випускників Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти.               Набуття   додаткових                        кваліфікацій     в     системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка інтелектуальної, різнобічно розвинутої особистості-професіонала в галузі біології, здатного досліджувати і оцінювати стан біологічних систем різного рівня організації, використовувати сучасні методи біологічних досліджень, що дозволить бути конкурентоспроможним фахівцем в умовах вимог сучасного ринку праці.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна освіта за спеціальністю 091 Біологія
2 Особливості програми ОПП є унікальною у процесі формування здатності студентів розв’язувати комплексні задачі і проблеми у сфері біології, що передбачає адаптивність та інноваційність в нестандартних умовах. Здобувачі отримують навички використання методів лабораторних та польових біологічних досліджень, моніторингу, біоінформатики, математичної та статистичної обробки експериментальних даних та інтерпретації результатів біологічних досліджень, інформаційних та комунікаційних технологій, методів емпіричного дослідження та моделювання процесів і явищ життєдіяльності біологічних систем різного рівня організації.

Залучення викладачів-практиків до аудиторних занять, керівництва практичною підготовкою здобувачів.

Можливість навчання, проходження стажування, отримання подвійних дипломів в рамках програми академічної мобільності в

університеті Вітовта Великого (Литва).

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування

Професійна діяльність в галузі біології, сільського господарства, медицини, біотехнології, охорони природи і раціонального природокористування: фахівці в галузі біології, агроекології – лаборанти / консультанти в галузі біологічних досліджень, молодші фахівці у лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній

справі.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Застосовується студентоцентроване, інтерактивне, проблемно- орієнтоване навчання, навчання під керівництвом викладача, самостійне та індивідуальне навчання. Метод навчання – дослідницький.

Викладання проводиться у вигляді лекцій, мультимедійних лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, а також самостійних і індивідуальних занять у лабораторіях кафедр під керівництвом викладача, проходження навчальної практики та виробничої практики.

Поєднання навчання з науково-дослідною діяльністю, максимального наближення освітнього процесу до майбутніх умов праці шляхом проходження різних видів практик, у тому числі на виробництві.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Накопичувальна система оцінювання досягнень здобувачів за види аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль, письмові, усні екзамени, тестування, заліки, захист курсової роботи, захист звіту

з практики, атестаційний екзамен

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральна Компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування законів, теорій та методів біологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.

ЗК06. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

ЗК09. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо з метою збереження природного навколишнього середовища.

ЗК10. Здатність працювати в команді.

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК01. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших суміжних наук для вирішення конкретних біологічних завдань.

СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних галузей.

СК03. Здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси.

СК04. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах.

СК05. Здатність до критичного осмислення новітніх розробок у галузі біології і професійній діяльності.

СК06. Усвідомлення необхідності збереження біорізноманіття,

охорони            навколишнього            середовища,            раціонального природокористування.

СК07. Здатність до аналізу будови, функцій, процесів життєдіяльності, онто- та філогенезу живих організмів. СК08. Здатність до аналізу механізмів збереження, реалізації та передачі генетичної інформації в організмів.

СК09. Здатність аналізувати результати взаємодії біологічних систем різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища.

СК10. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем.

Програмні результати навчання

ПР01. Розуміти соціальні та економічні наслідки впровадження новітніх розробок у галузі біології у професійній діяльності.

ПР02. Застосовувати сучасні інформаційні технології, програмні засоби та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення професійної діяльності.

ПР03. Планувати, виконувати, аналізувати дані і презентувати результати експериментальних досліджень в галузі біології.

ПР04. Спілкуватися усно і письмово з професійних питань з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі, державною та іноземною мовами.

ПР05. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних біологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПР06. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, екології, математики у процесі навчання та забезпечення професійної діяльності.

ПР07. Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Уміти проектувати траєкторію професійного росту й особистого розвитку, застосовуючи набуті знання.

ПР08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПР09. Дотримуватися положень біологічної етики, правил біологічної безпеки і біологічного захисту у процесі навчання та професійній діяльності.

ПР10. Знати основи систематики, методи виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот й застосовувати їх для вирішення конкретних біологічних завдань.

ПР11. Розуміти структурну організацію біологічних систем на молекулярному рівні.

ПР12. Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем.

ПР13. Знати механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.

ПР14. Аналізувати взаємодії живих організмів різних рівнів філогенетичної спорідненості між собою, особливості впливу різних чинників на живі організми та оцінювати їхню роль у біосферних процесах трансформації речовин і енергії.

ПР15. Аналізувати форми взаємовідносин між мікро- та макроороганізмами з визначенням основних напрямів цих процесів.

ПР16. Знати будову та функції імунної системи, клітинні та молекулярні механізми імунних реакцій, їх регуляцію, генетичний контроль; види імунітету та методи оцінки імунного статусу організму.

ПР17. Розуміти роль еволюційної ідеї органічного світу.

ПР18. Уміти прогнозувати ефективність та наслідки реалізації природоохоронних заходів. ПР19.                   Застосовувати     у                    практичній              діяльності           методи                 визначення  структурних                  та функціональних характеристик біологічних систем на різних рівнях організації.

ПР20. Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування та проведення польових, лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. математичних методів та програмного забезпечення для проведення досліджень, обробки та представлення результатів.

 

ПР21. Аналізувати інформацію про різноманіття живих організмів.

ПР22. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на доброчесність, професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.

ПР23. Реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства.

ПР24. Аналізувати фізико-хімічні властивості та функціональну роль біологічних макромолекул і молекулярних комплексів живих організмів, характер взаємодії їх з іонами, молекулами і радикалами, їхню будову й енергетику процесів.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення

Кадрове     забезпечення                        освітньо-професійної     програми   включає науково-педагогічних    працівників   кафедр    ботаніки   та    екології, біофізики і фізіології, зоології, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП. Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються практики- професіонали, науковці з академічних наукових установ.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2. Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне     забезпечення     Університету          відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес- інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково- навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).

3. Інформаційне та навчально- методичне       забезпечення

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

  • онлайн-бібліотеки Університету;
  • електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

  • робочі програми навчальних дисциплін та практик;
  • посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
  • методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;
  • методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
  • інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі спеціальностей 091 Біологія та 101 Екологія, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1. Національна кредитна мобільність

Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог

чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

2. Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами, наприклад, університетом Вітовта Великого (м. Каунас, Литва)

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання       іноземних      здобувачів     вищої  освіти проводиться  на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою.

Каталог компонентів

Код Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Вища математика 4 усний екзамен
ОК2 Ділова українська мова 3 залік
ОК3 Іноземна мова 5 усний екзамен
ОК4 Неорганічна та аналітична хімія 7 письмовий екзамен, усний екзамен
ОК5 Основи інформатики 5 залік
ОК6 Фізика 4 залік
ОК7 Біоорганічна хімія з основами біохімії 6 залік, усний екзамен
ОК8 Загальна екологія 4 усний екзамен
ОК9 Мікробіологія та вірусологія 5,5 залік
ОК10 Ботаніка 13 усний екзамен, усний екзамен, залік, усний екзамен
ОК11 Зоологія 14 залік, усний екзамен, усний екзамен, усний екзамен
ОК12 Анатомія людини 4 залік
ОК13 Математичні методи в біології 4,5 усний екзамен
ОК14 Загальна цитологія та гістологія 8 усний екзамен, усний екзамен
ОК15 Фізіологія та біохімія рослин 8 усний екзамен
ОК16 Фізіологія людини і тварин 7 залік, усний екзамен
ОК17 Генетика 4 усний екзамен
ОК18 Біологія індивідуального розвитку 4,5 усний екзамен
ОК19 Молекулярна біологія і біотехнологія 9 залік, усний екзамен
ОК20 Теорія еволюції 4,5 усний екзамен
ОК21 Фізичні методи в біології 4,5 залік
ОК22 Радіобіологія 4 усний екзамен
ОК23 Імунологія 5,5 усний екзамен
ОК24 Біофізика 9 залік, усний екзамен
ОК25 Курсова робота 6 захист
ОК26 Навчальна практика 6 залік
 

ОК27

Навчальна практика (вибір Біологія – ботанічна та зоологічна, вибір Біофізика – ботанічна, зоологічна та обчислювальна)  

6

залік
ОК28 Виробнича практика 6 залік
ОК29 Виробнича практика (за спеціалізацією) 6 залік
ОК30 Атестація 3 атестаційний екзамен
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 180
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240