Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Біохімія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р. Акредитована на 10 років
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук органічної і неорганічної природи, сучасних методів синтезу та аналізу вміють передбачати властивості хімічних речовин, що є складовими біологічних систем різного рівня, проводити експериментальні дослідження та трактувати їх результати.

Об’єкти вивчення: хімічні елементи і хімічні сполуки, що входять до складу біологічних систем різного рівня, біохімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.

Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): опанування системи умінь і набуття відповідних компетентностей для їхнього практичного застосування у хімічному синтезі та аналізі.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 10 Природничі науки / 102 Хімія
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна освіта в галузі хімії та біохімії
3 Орієнтація програми Академічна, СО Бакалавр
4 Особливості програми Акцент на проведенні науково-дослідницького пошуку. Мобільність за програмою ТЕМПУС-ТАСІС, ЕРАЗМУС МУНДУС та ін.– рекомендується, але не є обов’язковою.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Професійна діяльність у галузі хімічних і біохімічних досліджень
2 Продовження освіти Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання, з елементами самонавчання. Лекційні курси поєднуються з практичними роботами і лабораторними заняттями. Теоретичні знання і практичні навички закріплюються і удосконалюються під час проходження навчальної і виробничої практик.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, ессе, презентації, поточне оцінювання, захист курсових робіт (проектів), комплексний державний іспит тощо.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі хімії та біохімії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів хімії, біології і біохімії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов (ІК).

2 Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів (ЗК-1).
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, гнучкість мислення, відкритість до застосування хімічних знань та вмінь в широкому діапазоні майбутніх місць роботи та повсякденному житті (ЗК-2).
 • Здатність працювати у команді та автономно, здатність до планування та управління часом, організаційні навички (ЗК-3).
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, а також до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК-4).
 • Здатність здійснювати математичні розрахунки, оцінку та аналіз помилок, правильно використовувати одиниці та способи представлення даних (ЗК-5).
 • Навички, які стосуються здатності до міжособистісної взаємодії, ефективної комунікації з представниками професійних груп різного рівня, а також до представлення комплексних даних усно та письмово, в тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ЗК-6).
 • Здатність до спілкування іноземною мовою, як усно, так і письмово (ЗК-7).
 • Вміння спілкуватися із нефахівцями (ЗК-8).
 • Дотримання етичних принципів у професійної діяльності та з погляду розуміння можливого впливу досягнень з хімії на усі сфери життя, прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК-9).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-10).
 • Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК-11).
 • Здатність до самоорганізації та самоосвіти (ЗК-12).
 • Здатність використовувати основи правових знань у життєдіяльності (ЗК-13).

3 Фахові компетентності

 • Розуміння ключових хімічних і біохімічних понять, основних фактів, концепцій, принципів і теорій, що стосуються природничих наук та наук про життя і землю, для забезпечення можливості в подальшому глибоко розуміти спеціалізовані області хімії та біохімії (СК-1).
 • Вміння застосовувати знання і розуміння для вирішення якісних та кількісних проблем відомої природи (СК-2).
 • Здатність розпізнавати і аналізувати проблеми, застосовувати стандартну методологію до вирішення проблем, приймати обґрунтовані рішення в області хімії та біохімії (СК-3).
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (СК-4).
 • Навички в практичному застосуванні теоретичних відомостей (СК-5).
 • Навички в області застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для обробки хімічних даних, використання спеціального програмного забезпечення та моделювання в хімії та біохімії (СК-6).
 • Пов’язані з біохімією практичні вміння: Практичні навички, що дозволяють зрозуміти ризики та безпечно працювати, виконуючи професійні обов’язки (СК-7).
 • Здатність здійснювати лабораторні дослідження під керівництвом та автономно, навички, необхідні для проведення лабораторних процедур, пов’язаних з синтетичною та аналітичною роботою (СК-8).
 • Вміння здійснювати кількісні вимірювання фізико-хімічних величин, вміння описувати, аналізувати і критично оцінювати експериментальні дані (СК-9).
 • Вміння використовувати стандартне хімічне обладнання (СК-10).
 • Здатність до опанування нових областей хімії та біохімії шляхом самостійного навчання (СК-11).
 • Розуміння етичних та соціальних проблем, які стоять перед хімією, розуміння етичних стандартів досліджень і професійної діяльності в галузі хімії та біохімії (наукова доброчесність) (СК-12).

Програмні результати навчання

Знання

 • Базові методологічні знання та розуміння основ хімії, біохімії та суміжних галузей знань (ПРНЗ-1).
 • Здатність розуміти та інтерпретувати закони фізики та математики на рівні, достатньому для використання їх у різних сферах хімії, в тому числі біохімії (ПРНЗ-2).
 • Знання хімічної термінології та номенклатури, спроможність описувати хімічні дані у символьному (структурному) вигляді (ПРНЗ-3).
 • Знання основних типів хімічних реакцій та їх характеристики (ПРНЗ-4).
 • Здатність пояснити зв’язок між будовою та властивостями речовин (ПРНЗ-5).
 • Знання та розуміння періодичного закону та періодичної системи елементів, здатність описувати, пояснювати та передбачати властивості хімічних елементів та сполук на їх основі (ПРНЗ-6).
 • Знання основних принципів квантової механіки, здатність застосовувати їх для опису будови атома, молекул та хімічного зв’язку (ПРНЗ-7).
 • Базові знання принципів і процедур фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біохімічних методів дослідження, типового обладнання та приладів (ПРНЗ-8).
 • Знання основ планування та проведення експериментів, методики та техніки приготування розчинів та реагентів (ПРНЗ-9).
 • Знання основних принципів термодинаміки та хімічної кінетики, здатність до їх застосування для рішення практичних задач (ПРНЗ-10).
 • Здатність описувати властивості аліфатичних, ароматичних, гетероциклічних сполук, пояснювати природу та поведінку функціональних груп в органічних молекулах, що входять до складу біологічних систем (ПРНЗ-11).
 • Знання основних шляхів синтезу в органічній хімії, включаючи функціональні групові взаємоперетворення та формування зв’язку карбон-карбон, карбон-гетероатом. Знання основних шляхів обміну речовин і енергії в біологічних системах в процесі життєдіяльності. (ПРНЗ-12).

Уміння

 • Здійснювати критичний аналіз, оцінювати дані та синтезувати нові ідеї (ПРНУ-1).
 • Здійснювати експериментальну роботу під керівництвом, з метою перевірки гіпотез та дослідження явищ і хімічних закономірностей у біологічних системах (ПРНУ-2).
 • Спроможність використовувати набуті знання та вміння для розрахунків, відображення та моделювання хімічних систем та біохімічних процесів, обробки експериментальних даних (ПРНУ-3).
 • Виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до хімічних проблем, використовуючи стандартне та спеціальне програмне забезпечення, навички аналізу та відображення результатів (ПРНУ-4).
 • Працювати самостійно або в групі, отримати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та наукову доброчесність (ПРНУ-5).
 • Демонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, принципів та теорій хімії та біохімії (ПРНУ-6).
 • Використовувати свої знання та розуміння на практиці для вирішення задач та проблем відомої природи (ПРНУ-7).
 • Готувати розчини та реагенти, планувати та здійснювати хімічні експерименти (ПРНУ-8).
 • Інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з відповідними теоріями хімії та біохімії (ПРНУ-9).
 • Здійснювати моніторинг та аналіз наукових джерел інформації та фахової літератури (ПРНУ-10).
 • Використовувати набуті знання та компетенції з хімії та біохімії в прикладному полі, базові інженерно-технологічні навички (ПРНУ-11).

Комунікація

 • Здатність до фахового спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією (ПРНК-1).
 • Вміння коректно використовувати мовні засоби в професійній діяльності залежно від мети спілкування (ПРНК-2).
 • Вміння відображати результати своїх наукових досліджень у письмовому вигляді (ПРНК-3).
 • Здатність до презентації результатів своїх досліджень (ПРНК-4).
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді, мати навички міжособистісної взаємодії (ПРНК-5).
 • Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також для збору, аналізу, обробки, інтерпретації даних (ПРНК-6).

Автономія та відповідальність

 • Здатність вести професійну діяльність з найменшими ризиками для навколишнього середовища (ПРНАВ-1).
 • Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо на основі етичних міркувань (ПРНАВ-2).
 • Здатність вчитись самостійно та самовдосконалюватися, нести відповідальність за власні судження та результати (ПРНАВ-3).

Здатність приймати обґрунтовані рішення та рухатися до спільної мети (ПРНАВ-Ч).