Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Облік і оподаткування

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 р.

Сертифікат про акредитацію НД № 0289336 від 21.08.2017 р. до 01.07.2024 р.

Рівень програми НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – First cycle, EQF – LLL – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр обліку і оподаткування
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування

Degree Bachelor

Program subject area 071 Accounting and taxation

Study program Accounting and taxation

Опис предметної області Об’єкт: теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади обліку, контролю, аудиту та аналізу діяльності суб’єктів господарювання і їх оподаткування;

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, методики, процедури організації і здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування;

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні й галузеві пакети прикладних програм обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Академічні права випускників Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових  кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Програма орієнтована на підготовку конкурентоспроможного фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані завдання за допомогою інноваційних технологій та інструментів ведення обліку та адміністрування податків, інтегрованого у суспільство та соціально-відповідального за результати професійної діяльності.

Характеристика програми

1 Фокус програми:

загальна / спеціальна

Загальна
2 Особливості програми – поєднання класичних та інноваційних методів викладання;

– акцент на формуванні у здобувачів вищої освіти аналітичного мислення, соціальних компетентностей та практичних навичок фахівця;

– формування у здобувачів вищої освіти практичних навичок роботи з прикладним програмним забезпеченням за фахом;

– формування у здобувачів вищої освіти знань Міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту;

– можливість працевлаштування під час  навчання завдяки прикладному характеру програми.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускник освітньої програми здатний займати посади у сфері управління, обліку, контролю, аналізу, оподаткування, економіки, зокрема, бухгалтер, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів,  економіст з: бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, планування, матеріально-технічного забезпечення, податків і зборів, економічний радник, аналітик, інспектор-ревізор, кредитний інспектор, оцінювач (експертна оцінка майна).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проєктне навчання. Поєднання класичних та інноваційних методів викладання, виконання наукових та прикладних досліджень, індивідуальних, самостійних, творчих завдань, проходження практики, участь у конкурсах, суспільній діяльності, самонавчання.
2 Система оцінювання Здійснюється відповідно до «Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», зокрема, включає програмне, групове оцінювання, виконання наукового чи прикладного проєкту або творчого завдання в якості підсумкового оцінювання

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, правових принципів, норм права, що передбачає проведення досліджень і впровадження інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК01).
 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК02).
 3. Здатність працювати в команді (ЗК03).
 4. Здатність працювати автономно (ЗК04).
 5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності (ЗК05).
 6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК06).
 7. Здатність бути критичним та самокритичним (ЗК07).
 8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК08).
 9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК09)
 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК10)
 11. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій (ЗК11)
 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК12).
 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК13).
 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК14).
 15. Здатність зберігати та примножувати  моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння  історії та закономірностей розвитку предметної  області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку  суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя (ЗК15).

 

3 Фахові компетентності

 1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці (СК01).
 2. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування (СК02).
 3. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та  управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для  задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення (СК03).
 4. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання (СК04).
 5. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень (СК05).
 6. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних  систем і комп’ютерних технологій (СК06).
 7. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості (СК07).
 8. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним  законодавства та регулювання діяльності,  недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів (СК08).
 9. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування (СК09).
 10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків (СК10).
 11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених  необхідністю забезпечення сталого розвитку  України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави (СК11).
 12. Здатність демонструвати розуміння законів та закономірностей функціонування ринку, поведінки його суб’єктів; моделювання поведінки контрагентів та споживачів з урахуванням особливостей формування комплексу маркетингу (СК12).

Результати навчання

 1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем (ПР01).
 2. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної  інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств (ПР02).
 3. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПР03).
 4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень (ПР04).
 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств (ПР05).
 6. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності (ПР06).
 7. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах (ПР07).
 8. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації (ПР08).
 9. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств (ПР09).
 10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури (ПР10).
 11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності (ПР11).
 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування (ПР12).
 13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування (ПР13).
 14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії (ПР14).
 15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві (ПР15).
 16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності (ПР16).
 17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття (ПР17).
 18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві (ПР18).
 19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища (ПР19).
 20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати  та управляти часом (ПР20).
 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави (ПР21).
 22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ПР22).
 23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя (ПР23).
 24. Демонструвати розуміння принципів і закономірностей розвитку світового господарства з метою визначення і формування конкурентних переваг для суб’єктів міжнародних економічних відносин різного рівня (ПР24).
 25. Володіти навичками в реалізації загальних функцій управління маркетинговою діяльністю (ПР25).

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення реалізації освітньої програми включає науково-педагогічних працівників кафедри обліку, аналізу і аудиту та інших кафедр університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами даної освітньої програми.

Більшість науково-педагогічних працівників, що задіянні у викладанні, є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання, а також підтверджений рівень наукової та професійної активності

Гарант, члени проєктної групи ОП, група забезпечення спеціальності повністю відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, зокрема, навчальну лабораторію кафедри обліку, аналізу і аудиту; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

 • онлайн-бібліотеки університету;
 • електронної бази наукових журналів;
 • бази електронних бібліотечних ресурсів світу;
 • архів газети «Все про бухгалтерський облік».

Навчально методичне забезпечення:

 • робочі програми навчальних дисциплін, практик;
 • посібники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій;
 • методичні матеріали для проведення атестації здобувачів;
 • методичні вказівки до написання курсових робіт, лабораторних практикумів, практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
 • інші навчально-методичні матеріали.

Навчально-методичні комплекси дисциплін розташовані на порталі факультету, дистанційній платформі Moodle, папках дисциплін, які розташовані на OneDrive.

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми Облік і оподаткування в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги.

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Політична економія 4 Екзамен
ОК2 Вища математика і теорія ймовірності 8 Залік, екзамен
ОК3 Інформаційні технології в економіці і управлінні 5 Екзамен
ОК4 Просторова економіка 4 Екзамен
ОК5 Історія бухгалтерського обліку 4 Залік
ОК6 Іноземна мова 10 Залік, залік, залік, екзамен
ОК7 Громадянське суспільство: соціально-економічний дискурс 3 Залік
ОК8 Мікроекономіка 4 Екзамен
ОК9 Гроші і кредит 4,5 Залік
ОК10 Макроекономіка 4 Екзамен
ОК11 Бухгалтерська справа 4,5 Екзамен
ОК12 Економетрика 4 Письмовий екзамен
ОК13 Бухгалтерський облік 9 Екзамен, письмовий екзамен
ОК14 Статистика 4 Екзамен
ОК15 Фінанси 4 Екзамен
ОК16 Міжнародні економічні відносини 4 Залік
ОК17 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК18 Фінанси підприємств 4 Екзамен
ОК19 Навчальна (ознайомча) практика 3 Захист звіту
ОК20 Фінансовий облік 10 Екзамен, письмовий екзамен
ОК21 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК22 Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті 4 Екзамен
ОК23 Облік у зарубіжних країнах 4 Залік
ОК24 Облік у бюджетних установах 5 Екзамен
ОК25 Облік у фінансово-кредитних інститутах 4 Екзамен
ОК26 Менеджмент 4 Екзамен
ОК27 Виробнича практика 6 Захист звіту
ОК28 Аналіз господарської діяльності 8 Екзамен, екзамен
ОК29 Аудит та бухгалтерська експертиза 8 Екзамен,

екзамен

ОК30 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК31 Внутрішньогосподарський контроль та облікова політика 6,5 Залік, залік
ОК32 Управлінський облік 4 Екзамен
ОК33 Облік у галузях економіки 4 Екзамен
ОК34 Маркетинг 4 Екзамен
ОК35 Облік і звітність в оподаткуванні 4 Екзамен
ОК36 Звітність підприємств 4 Екзамен
ОК37 Атестація 4,5
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 180
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
  Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 Залік
  Дисципліна за вибором ( з переліку практико-орієнтовних дисциплін) 5 Залік
  Дисципліни за вибором (Варіант 1 – minor)
  Дисципліна 1 5 Залік
  Дисципліна 2 5 Залік
  Дисципліна 3 5 Залік
  Дисципліна 4 5 Залік
  Дисципліна 5 5 Залік
  Дисципліна 6 5 Залік
  Дисципліна 7 5 Залік
  Дисципліна 8 5 Залік
  Дисципліна 9 5 Залік
  Дисципліна 10 5 Залік
  Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікаційна освітня програма+ дисципліни)
  Дисципліна 1 5 Залік
  Дисципліна 2 5 Залік
  Дисципліна 3 5 Залік
  Дисципліна 4 5 Залік
  Дисципліна 5 5 Залік
  Дисципліна 6 5 Залік
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
  Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін)
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
  Дисципліни з переліку * 5 Залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240