Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Менеджмент персоналу

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом бакалавра, одиничний ступінь

Тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД-ІІ №0289337 від 21.08.2017р. термін дії – до 01.07.2024р.
Рівень програми НРК – 6 рівень, FQ­EHEA – first cycle, EQF­LLL – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр менеджменту
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – бакалавр

Спеціальність – «Менеджмент»

Освітня програма – «Менеджмент персоналу»

Degree – Bachelor

Program Subject Area – Management

Educational Program – Personnel Management

Опис предметної області – Об’єкт вивчення: управління організаціями, їх підрозділами, бізнес-процесом управління персоналом організації

– Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями, їх підрозділами, персоналом організації

– Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту, та управління людськими ресурсами організації, зокрема; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.

– Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо); методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).

– Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.

Академічні права випускників Бакалавр може продовжувати освіту за другим (магістерським)  рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Мета програми

Підготовка сучасного фахівця в сфері менеджменту персоналу (особистості-професіонала, Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентифікованої, Інтегрованої у суспільство) на основі прагматизації освітньої діяльності та формування комплексу компетентностей, які формують здатність розв’язувати комплексні проблеми щодо управління організаціями, та бізнес-процесами через їх забезпечення необхідним персоналом з релевантними компетентністними параметрами

Характеристика програми

1 Фокус програми:

загальна / спеціальна

Загальна
2 Особливості програми

 

 

 

 

Програма має практико-орієнтований характер викладання (залучення до викладання професіоналів практиків, тренінговий формат викладання дисциплін, значна частка практичної підготовки) та забезпечує ґрунтовну організаційно-економічну базу формування компетентностей фахівця, здатного виконувати функції управління людськими ресурсами організації

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускники підготовлені до працевлаштування на підприємства, в установи та організації всіх форм власності та видів економічної діяльності на посади, пов’язані з виконанням функцій управління персоналом та загального менеджменту:

Менеджери з підбору, забезпечення та використання персоналу

Менеджери (управителі) з персоналу

Помічники менеджерів (управителів) в різних галузях економіки

Менеджери з  адміністративної діяльності

Менеджери (управитель) у соціальній сфері

Менеджери з організації консультативних послуг

Фахівці з корпоративного управління

Інспектори з кадрів

Організатори з персоналу

Фахівці з найму робочої сили (рекрутерів)

Помічники керівника підприємства / структурного підрозділу, адміністраторів

 

Згідно до International Standart Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)

Management and Organization Analysts

Policy Administration Professionals

Personnel and Careers Professionals

Training and Staff Development Professionals

Employment Agents and Contractors

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, ініціативне самонавчання, практико-орієнтоване викладання у поєднанні з проблемно-пошуковою і дослідницькою роботою здобувача вищої освіти (підготовка та захист кваліфікаційної роботи)

У програмі застосовуються активні методики викладання: тренінгові технології, змішане навчання, діджитал-технології.

2 Система оцінювання Система оцінювання визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проекту, усне опитування, письмовий експрес-контроль (у тому числі електронний).

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук, а також сучасного менеджменту

2 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5. Здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК11. Здатність до адаптації та дій у новій ситуації.

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК13. Цінування та повага різноманітності.

ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті.

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань.

3 Фахові компетентності

СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

СК5. Здатність управляти організацією та  її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

СК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

СК8.  Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати ефективну міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.

СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

СК13. Розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності.

СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.

СК16. Здатність проєктувати та адмініструвати систему менеджменту персоналу організації.

СК17. Здатність забезпечувати організацію людськими ресурсами необхідної кількості та якості.

Результати навчання

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПРН 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування.

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу

організації.

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.

ПРН 14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.

ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

ПРН 18. Здійснювати адміністрування процесів менеджменту персоналу, зокрема планування та маркетингу персоналу, рекрутингу, кадрового діловодства, адаптації та розвитку персоналу, оцінювання та атестації персоналу, управління кар’єрою та кадровим резервом, систем оплати та стимулювання праці, управління соціальним розвитком організації.

ПРН 19. Аналізувати трудові показники та показники менеджменту персоналу, виявляти резерви та фактори їх зростання з використанням сучасних інформаційних технологій та економіко-математичних методів та моделей.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1 Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту та поведінкової економіки, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін також залучаються професіонали-практики в сфері менеджменту персоналу.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2 Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, зокрема навчально- методична лабораторія кафедри менеджменту та поведінкової економіки та міжкафедральна лабораторія інформаційно-організаційного забезпечення наукової діяльності та підготовки до друку наукових видань; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка, Донецька область).
3 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

–  онлайн-бібліотеки Університету;

–  електронної бази наукових журналів та  електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

–  робочі програми навчальних дисциплін та практик;

–  посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

–  методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;

–  методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

–  інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено  на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, досягнутих здобучвачем вищої освіти.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги.

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

 

Можливе на основі договорів між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та зарубіжними університетами й організаціями, а також відповідно до нормативної бази ДонНУ імені Василя Стуса

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна роботи) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Політична економія 4 Екзамен
ОК-2 Вища математика і теорія ймовірностей 8 Залік, екзамен
ОК-3 Інформаційні технології в економіці та управлінні 4 Екзамен
ОК-4 Іноземна мова 9 Залік, залік
ОК-5 Громадянське суспільство: соціально-економічний дискурс 3 Залік
ОК-6 Просторова економіка 4 Екзамен
ОК-7 Основи HRM 4 Екзамен
ОК-8 Ділові комунікації 4 Екзамен
ОК-9 Мікроекономіка 4 Екзамен
ОК-10 Макроекономіка 5 Екзамен
ОК-11 Тренінг з лідерства та командотворення 3 Залік
ОК-12 Навчальна (ознайомча) практика 3 Захист звіту
ОК-13 Статистика 4 Письмовий екзамен
ОК-14 Менеджмент 9 Залік, екзамен
ОК-15 Економіка праці та соціально-трудові відносини 8 Залік, екзамен
ОК-16 Маркетинг 4 Екзамен
ОК-17 Економіка підприємства 4 Екзамен
ОК-18 Виробнича (організаційно-управлінська) практика 3 Захист звіту
ОК-19 Курсова робота 3 Захист
ОК-20 Теорія організації та організаційне проєктування 4 Екзамен
ОК-21 Фінанси підприємства 4 Екзамен
ОК-22 Бухгалтерський облік 4 Екзамен
ОК-23 Правове регулювання службово-трудових відносин 4 Залік
ОК-24 Управління персоналом 8 Залік, екзамен
ОК-25 Тренінг Soft Skills 3 Залік
ОК-26 Психологія в HRM 4 Екзамен
ОК-27 Курсова робота 3 Захист
ОК-28 Виробнича (HRM) практика 6 Захист звіту
ОК-29 Кадрове адміністрування 4 Екзамен
ОК-30 Стратегічне управління 4 Екзамен
ОК-31 Операційний менеджмент 4 Екзамен
ОК-32 Прийняття управлінських рішень 4 Екзамен
ОК-33 Бізнес-планування та підприємництво 4 Екзамен
ОК-34 Івент-менеджмент 4 Екзамен
ОК-35 Мотивування персоналу 4 Екзамен
ОК-36 Практикум з формування компетентностей менеджера з персоналу 3 Екзамен
ОК-37 Кроскультурні комунікації (Cross-cultural communications) 4 Залік
ОК-38 Виборнича (фахова) практика 3 Захист
ОК-39 Підготовка кваліфікаційної роботи 9 Захист
  Атестація 3
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 180  
Дисципліни за виробом здобувача вищої освіти
  Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 Залік
  Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 Залік
Варіант 1 – minor
  Дисципліна за вибором 1 5 Залік
Дисципліна за вибором 2 5 Залік
  Дисципліна за вибором 3 5 Залік
  Дисципліна за вибором 4 5 Залік
  Дисципліна за вибором 5 5 Залік
  Дисципліна за вибором 6 5 Залік
  Дисципліна за вибором 7 5 Залік
  Дисципліна за вибором 8 5 Залік
  Дисципліна за вибором 9 5 Залік
  Дисципліна за вибором 10 / Підсумковий проект 5 Залік
  Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + практика/ курсова робота/дисципліни
  Сертифікатна освітня програма
  Дисципліна за вибором 1 5 Залік
Дисципліна за вибором 2 5 Залік
  Дисципліна за вибором 3 5 Залік
  Дисципліна за вибором 4 5 Залік
  Дисципліна за вибором 5 5 Залік
  Дисципліна 6 / Підсумковий проєкт 5 Залік
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Курсова робота* 5 Залік
  Варіант 3 – вибір дисциплін + практика/ курсова робота/дисципліни
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Дисципліна з переліку* 5 Залік
  Курсова робота* 5 Залік
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти: 60  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240