Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Менеджмент

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом бакалавра, одиничний ступінь.

Тривалість програми:

–       на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців;

–       на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД № 0289337 від 21.08.2017 р., термін дії –  01.07.2024 р.
Рівень програми

 

НРК – 6 рівень, FQ­EHEA – first cycle, EQF­LLL – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр менеджменту
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – бакалавр

Спеціальність – 073  «Менеджмент»

Освітня програма – «Менеджмент»

Degree – Bachelor

Program Subject Area – Management

Educational Program – Management

Опис предметної області – Об’єкт вивчення: управління організаціями, їх підрозділами

– Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями, їх підрозділами, персоналом організації

– Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту, зокрема; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.

– Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо); методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).

– Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.

Академічні права випускників Бакалавр може продовжувати освіту за другим (магістерським)  рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Мета програми

Підготовка сучасних фахівців-менеджерів (інтелектуальної, інноваційної, самоідентифікованої , інтегрованої у суспільство особистості), здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями та їх підрозділами та/або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів сучасного менеджменту і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми      Особливість програми полягає в підготовці сучасного фахівця у сфері управління, яка забезпечується багатопрофільністю підготовки, що дає можливість сформувати розуміння системних зв’язків щодо процесів управління організаціями різних видів та сфер, із глибоким знанням економіки, що обумовлює ефективність його дій в управлінській діяльності, фінансово-економічній, адміністративно-господарській, проектній, інвестиційній, інноваційній тощо.

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування Бакалавр з менеджменту підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатний обіймати посади менеджера підприємства, установи, організації та їх підрозділів, менеджера у сфері досліджень та розробок, менеджера з питань комерційної діяльності та управління, менеджера із соціальної та корпоративної відповідальності, менеджера з адміністративної роботи, менеджера з підбору, забезпечення та використання персоналу, фахівця з корпоративного управління, технічного та торговельного представника, технічного фахівця в галузі управління, помічника керівника підприємства, установи та організації, помічника керівника виробничих та інших основних підрозділів, помічника керівника малих підприємств без апарату управління, адміністратора тощо.

Згідно до International Standart Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)

Management and Organization Analysts

Policy Administration Professionals

Personnel and Careers Professionals

Training and Staff Development Professionals

Продовження освіти

 

Можливість навчання на СО «Магістр» спеціальності «Менеджмент» та споріднених спеціальностей.

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, ініціативне самонавчання. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, практичних, лабораторних робіт, роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, проходження практики, консультацій з викладачами, написання курсових робіт, онлайн-консультації.
2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється відповідно до Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (іспити, заліки, звіти з практики, захист кваліфікаційної роботи).

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук, а також сучасного менеджменту

2 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5. Здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК11. Здатність до адаптації та дій у новій ситуації.

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК13. Цінування та повага різноманітності.

ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті.

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань.

3 Фахові компетентності

СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

СК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати ефективну міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.

СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

СК13. Розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності.

СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.

СК16. Виявляти (обирати) і використовувати адекватні інструменти (наприклад, дослідження ринку, статистичний аналіз, порівняння)

СК17. Здатність вивчати процеси та технології організаційного проектування й управління організацією.

СК18. Здатність застосовувати методи економічного і фінансового аналізу, планування та контролю в управлінні організацією та/або її підрозділами.

Результати навчання

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПРН 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування.

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.

ПРН 14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.

ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

ПРН 18. Здійснювати оцінювання економічного потенціалу та динаміки розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; проведення моніторингу основних конкурентів організації. Здатність оцінювати результати фінансово-економічної діяльності.

ПРН 19. Розробляти бізнес-плани створення та стратегічних планів розвитку організацій, напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг); уміти розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності, інвестиційно-інноваційні проекти.

ПРН 20. Організовувати процес управління організаціями, оцінювати ефективність діючих організаційних структур управління

ПРН 21. Оцінювати стан забезпечення поточного функціонування організацій всіма видами ресурсів, визначати потребу у ресурсах для здійснення поточної діяльності

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1 Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту та поведінкової економіки, а також інших кафедр Університету, які володіють компетентностями та мають досвід, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються практики-професіонали в сфері управління.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2 Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; зокрема навчально- методична лабораторія кафедри менеджменту та поведінкової економіки та міжкафедральна лабораторія інформаційно-організаційного забезпечення наукової діяльності та підготовки до друку наукових видань; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка, Донецька область).

3 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

–           онлайн-бібліотеки Університету;

–           електронної бази наукових журналів та  електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

–           робочі програми навчальних дисциплін та практик;

–           посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

–           методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;

–           методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

–           інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive(з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається відповідно до Положення про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми Менеджмент в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги.

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

 

Можливе на основі договорів між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та зарубіжними університетами й організаціями, а також відповідно до нормативної бази ДонНУ імені Василя Стуса

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна роботи) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Політична економія 4 Екзамен
ОК-2 Вища математика та теорія ймовірностей 8 Залік, екзамен
ОК-3 Інформаційні технології в економіці та управлінні 4 Екзамен
ОК-4 Іноземна мова 9 Залік, залік
ОК-5 Громадянське суспільство: соціально-економічний дискурс 3 Залік
ОК-6 Просторова економіка 4 Екзамен
ОК-7 Основи менеджменту 4 Екзамен
ОК-8 Ділові комунікації 4 Екзамен
ОК-9 Мікроекономіка 4 Екзамен
ОК-10 Макроекономіка 5 Екзамен
ОК-11 Тренінг з лідерства та командоутворення 3 Залік
ОК-12 Навчальна практика (Вступ до фаху) 3 Захист звіту
ОК-13 Статистика 4 Письмовий екзамен
ОК-14 Менеджмент 9 Залік, екзамен
ОК-15 Економіка праці та управління персоналом 4 Екзамен
ОК-16 Маркетинг 4 Екзамен
ОК-17 Економіка підприємства 4 Екзамен
ОК-18 Самоменеджмент 4 Залік
ОК-19 Курсова робота 3 Захист
ОК-20 Виробнича (економічна) практика 3 Захист звіту
ОК-21 Теорія організації та організаційне проектування 4 Екзамен
ОК-22 Фінанси підприємства 4 Екзамен
ОК-23 Бухгалтерський облік 4 Екзамен
ОК-24 Господарське право 4 Залік
ОК-25 Операційний менеджмент 7 Залік, екзамен
ОК-26 Курсова робота 3 Захист
ОК-27 Управління інноваціями 4 Екзамен
ОК-28 Управління конфліктами та стресами 4 Залік
ОК-29 Виробнича (організаційно-управлінська) практика 6 Захист звіту
ОК-30 Бізнес-планування та підприємництво 4 Екзамен
ОК-31 Прийняття управлінських рішень 4 Екзамен
ОК-32 Інвестиційний менеджмент 4 Екзамен
ОК-33 Стратегічне управління 4 Екзамен
ОК-34 Адміністративний менеджмент 4 Екзамен
ОК-35 Мотивування персоналу 4 Екзамен
ОК-36 Управлінська економіка 4 Екзамен
ОК-37 Кроскультурні комунікації (Cross-cultural communications) 3 Залік
ОК-38 Ризик-менеджмент 4 Екзамен
ОК-39 Виробнича практика (за фахом) 3 Захист
  Кваліфікаційна (бакалаврська) робота 9 Захист
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 180  
Дисципліни за виробом здобувача вищої освіти
  Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 Залік
  Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 Залік
Варіант 1 – minor
  Дисципліна за вибором 1 5 Залік
Дисципліна за вибором 2 5 Залік
  Дисципліна за вибором 3 5 Залік
  Дисципліна за вибором 4 5 Залік
  Дисципліна за вибором 5 5 Залік
  Дисципліна за вибором 6 5 Залік
  Дисципліна за вибором 7 5 Залік
  Дисципліна за вибором 8 5 Залік
  Дисципліна за вибором 9 5 Залік
  Дисципліна за вибором 10 / Підсумковий проект 5 Залік
  Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + практика/ курсова робота/дисципліни
  Сертифікатна освітня програма
  Дисципліна за вибором 1 5 Залік
Дисципліна за вибором 2 5 Залік
  Дисципліна за вибором 3 5 Залік
  Дисципліна за вибором 4 5 Залік
  Дисципліна за вибором 5 5 Залік
  Дисципліна за вибором 6 5 Залік
  Дисципліна 6 / Підсумковий проєкт 5 Залік
  Дисципліна з переліку 5 Залік
  Дисципліна з переліку 5 Залік
  Дисципліна з переліку 5 Залік
  Курсова робота 5 Захист
  Варіант 3 – вибір дисциплін + практика/ курсова робота/дисципліни
  Дисципліна з переліку 5 Залік
  Дисципліна з переліку 5 Залік
  Дисципліна з переліку 5 Залік
  Дисципліна з переліку 5 Залік
  Дисципліна з переліку 5 Залік
  Дисципліна з переліку 5 Залік
  Дисципліна з переліку 5 Залік
  Дисципліна з переліку 5 Залік
  Дисципліна з переліку 5 Залік
  Курсова робота 5 Захист
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти: 60  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240