Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Маркетинг

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом бакалавра, одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД № 0289333 від 21 серпня 2017 р., термін дії – 01 липня 2024 р.
Рівень програми

 

НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – First cycle, ЕQFLLL – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр маркетингу
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр

Degree Bachelor

Спеціальність – 075 «Маркетинг»

Program Subject Area 075 Marketing

Спеціалізація – немає

Освітня програма – Маркетинг

Study Program Marketing

Опис предметної області Об’єкт вивчення: маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів.

Цілі навчання: підготовка бакалаврів маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності.

Теоретичний зміст предметної області: суть маркетингу як сучасної концепції управління бізнесом; понятійно-категоріальний апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності, розроблення маркетингових стратегій та формування управлінських рішень у сфері маркетингу.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, професійні методики та технології, необхідні для забезпечення ефективної маркетингової діяльності.

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти, необхідні для прийняття та імплементації маркетингових управлінських рішень.

Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка високоінтелектуальних, конкурентоспроможних професіоналів-інноваторів у сфері маркетингу, здатних здійснювати фахову діяльність, визначати тренди в галузі та впливати на трансформації в економіці держави на принципах соціальної відповідальності.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна / спеціальна Загальна
2 Особливості програми      Особливості освітньо-професійної програми полягають у наступному:

– поєднання класичних та інноваційних методів навчання;

– формування індивідуальної освітньої траєкторії;

– реалізація особистісного потенціалу здобувача вищої освіти з найвищими загальнолюдськими цінностями розвитку її творчих здібностей та гуманізму;

– формування фахових компетентностей на основі принципів інноваційності та креативності з використанням Digital-технологій та інструментарію Інтернет-маркетингу;

– залучення практиків до навчального процесу;

– можливість академічної мобільності студентів;

– урахування досвіду провідних ЗВО України та кращих іноземних освітніх програм в сфері маркетингу при формуванні освітніх компонентів.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бакалавр маркетингу здатний працювати на підприємствах, організаціях та установах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні).

Випускники ОП «Маркетинг» можуть реалізувати себе на ринку праці, а саме:

– на підприємствах будь-якої галузі промисловості;

– в торгівлі;

– в сфері послуг;

– в фінансовій сфері;

– інтернет-комерції;

– в рекламній галузі;

– freelancer.

Бакалавр за фахом «Маркетинг» спроможний виконувати професійну роботу відповідно до назв робіт і кодів класифікаторів і може займати наступні посади:

– директор з маркетингу (СМО);

– креативний директор;

– бренд-менеджер;

– спеціаліст з маркетингових досліджень;

– медіапланер;

– копірайтер;

– інтернет-маркетолог;

– Еvent-менеджер;

– BTL-менеджер;

– P.O.S.-спеціаліст;

– PR-спеціаліст;

– СММ (social media manager);

– PM (product manager) тощо.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Стратегії навчання: проблемно-орієнтоване, студентоцентроване навчання та ініціативне самонавчання.

Методи:

– активні (аналіз конкретних ситуацій; проблемні, інтерактивні, проєктні, ділові ігри; робота в малих групах; дискусії; завдання творчого характеру із застосуванням методів побудови сценаріїв, формування проєктів, «мозкового штурму» та генерації ідей; практична підготовка на підприємствах та організаціях);

– пасивні (лекційні заняття, самостійна робота на основі підручників, методичних рекомендацій, конспектів, додаткової літератури);

– активно-пасивні (консультації із викладачами, підготовка та публікація наукових статей, тез доповідей, конкурсних студентських робіт за фахом, написання та захист курсових робіт тощо).

2 Система оцінювання Відповідно до Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти, що діє у ДонНУ імені Василя Стуса:

Поточний контроль (усне та тестове опитування, есе, презентації науково-творчих робіт, захист проєктів, тощо);

Підсумковий контроль (усні та письмові екзамени, диф. заліки з навчальної та виробничої практичної підготовки; захист курсових робіт, атестаційні екзамени за фахом). Оцінювання здобувачів вищої освіти базується на принципах студентоцентрованого навчання та передбачає наступне:

– відкритість та зрозумілість системи оцінювання знань здобувачів освіти;

– ознайомлення здобувачів вищої освіти на початку вивчення дисципліни зі всіма формами контрольних заходів і критеріями їх оцінювання;

– подолання елементів суб’єктивізму екзаменаторів при оцінювання знань;

– наявність офіційної процедури оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження;

– порядок оцінювання знань здобувачів є доступними для всіх учасників освітнього процесу.

– оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та проводиться відповідно до встановленого Порядку.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральна компетентність

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК11. Здатність працювати в команді.

ЗК12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК13. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

3 Спеціальні (фахові) компетентності

СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу.

СК2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу.

СК3. Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі.

СК4. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв’язків між її складовими.

СК5. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу.

СК6. Здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності.

СК7. Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів.

СК8. Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності.

СК9. Здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності.

СК10. Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності.

СК11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків.

СК12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу.

СК13. Здатність планування і провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в крос-функціональному розрізі.

СК14. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності.

СК15. Здатність формувати та застосовувати інформаційну підтримку з використанням сучасного програмного забезпечення задля досягнення маркетингових цілей.

СК16. Здатність впровадження ефективного маркетингу в діяльність державних органів управління.

СК17. Здатність використовувати професійно-орієнтовані знання та практичні навички в організації торгівлі.

СК18. Здатність використовувати інструменти і технології маркетингу в різних галузях і сферах діяльності.

СК19 Здатність використовувати інструменти та технології логістики в організації маркетингової діяльності.

Терміни результатів навчання

Р1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності.

Р2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності.

Р3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу.

Р4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.

Р5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів.

Р6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності.

Р7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію.

Р8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища.

Р9. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень.

Р10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.

Р11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта.

Р12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

Р13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички

підприємницької та управлінської ініціативи.

Р14. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення.

Р15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості.

Р16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки.

Р17. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології.

Р18. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності.

Р19. Здійснювати аналіз поведінки ринкових суб’єктів за допомогою Інтернет-сервісів.

Р20. Вміти розробляти та застосовувати маркетингові технології в сфері державного управління.

Р21. Демонструвати вміння застосовувати методи та інструменти маркетингу в окремих галузях та сферах діяльності з урахуванням особливостей поведінки їх суб’єктів.

Р22. Вміти знаходити оптимальні варіанти прийняття рішень щодо управління матеріальними та інформаційними потоками в ланцюгах постачання.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення До реалізації освітньо-професійної програми залучаються науково-педагогічних працівників кафедри маркетингу, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати результати навчання за освітніми компонентами даної освітньо-професійної програми.

Гарант, члени проектної групи і група забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються практики та бізнес-тренери.

Кадровий склад, задіяний в навчальному процесі, відповідає «академічній» та «професійній» кваліфікації.

Члени групи забезпечення спеціальності є науковими керівниками здобувачів ступеня кандидата економічних наук, переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Більше 50% членів групи забезпечення мають публікації, що індексуються у наукометричних базах Scopus та WoS.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень повністю відповідає пп. 33-35 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Університет надає можливість безкоштовного доступу до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science», повнотекстової бази даних EBSCO, що містить більше 600 тис. примірників електронних книжок, довідників, вказівників тощо з IP-адрес Університету.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: навчальні корпуси, Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля», наукову бібліотеку з читальними залами в кожному корпусі, функціонуючий репозиторій, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, міжкафедральну навчально-методичну лабораторію організаційно-методичного забезпечення підготовки фахівців у сфері міжнародних економічних відносин та маркетингу.

В усіх навчальних корпусах забезпечений безкоштовний доступ до мережі Інтернет завдяки технології Wi-Fi

3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет.

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

– онлайн-бібліотеки університету;

– електронної бази наукових журналів;

– бази електронних бібліотечних ресурсів світу. Навчально-методичне забезпечення:

– силабуси навчальних дисциплін та робочі програми практичної підготовки;

– посібники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій;

– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

– методичні вказівки до написання курсових робіт, лабораторних практикумів, практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти;

– інші навчально-методичні матеріали.

Навчально-методичні матеріали дисциплін розташовано на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle та OneDrive (з наданням доступу здобувачам вищої освіти), в Google Classroom та корпоративній платформі Microsoft Teams (Microsoft 365).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності, відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Маркетинг» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги.

2 Міжнародна кредитна мобільність Організація кредитної мобільності здійснюється відповідно до програм («Еразмус+») та договорів про співробітництво між Університетом та закладами вищої освіти – партнерами, зокрема Університетом Томаша Бата, м.Злін, Чехія та інш. Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) здійснюється шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, здобутих здобувачем вищої освіти.

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практична підготовка, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
ОК-1 Політична економія 4 Усний екзамен
ОК-2 Вища математика та теорія ймовірностей 8 Залік. Письмовий екзамен
ОК-3 Іноземна мова 10 Залік, залік, залік, усний екзамен
ОК-4 Ділова українська мова 3 Залік
ОК-5 Інформаційні технології в економіці та управлінні 5 Усний екзамен
ОК-6 Вступ до фаху 4 Екзамен
ОК-7 Основи підприємницької діяльності 4 Усний екзамен
ОК-8 Поведінкова психологія 4 Усний екзамен
ОК-9 Мікроекономіка 5 Усний екзамен
ОК-10 Макроекономіка 5 Усний екзамен
ОК-11 Громадянське суспільство: соціально-економічний дискурс 3 Залік
ОК-12 Правознавство 4 Усний екзамен
ОК-13 Проектування торгівельних об’єктів та техніка продажів 5 Усний екзамен
ОК-14 Економіка підприємства 4 Усний екзамен
ОК-15 Маркетинг 8 Залік. Усний екзамен
ОК-16 Курсова робота 3 Диференційований залік
ОК-17 Економетрика 4 Письмовий екзамен
ОК-18 Статистика 4 Письмовий екзамен
ОК-19 Навчальна (ознайомча) практична підготовка 3 Диференційований залік
ОК-20 Маркетинг особистості 3,5 Усний екзамен
ОК-21 Менеджмент 4 Усний екзамен
ОК-22 Планування маркетингової діяльності 3,5 Усний екзамен
ОК-23 Державний та соціально-відповідальний маркетинг 3,5 Усний екзамен
ОК-24 Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності 4 Усний екзамен
ОК-25 Маркетинг територій 3,5 Залік
ОК-26 Міжнародні економічні відносини 4 Усний екзамен
ОК-27 Бухгалтерський облік 4 Усний екзамен
ОК-28 Фінанси, гроші та кредит 4 Усний екзамен
ОК-29 Виробнича практична підготовка за фахом 6 Диференційований залік
ОК-30 Товарна інноваційна політика 4 Усний екзамен
ОК-31 Брендинг 4 Усний екзамен
ОК-32 Інтернет-маркетинг 4 Усний екзамен
ОК-33 Логістика 4 Усний екзамен
ОК-34 Бізнес-аналітика 3,5 Залік
ОК-35 Міжнародний маркетинг 4 Усний екзамен
ОК-36 Маркетингове ціноутворення 4 Усний екзамен
ОК-37 Поведінка споживачів 4 Усний екзамен
ОК-38 Маркетингові дослідження 6 Диференційований залік. Усний екзамен
ОК-39 Маркетингові комунікації 4 Усний екзамен
ОК-40 Маркетинг в галузях та сферах діяльності 4 Залік
ОК-41 Атестація 4,5 Атестаційні екзамени
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 180
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
  Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 Залік
  Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 Залік
  Дисципліни за вибором (Варіант 1 – minor)
  Дисципліна 1,2 10 Залік, залік
  Дисципліна 3,4 10 Залік, залік
  Дисципліна 5,6 10 Залік, залік
  Дисципліна 7,8 10 Залік, залік
  Дисципліна 9 5 Залік
  Дисципліна 10/Підсумковий проєкт 5 Залік
  Всього 50
  Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + дисципліни за вибором)
  СЕРТИФІКАТНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
  Дисципліна 1,2 10 Залік, залік
  Дисципліна 3,4 10 Залік, залік
  Дисципліна 5 5 Залік
  Дисципліна 6/Підсумковий проєкт 5 Залік
  Дисципліни з переліку* 10 Залік, залік
  Дисципліни з переліку* 10 Залік, залік
  Всього 50
  Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін)
  Дисципліни з переліку* 5 Залік
  Дисципліни з переліку* 5 Залік
  Дисципліни з переліку* 5 Залік
  Дисципліни з переліку* 5 Залік
  Дисципліни з переліку* 5 Залік
  Дисципліни з переліку* 5 Залік
  Дисципліни з переліку* 5 Залік
  Дисципліни з переліку* 5 Залік
  Дисципліни з переліку* 5 Залік
  Дисципліни з переліку* 5 Залік
  Всього 50
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти  

60

 

Загальний обсяг освітньої програми 240