Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Українська мова та література

Профіль освітньої програми

Тип диплома та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь. На базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС. На базі ступенів «бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми, обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС.
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: УД № 02009113 від 25.02.2019 р., термін дії – до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Firstcycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Підготувати фахівця, компетентного в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації українською мовою.

Характеристика програми

1 Опис предметної області Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є мова (в теоретичному / практичному, синхронному /діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами. Теоретичний зміст предметної галузі становить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології. Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми
 • Проходження практик (фольклорної, діалектологічної та виробничої), опанування методології наукового аналізу тексту в мовознавчому та літературознавчому вимірах. Практичне вивчення слов’янських мов (польська, російська).

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Наукова, літературно-видавнича та освітня галузі; друковані та електронні засоби масової інформації, PR-технології; фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі й культурні центри. 2444.1 – Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади); філолог-дослідник; науковий співробітникконсультант (філологія, лінгвістика та переклади). 3436.1 – Референт. 4143 – Коректор (коригування текстів). 2148.2 – Редактор літературний. 2451 – Редактор науковий.
2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване навчання, проблемноорієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання. Викладання проводиться у формах лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять
різного типу, колоквіумів, самостійного навчання, онлайн-консультацій.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, ессе, презентації, презентація інтермедіальних проектів, поточне оцінювання, захист курсових робіт, іспити.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК-1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, фольклористики) в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК-4. Здатність бути критичним і самокритичним.
 • ЗК-5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК-6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК-7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК-8. Здатність працювати в команді та автономно.
 • ЗК-9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК-10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК-12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК-13. Здатність проведення досліджень на належному рівні.

3 Спеціальні компетентності

 • СК-1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
 • СК-2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
 • СК-3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється).
 • СК-4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
 • СК-5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.
 • СК-6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • СК-7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації тексту.
 • СК-8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
 • СК-9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
 • СК-10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
 • СК-11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
 • СК-12. Здатність до організації ділової комунікації.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною мовою усно й письмово, використовувати її для організації ефективної міжкультурної комунікації.
 • ПРН-2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
 • ПРН-3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
 • ПРН-4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
 • ПРН-5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.
 • ПРН-6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
 • ПРН-7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
 • ПРН-8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання в професійній діяльності.
 • ПРН-9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
 • ПРН-10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.
 • ПРН-11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
 • ПРН-12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
 • ПРН-13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації).
 • ПРН-14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.
 • ПРН-15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
 • ПРН-16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
 • ПРН-17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.
 • ПРН-18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній
  діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
 • ПРН-19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.