Українська мова і література Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Українська мова і література

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Другий (магістерський) рівень, одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 р., акредитована на 5 р.

Сертифікат про акредитацію: НД- ІV №0280816, від 12.12.2016 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготувати фахівця для виконання професійних завдань, пов’язаних з аналізом, творенням та науковим дослідженням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією навчання філології у вищій школі.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Українська мова : українська художня література : теоретичні проблеми лінгвістики та літературознавства. 35:30:35
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Проходження практик (виробничої (асистентської), переддипломної), опанування методології наукового аналізу тексту в мовознавчому та літературознавчому вимірах у форматі спеціальних курсів. Розробка власних дослідницьких проектів.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Наукова, літературно-видавнича та освітня галузі; друковані та електронні засоби масової інформації, PR-технології; фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі й культурні центри.

2444.1 – Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади); філолог-дослідник; науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади). 3436.1 – Референт. 4143 – Коректор (коригування текстів). 2148.2 – Редактор літературний. 2451 – Редактор науковий. 2310.2 – Викладач вищого навчального закладу.

2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання.

Викладання проводиться у формах лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять різного типу, колоквіумів, самостійного навчання, онлайн-консультацій.

2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, ессе, презентації, презентація інтермедіальних проектів, поточне оцінювання, захист випускової магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі лінгвістики та літературознавства під час професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій і методів філологічної науки і характеризується невизначеністю умов (ІК-1).

2 Загальні компетентності

 • Здатність усно й письмово спілкуватися українською мовою як державною в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійній діяльності (ЗК-1).
 • Здатність до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості (ЗК-2).
 • Здатність учитися впродовж життя й оволодівати сучасними знаннями (ЗК-3).
 • Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-4).
 • Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-5).
 • Здатність діяти із соціальною відповідальністю, розуміти основні принципи буття людини, природи, суспільства (ЗК-6).
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-7).
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-8).
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності (ЗК-9).
 • Здатність проведення досліджень на високому рівні (ЗК-10).

3 Фахові компетентності

 • Розуміння структури філологічної науки та її теоретичних основ (ФК-1).
 • Системні уявлення про мову як особливу знакову систему, її природу та функції, про генетичну і структурну типологію мов світу (ФК-2).
 • Системні уявлення про актуальні питання лінгвістики (ФК-3).
 • Поглиблені уявлення про теоретичні властивості літератури, актуальні наукові методи і школи в літературознавстві (ФК-4).
 • Системні знання про розвиток української літератури ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища (ФК-5).
 • Здатність організовувати та провадити наукову діяльність на різних рівнях (ФК-6).
 • Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань (ФК-7).
 • Здатність створювати усні й письмові тексти наукових жанрів (ФК-8).
 • Здатність здійснювати науковий лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів спираючись на методологічні засади шкіл та напрямів науки (ФК-9).

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в лінгвістиці.
 • ПРН-2. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в літературознавстві.
 • ПРН-3. Аналізувати сучасні тенденції в лінгвістичній та літературознавчій науці.
 • ПРН-4. Апробовувати нові методологічні пропозиції у галузі української філології у власних наукових розробках, відображати їх у відповідних відгуках.
 • ПРН-5. Використовуючи знання з лінгвістики, вміти визначити особливості соціолінгвальної ситуації синхронічно та діахронічно.
 • ПРН-6. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні та літературні явища в текстах різних стилів і жанрів.
 • ПРН-7. Окреслювати спеціальні проблеми дисциплін, що визначають українську філологію, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань.
 • ПРН-8. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
 • ПРН-9. Планувати і здійснювати дослідження в галузі української філології на високому науковому рівні.
 • ПРН-10. Критично осмислювати актуальний літературний процес в Україні, відображати власні судження у наукових та науково-популярних жанрах.
 • ПРН-11. Використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні.
 • ПРН-12. Демонструвати та використовувати розуміння фундаментальних принципів філологічної науки як структури.
 • ПРН-13. Ефективно добирати, класифікувати та аналізувати наукову інформацію з різних джерел.
 • ПРН-14. Здійснювати науковий лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів, представляти результат з використанням сучасних мультимедійних можливостей.
 • ПРН-15. Створювати усні й письмові тексти різних наукових жанрів і стилів державною мовою.
 • ПРН-16. Застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань у галузі лінгвістики та літературознавства.