Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Туристичний бізнес

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний тривалість програми – 240 кредитів ECTS, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2017 р., акредитована до 01.07.2024 р. Сертифікат про акредитацію: НД-ІІ № 0280791, від 12.12.2016 р., термін дії до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Firstcycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 6)

Мета програми

Поглиблена і якісна підготовка конкурентоспроможних і компетентних професіоналів, які мають високий рівень загальної та професійної культури, фундаментальні знання в області сервісу, здатних і готових до самостійної соціально-орієнтованої дослідницької та творчої діяльності, затребуваною суспільством і державою на регіональному ринку.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Туристичний бізнес. Блок дисциплін гуманітарної та загальноекономічної підготовки (37,5%); блок дисциплін професійної підготовки (56,3%), зокрема блок вибіркових дисциплін (25%); практична підготовка (6,2%).
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна освіта в галузі готельного та ресторанного обслуговування
3 Орієнтація програми Академічна програма
4 Особливості програми Передбачено формування фахівця в сфері туристичного бізнесу, професіонала високого рівня, соціально мобільного, цілеспрямованого, організованого, працьовитого, відповідального, з громадянською позицією, толерантного,

готового до продовження освіти і включення в інноваційну діяльність на основі оволодіння загальними і професійними компетентностями, повномірної і гнучкою особистості, здатної орієнтуватися в складних реаліях сучасного світу і самостійно приймати адекватні рішення, а так само розвиток у того, хто навчається, особистісних якостей і формування загальнокультурних і професійних компетентностей. Залучення до навчального процесу керівників різних ланок управління туристичних компаній, підприємств та організацій державної, комунальної та приватної форм власності. Організація самостійної роботи студента за допомогою дистанційних засобів навчання. Організація проходження практики та стажувань на вітчизняних та закордонних підприємствах

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Організації будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють в якості виконавців або керівників молодшого рівня в різних службах апарату управління; органи державного і муніципального управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють і розвивають власну справу.
2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студенто-центроване, проблемно-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання. Викладання відбувається у вигляді: лекційних, практичних, лабораторних занять, консультацій. Методи: обговорення проблем, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів.
2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практики, захист курсових робіт, підсумкова атестація).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми підприємницької діяльності у сфері послуг, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1 – Володіння культурою мислення, здатністю до сприймання, узагальнення і аналізу інформації, визначення мети та вибору шляхів її досягнення.
 • ЗК-2 – Уміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усне та письмове мовлення.
 • ЗК-3 – Готовність до співпраці з колегами, роботи в колективі.
 • ЗК-4 – Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і готовність за них нести відповідальність.
 • ЗК-5 – Уміння використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності.
 • ЗК-6 – Прагнення до особистого та професійного розвитку.
 • ЗК-7 – Володіння одною з іноземних мов на рівні, який забезпечує ефективну професійну діяльність.
 • ЗК-8 – Володіння методами кількісного аналізу і моделювання, теоретичного і експериментального дослідження.
 • ЗК-9 – Володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації.
 • ЗК-10 – Здатність працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах і корпоративних інформаційних системах.
 • ЗК-11 – Здатність здійснювати ділове спілкування: публічні виступи, переговори, проведення нарад, ділову переписку, електронні комунікації.
 • ЗК-12 – Здатність враховувати наслідки управлінських рішень і дій з позиції соціальної відповідальності.
 • ЗК-13 – Здатність знаходити, обробляти,
 • аналізувати інформацію щодо фінансово-економічних процесів, політичних, соціальних подій та явищ.
 • ЗК-14 – Здатність розуміти наукові здобутки і внесок у розвиток економічної науки різних шкіл та напрямків економічної думки.

3 Фахові компетентності

 • СК-1 – Уміння знаходити і оцінювати нові ринкові можливості і формулювати бізнес-ідею;
 • СК-2 – Здатність розробляти бізнес-плани створення і розвитку нових організацій (напрямків діяльності, продуктів);
 • СК-3 – Здатність оцінювати економічні та соціальні умови здійснення підприємницької діяльності. Володіння методами організації грошових розрахунків підприємств, джерел формування витрат, прибутку, оборотних активів, основних засобів підприємств та їх раціональне використання.
 • СК-4 – Здатність організовувати ефективну взаємодію структурних підрозділів закладів туристичного бізнесу.
 • СК-5 – Здатність організовувати функціональний процес надання основних і додаткових послуг в туризмі.
 • СК-6 – Здатність організовувати роботу персоналу закладів туристичного бізнесу з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи працівників, раціонального розподілу праці та вимог обслуговування.
 • СК-7 – Здатність до застосування інноваційних технологій у роботі закладів туристичного бізнесу.
 • СК-8 – Здатність аналізувати та розраховувати економічні показники діяльності, визначати рівень конкурентоспроможності та економічний потенціал закладів туристичного бізнесу на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень.
 • СК-9 – Здатність проводити маркетингові дослідження на локальному ринку, визначати та надавати пропозиції щодо формування нових конкурентних переваг. Здатність створювати систему комунікацій по просуванню товарів і послуг, формувати імідж підприємства.
 • СК-10 – Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1 – Володіти базовими знаннями та навичками щодо економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємництва, туристичного бізнесу.
 • ПРН-2 – Вміти організовувати процес обслуговування у закладах туристичного бізнесу.
 • ПРН-3 – Уміти забезпечувати належний рівень якості послуг у закладах туристичного бізнесу.
 • ПРН-4 – Вивчати маркетингову діяльність та вживати комплекс маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію закладу у сфері туристичного бізнесу.
 • ПРН-5 – Вміти орієнтуватися в чинній законодавчо-нормативній базі з питань функціонування туристичного бізнесу.
 • ПРН-6 – Розробляти плани діяльності закладів туристичного бізнесу, планувати потребу в ресурсах.
 • ПРН-7 – Володіти практичними навичками роботи з комп’ютерною технікою.
 • ПРН-8 – Уміти застосовувати інноваційні технології в роботі закладів туристичного бізнесу.
 • ПРН-9 – Вміти проводити аналіз діяльності підприємства, визначати рівень його конкурентоспроможності, надавати пропозиції щодо формування нових конкурентних переваг закладів туристичного бізнесу.
 • ПРН-10 – Досконало володіти сучасною діловою, в тому числі іноземними, мовами професійного спрямування.
 • ПРН-11 – Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування структур у туристичному бізнесі.
 • ПРН-12 – Застосовувати знання й уміння щодо ефективної організації міжнародних зв’язків в діяльності туристичних фірм.
 • ПРН-13 – Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринку туристичних послуг та результатів діяльності туристичних фірм з урахуванням ризиків.
 • ПРН-14 – Використовувати знання основ обліку та оподаткування в туристичному бізнесі.
 • ПРН-15 – Використовувати базові знання з підприємництва й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
 • ПРН-16 – Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва.
 • ПРН-17 – Проявляти ініціативу і підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати відповідальність за результати.
 • ПРН-18 – Застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій діяльності.
 • ПРН-19 – Оцінювати характеристики туристичних послуг та попит на них при веденні підприємницькій діяльності за допомогою сучасних методів.
 • ПРН-20 – Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності туристичних структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
 • ПРН-21 – Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері туристичного бізнесу.
 • ПРН-22 – Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності бізнесу.
 • ПРН-23 – Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку у сфері надання туристичних послуг.
 • ПРН-24 – Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причинно-наслідкових зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
 • ПРН-25 – Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • ПРН-26 – Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності співробітників.
 • ПРН-27 – Вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти самостійність і відповідальність у роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати повагу до індивідуального та культурного різноманіття. ПРН-28 – Вміти досліджувати процес формування витрат на підприємстві.
 • ПРН-29 – Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві.
 • ПРН-30 – Розуміти процес організації фінансової діяльності на підприємстві.
 • ПРН-31 – Формувати й аналізувати фінансову, управлінську і статистичну звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.
 • ПРН-32 – Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення аналізу, контролю, прогнозування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.
 • ПРН-33 – Визначати заходи підвищення ефективності формування напрямів розвитку підприємств різних організаційно-правових форм власності.
 • ПРН-34 – Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.
 • ПРН-35 – Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей функціонування економічних систем.