Технології Інтернету речей Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Технології Інтернету речей

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Перший (бакалаврський) рівень, одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки та 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Підготовка фахівців для досліджень фізичних об’єктів і систем, фізичних процесів і явищ, технологічних процесів і розробки фізичних основ створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів, речовини, технологій.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність фізична система, фізичний об’єкт, експеримент, фізична модель, математична модель, комп’ютерне моделювання, наукомісткі технології, наноматеріали.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінування загальної (здобуття базових знань в галузі фізики) зі спеціальною (фокусування на питаннях апаратному забезпеченні сучасних інформаційних технологій)
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Обов’язкове проходження переддипломної практики. Вивчення спеціалізованих дисциплін суміжних між комп’ютерними науками та технічними пристроями. Можливість викладання окремих дисциплін англійською мовою.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування

Посади.

Науковий співробітник, розробник електронних та електротехнічних приладів, розробник промислових та побутових мереж зв’язку для побудови Інтернету речей, адміністратор мереж промислових систем Інтернету речей.

Місця майбутнього працевлаштування.

Підприємства телекомунікації, IT галузі, електротехнічні, радіотехнічні та робототехнічні. Наукові установи АН України, радіо та приладобудівельної галузей.

2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Під керівництвом викладача, студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання. Викладання проводиться у формах лекцій, мультимедійних лекцій, практичних та лабораторних занять різного типу, колоквіумів, самостійного навчання, онлайн-консультацій.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, ессе, презентації, поточне оцінювання, захист курсових робіт, атестація.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати комплексні задачі та проблеми в галузі прикладної фізики та наноматеріалів, здійснювати в цій галузі дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке осмислення наявних знань, створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, практичне впровадження отриманих результатів. ІК-1

2 Загальні компетентності

 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях ЗК-1
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності ЗК-2
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово ЗК-3
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою ЗК-4
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій ЗК-5
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК-6
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями ЗК-7
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел ЗК-8
 • Здатність працювати в команді ЗК-9
 • Навички міжособистісної взаємодії ЗК-10
 • Здатність працювати автономно ЗК-11
 • Навики здійснення безпечної діяльності ЗК-12

3 Фахові компетентності

 • Здатність брати участь у виготовленні зразків матеріалів та об’єктів дослідження ФК-1
 • Здатність брати участь у розробці схем фізичних експериментів та обранні необхідного обладнання та пристроїв для проведення експерименту ФК-2
 • Здатність брати участь у обробленні та оформленні результатів експерименту ФК-3
 • Здатність брати участь в роботі колективів виконавців, у тому числі у міждисциплінарних проектах ФК-4
 • Здатність брати участь у формуванні запитів щодо матеріально-технічного забезпечення досліджень ФК-5
 • Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, інженерії та комп’ютерних технологій ФК-6
 • Здатність розуміти і використовувати сучасні теоретичні уявлення в галузі фізики для аналізу станів та властивостей фізичних систем ФК-7
 • Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження та математичного моделювання для опису фізичних об’єктів, пристроїв та процесів ФК-8
 • Здатність використовувати знання про фізичну природу об’єктів у роботах по створенню нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів і речовин, зокрема, наноматеріалів ФК-9
 • Здатність брати участь у роботах зі складання наукових звітів та у впровадженні результатів проведених досліджень та розробок ФК-10
 • Здатність брати участь у роботі над інноваційними проектами, використовуючи базові методи дослідницької діяльності ФК-11

Програмні результати навчання

 • Показувати знання в галузі сучасної прикладної фізики та математики ПРН-1
 • Показувати знання в галузі професійної діяльності, технологій та методів дослідження властивостей речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали.
 • ПРН-2 Знаходити науково-технічну інформацію з різних джерел з використанням сучасних інформаційних технологій ПРН-3
 • Показувати знання іноземної мови ПРН-4
 • Обговорювати та знаходити рішення проблем і завдань при виконанні науково-технічних проектів ПРН-5
 • Інтерпретувати науково-технічну інформацію ПРН-6
 • Застосовувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі для дослідження фізичних явищ, приладів і наукоємних технологій ПРН-7
 • Розробляти фізичні основи створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів (включаючи наноматеріали), речовини, технологій ПРН-8
 • Вибирати методи та інструментальні засоби проведення досліджень ПРН-9
 • Використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації українською та іноземними мовами ПРН-10
 • Організовувати результативну роботу індивідуально і як член команди ПРН-11
 • Класифікувати та аналізувати інформацію з різних джерел ПРН-12
 • Розробляти та формулювати свої професійні висновки та розумно їх аргументувати для фахової та нефахової аудиторії ПРН-13
 • Оцінювати важливість матеріалів для досягнення цілей наукового дослідження в галузі прикладної фізики ПРН-14
 • Вміння представляти і захищати отримані наукові і практичні результати в усній та письмовій формі ПРН-15