Середня освіта (фізика) Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Середня освіта (фізика)

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Спеціальність акредитована у 2014р., на 10 років.

Сертифікат про акредитацію: НД-ІІ №0280802 12.12.2016 р., термін дії до 01.07.2024

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Метою програми є формування та розвиток загальних та професійних компетентностей у студентів в галузі фізики та інформатики, педагогіки та психології, що направлені на здобуття ними знань, вмінь і навичок успішної роботи в сфері викладання фізики та інформатики у середній школі, технікумах, коледжах, професійних училищах на рівні достатньому, щоб бути відповідальним, соціально мобільним та затребуваним на ринку праці.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Предметною областю програми є середня освіта, зокрема, викладання фізики та інформатики.

Спеціальність 014 середня освіта (secondary education). Спеціалізація − 014.8 Середня освіта. Фізика (Фізика та інформатика)

Цикл загальної підготовки – 82 кредита ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки – 158 кредитів ЄКТС (34% + 66%)

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Програма дозволяє всебічно вивчити фізичні об’єкти і процеси на всіх структурних рівнях організації матерії, найбільш загальні закономірності, які описують властивості, різні форми руху і будови матерії, методи дидактичної подачі матеріалу з фізики та інформатики, методи тестування знань, комп’ютерні програми для активізації навчального процесу, прикладне програмне забезпечення, як для моделювання фізичних процесів, так і для підготовки документів, презентацій, обробки відеозображень.

Ключові слова: фізика, інформатика, моделювання фізичних процесів, дидактика фізики, розробка комп’ютерних тестів.

3 Орієнтація програми Освітньо-професійна, академічна
4 Особливості програми Програма розвиває навички практичного опанування сучасних методів викладання фізики за допомогою комп’ютерних технологій, органічно поєднує теоретичний матеріал з практичними та дидактичними методами підготовки учбового матеріалу з фізики та інформатики за допомогою сучасних IT технологій.Обов’язковим є проходження практики в учбових закладах середньої освіти.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Фахівець здатен виконувати професійну роботу за кодами ДКП 003-10: 33 – Фахівці в галузі освіти, 334 – Інші фахівці в галузі освіти, 3340 – Викладач-стажист, Педагог професійного навчання і може займати первинні посади: асистент вчителя, викладач-стажист, лаборант (хімічні та фізичні дослідження), технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження), лаборант (освіта), лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень), технік (природознавчі науки), стажист-дослідник, а також робота в фірмах різноманітної форми власності на посадах операторів комп’ютерних систем.
2 Продовження освіти Можливість навчання за програмою другого рівня вищої освіти, (СО «Магістр»).

Стиль та методика навчання

1 Викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, онлайн – консультацій, індивідуальних занять.
2 Система оцінювання Поточне опитування, модульний, тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проекти, звіти з практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація – комплексний державний іспит з фаху.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати практичні проблеми у галузі середньої освіти, викладати фізику та інформатику в рамках програми середньої школи, вирішувати задачі шкільного та вище шкільного рівня, розуміти сучасні проблеми фізики, тенденції розвитку ІТ технологій, вміти адаптувати сучасні досягнення фізики та ІТ технологій до рівня викладання у середній школі, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. (ЗК – 1)
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях і вміти пояснити учням. (ЗК – 2)
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій для викладання фізики та інформатики. (ЗК – 3)
 • Здатність бути критичним і самокритичним. (ЗК – 4)
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення. (ЗК – 5)
 • Навички міжособистісної взаємодії. Навички психологічного керування колективом учнів. (ЗК – 6)
 • Навики здійснення безпечної діяльності. (ЗК – 7)
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). (ЗК – 8)
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. (ЗК – 9)
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. (ЗК – 10)
 • Прагнення до збереження навколишнього середовища. (ЗК – 11)
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. (ЗК – 12)
 • Здатність планувати та управляти часом. (ЗК – 13)
 • Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. (ЗК – 14)
 • Здатність працювати в команді. (ЗК – 15)

3 Фахові компетентності

 • Глибоке знання і розуміння фізики та методів елементарного моделювання фізичних процесів. (ФК – 1)
 • Ґрунтовні знання з математики та навички їх практичного використання. (ФК – 2)
 • Ґрунтовні знання з дидактики фізики, інформатики та педагогіки. (ФК – 3)
 • Практичні навички роботи із вимірювальними фізичними приладами, аудіо та відео апаратурою. (ФК – 4)
 • Навички застосування сучасних ІТ технологій в педагогіці для викладання фізики та інформатики. (ФК – 5)
 • Наукове мислення – розуміння будови та поведінки природних і штучних об’єктів, взаємозалежності природних та соціальних систем. (ФК – 6)
 • Навички роботи з джерелами інформації з фізики, інформатики. (ФК – 7)
 • Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики та інформатики. (ФК – 8)
 • Розвинуте відчуття особистої відповідальності разом з професійною гнучкістю. (ФК – 9)
 • Етичні установки – усвідомлення професійних етичних аспектів викладача середньої школи. (ФК – 10)
 • Здатність визначати інновації в своїй професійній діяльності і здатність розробляти інноваційно-педагогічні проекти. (ФК – 11)
 • Здатність опрацьовувати іноземну літературу з фізики та інформатики. (ФК – 12)
 • Здатність готувати методичні рекомендації та плани уроків з фізики та інформатики. (ФК – 13)
 • Здатність керувати науковою роботою учнів. (ФК – 14)
 • Здатність отримувати додаткові компетентності через вибіркові складові, що стосуються інших видів професійної діяльності. (ФК-15)

Програмні результати навчання

 • Уміти читати та розуміти фахову англомовну літературу; перекладати її на рідну мову та навпаки. (ПРН – 1)
 • Знати основні етапи розвитку світової та вітчизняної філософії, провідну проблематику цих етапів та особливості побудов світоглядних знань; видатних представників світової та вітчизняної філософії, їх вихідні ідеї; значення основних філософських термінів. (ПРН – 2) 3. Засвоїти основні принципи професійного спілкування українською мовою, принципи і засоби офіційно-ділового мовлення; оволодіти основними формами мовленнєвого етикету для професійного спілкування. (ПРН – 3)
 •  Знати історію розвитку фізики, історію розвитку фізичних досліджень в Україні. (ПРН – 4)
 •  Знати та застосовувати загальноприйнятливі норми поведінки та моралі в міжособистісних відносинах та в роботі з учнями. (ПРН – 5)
 • Вміти добирати та використовувати психолого-педагогічні технології у професійній та інших сферах життєдіяльності. (ПРН – 6)
 • Знати та вміти застосовувати сучасні технології роботи в середовищі графічних операційних систем та в мережі Інтернет; технології оформлення текстових документів, створення, редагування та показу електронних презентацій, форматування електронних таблиць, діаграм, математичної обробки та аналізу даних у комп’ютерному середовищі; принципи збереження інформації в базах даних. (ПРН – 7)
 • Вміти працювати в середовищі операційної системи Windows; працювати в мережі Інтернет; оформляти документи засобами текстового редактора Word; створювати, редагувати та демонструвати електронні презентації засобами PowerPoint; створювати форматувати електронні таблиці, діаграми засобами Excel; обчислювати та аналізувати дані засобами Excel; використовувати прикладні програми пакету MS Office, володіти пакетем Matcad. (ПРН – 8)
 • Знати основні поняття та твердження з лінійної алгебри, диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегрального числення функції однієї змінної, методи математичної фізики. (ПРН – 9)
 • Вміти використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних фізичних задач шкільного рівня. Застосовувати теоретичні знання з фізики та інформатики на практиці та у повсякденному житті . (ПРН – 10)
 • Знати і розуміти математичний та експериментальний базис сучасної фізики. (ПРН – 11)
 • Мати навички роботи із сучасним комп’ютерним обладнанням, аудіо візуальною апаратурою. (ПРН – 12)
 • Знати дидактичні методи викладання фізики та інформатики. (ПРН – 13)
 • Знати основні закони фізики, розуміти будову та поведінку природних і штучних об’єктів та вміти їх застосовувати. (ПРН – 14)
 • Мати навички роботи з джерелами інформації. (ПРН – 15)
 • Вміти самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, інформатики, дидактики фізики та суміжних галузей. (ПРН – 16)
 • Мати розвинуте відчуття особистої відповідальності разом з професійною гнучкістю. (ПРН – 17)