Російська мова та література, переклад Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Російська мова та література, переклад

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1,4 роки
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 р., акредитована на 10 р.

Сертифікат про акредитацію: НД- ІV №0280818, від 12.12.2016 р. Термін дії: 01.07.2024

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (Level 7)

Мета програми

Набуття освітньої та професійної кваліфікації для здійснення професійної діяльності, пов’язаної із аналізом, творенням, перекладом й оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою) російською та українською мовами, організацією успішної комунікації різними мовами.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Теорія та історія перекладу (російська – українська мови) : Практика перекладу : Теоретичні проблеми лінгвістики та літературознавства. 30 : 35 : 35
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Виробнича (асистентська) практика; методична спрямованість; додатковi вибiрковi курси; науково-дослiдна робота (студентські наукові товариства, проблемні групи, об’єднання, школи); стажування в провідних вишах і академічних інститутах України. Розробка власних перекладних та дослідницьких проектів.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Наукова, літературно-видавнича та освітня галузі; друковані та електронні засоби масової інформації, PR-технології; фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі й культурні центри.

2444.1 – Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади); філолог-дослідник; науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади). 2444.2 – Перекладач. 3436.1 – Референт. 4143 – Коректор (коригування текстів). 2148.2 – Редактор літературний. 2451 – Редактор науковий. 2310.2 – Викладач вищого навчального закладу.

2 Продовження освіти Можливості для продовження освіти в аспірантурі за такими науковими спеціальностями:

Російська література; Література слов’янських народів; Порівняльне літературознавство; Фольклористика; Літературне джерелознавство і текстологія;

Російська мова; Слов’янські мови; Загальне мовознавство; Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; Структурна, прикладна та математична лінгвістика; Теорія та методика навчання (з російської мови і літератури) та iн.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване навчання. Інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання, онлайн-консультації, індивідуальні заняття

2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, презентації, поточне оцінювання, захист випускової магістерської роботи (з урахуванням участі в наукових конференціях різного рівня, наявності наукових публікацій).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики та літературознавства, перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог (ІК-1)

2 Загальні компетентності

 • Здатність навчатися та самонавчатися (ЗК-1).
 • Здатність до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості (ЗК-2).
 • Здатність до усного та письмового спілкування державною та росiйською мовою (ЗК-3).
 • Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК-4).
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-5).
 • Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел (ЗК-6).
 • Здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми (ЗК-7).
 • Здатність оцінювати і підтримувати якість роботи (ЗК-8).

3 Фахові компетентності

 • Розуміння структури філологічної науки та її теоретичних основ (ФК-1).
 • Знання новітніх лінгвістичних і літературознавчих теорій та їх інтерпретації (ФК-2).
 • Системні знання про закономiрностi розвитку сучасної росiйської мови (ФК-3).
 • Системні знання про основні тенденції розвитку світового літературного процесу та актуальнi проблеми сучасної росiйської літератури (ФК-4).
 • Зіставний аналіз мовних і літературних явищ у різних мовах (зокрема в українській і російській мовах) і літературах (ФК-5).
 • Здатність аналізувати просторові (горизонтальні) та соціальні (вертикальні) різновиди мови, описувати соціолінгвальну ситуацію (ФК-6).
 • Володіння методами дослідження, опису, ідентифікації, класифікації мовних одиниць та літературознавчих явищ (ФК-7).
 • Здатність використовувати професійно профільовані знання для дослідження лінгвістичного і літературного процесу (ФК-8).
 • Здатність до надання консультацій з дотримання норм російської літературної мови, української літературної мови та культури мови (ФК-9).
 • Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження в галузі філології (ФК-10).
 • Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень (ФК-11).

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в лінгвістиці.
 • ПРН-2. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в літературознавстві.
 • ПРН-3. Знати визначальні теорії порівняльного мовознавства, теорії та практики перекладу з російської мови на українську, з української – на російську мову.
 • ПРН-4. Аналізувати сучасні тенденції в лінгвістичній та літературознавчій науці.
 • ПРН-5. Апробувати нові методологічні пропозиції у галузі української та російської філології у власних наукових розробках, відображати їх у відповідних відгуках.
 • ПРН-6. Уміти аналізувати, систематизувати і прогнозувати тенденції у розвитку російської мови і літератури.
 • ПРН-6. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.
 • ПРН-7. Застосовуючи знання сучасних наукових лінгвістичних та літературознавчих шкіл і напрямків, уміти застосовувати новітні методики інтерпретації мовного матеріалу, інтерпретації російсько- й українськомовних художніх текстів.
 • ПРН-8. Застосовуючи знання з теорії та практики перекладу, вміти здійснювати переклад (російсько-український, українсько-російський) художніх, науково-технічних і ділових текстів.
 • ПРН-9. Використовуючи знання форм і методів наукового пізнання, сучасних соціальних та етичних проблем, уміти визначити соціальні пріоритети своєї професійної діяльності і реалізувати їх при здійсненні виробничих функцій.
 • ПРН-10. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань і власну точку зору на них як фахівцям, так і широкому загалу.
 • ПРН-11. Характеризувати теоретичні та практичні аспекти перекладу й перекладознавства.
 • ПРН-12. Здійснювати літературне редагування текстів різних стилів та жанрів.
 • ПРН-13.  Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
 • ПРН-14. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження у галузі російської філології та українсько-російського (російсько-українського) перекладу.
 • ПРН-15. Окреслювати спеціальні проблеми дисциплін, що визначають українську та російську філологію, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань.
 • ПРН-16. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності.
 • ПРН-17. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань і власну точку зору на них як фахівцям, так і широкому загалу.