Публічна лінгвістика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Публічна лінгвістика

Профіль освітньої програми

Освітня кваліфікація Магістр філології за спеціалізацією 035.10. Прикладна лінгвістика
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: Філологія
Спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика
Освітня програма: Публічна лінгвістика
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД №0289354 від 21.09.2017 р. Термін дії: 01.07 2024
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень,
другий магістерський рівень), Рамка кваліфікацій
Європейського про стору вищої освіти QF EHEA (Second cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання
впродовж життя EQF LLL leve l 7)

Опис предметної області

Об’єктами вивчення та професійної діяльності магістра є мови (державна, іноземна (англійська)) в їхньому теоретичному, практичному, стилістичному, соціокультурному аспектах, інформатика з акцентуванням лінгвістичного моделювання, функціонування мови в публіцистичному дискурсі.
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’я заній з аналізом, творенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (з домінуванням публіц истичногостилю), організацією успішної комунікації різними мовами.
Теоретичний зміст предметної галузі становить система наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови, наукової та полеміко-публіцистичної літератури, інформаційно комунікаційні технології.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Лінгвістика, прикладна лігвістика, риторика, герменевтика, еристика.
2 Фокус програми: загальна / спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Виробнича (асистентська) практика; науково-дослiдна робота (студентські наукові товариства, проблемні групи, об’єднання, школи, гуртки); стажування в провідних закладах вищої освіти і академічних інститутах України; додатковi вибiрковi курси

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування 2310. Викладачі університетів та закладів вищої освіти;
2413. Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами
243. Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм
2431.2. Архівіст
2432.1. Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми)
2432.2. Методист із складання кінопрограм
2444. Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів.
2444.1. Філолог-дослідник
2451.2. Ведучий програми
2451.2. Коментатор
2451.2. Кореспондент власний
2451.2. Кореспондент спеціальний
2451.2. Редактор науковий
2 Подальше навчання Можливості для продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за такими науковими спеціальностями:
Слов’янські мови; Загальне мовознавство; Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; Літературне джерелознавство і текстологія; Структурна, прикладна та математична лінгвістика та iн.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та
навчання
Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, під керівництвом викладача (лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, онлайн-консультації, електронне навчання в системі Moodle тощо), індивідуальні заняття, самонавчання.
Викладання проводиться у вигляді лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять, самостійного навчання, онлайн-консультацій, індивідуальних занять.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, поточне оцінювання, презентації, захист звіту з практики, захист кваліфікаційної роботи (з урахуванням участі в наукових конференціях різного рівня, наявності наукових публікацій у періодичних виданнях), атестація

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі теоретичної та прикладної лінгвістики, публічної лінгвістики і публічної стилістики в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1: здатність спілкуватися державною / іноземною мовами як усно, так і письмово;
 • ЗК-2: здатність бути критичним і самокритичним;
 • ЗК-3: здатність навчатися та самонавчатися;
 • ЗК-4: здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел;
 • ЗК-5: уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, працюючи в команді та автономно.
 • ЗК-6: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • ЗК-7: здатність проведення досліджень на належному рівні з використанням інформаційних і комунікаційних технологій;
 • ЗК-8: здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • ЗК-9: уміння застосовувати комунікативні стратегії й вибудовувати ефективну комунікацію з різними суб’єктами взаємодії;

3. Спеціальні компетентності

 • СК-1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.
 • СК-2. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.
 • СК-3. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.
 • СК-4. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.
 • СК-5. Здатність застосовувати поглиблені знання з прикладної (публічної) лінгвістики для вирішення професійних завдань;
 • СК-6. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
 • СК-7. Здатність до оволодіння правилами риторико-публіцистичного дискурсу, навичками публічного мовлення: аргументації, критики, ведення дискусії та полеміки;
 • СК-8. Здатність до проведення самостійного наукового дослідження, присвяченого актуальним проблемам лінгвістики, риторики, еристики, герменевтики а також до застосування / впровадження його результатів;
 • СК-9. Здатність до надання консультацій і здійснення лінгвістичних експертиз із дотримання норм української літературної мови та культури мови;
 • СК-10. Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
 • ПРН-2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
 • ПРН-3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в прикладній лінгвістиці.
 • ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
 • ПРН-5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
 • ПРН-6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
 • ПРН-7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.
 • ПРН-8. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти прикладної лінгвістики, публічної лінгвістики.
 • ПРН-9. Збирати й систематизувати мовні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів.
 • ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.
 • ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
 • ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних (лінгвістичних) питань, власний погляд на них та його обґрунтування фахівцям і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
 • ПРН-13. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного матеріалу.
 • ПРН-14. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній (лінгвістичній) галузі.
 • ПРН-15. Застосовуючи знання з основ інформатики та прикладної лінгвістики, уміти визначати можливості й методи застосування комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності, працювати з пакетами сучасних комп’ютерних програм.
 • ПРН-16. Обробляти різножанрові письмові й усні тексти (анотування, реферування українською й англійською мовами).
 • ПРН-17. Застосовувати новітні методики лінгвістичної інтерпретацiї текстів публіцистичного стилю та герменевтичного аналізу юридичних, суспільно-політичних та ін. текстів;
 • ПРН-18. Застосовувати правила риторико-публіцистичного дискурсу, навички публічного мовлення: аргументації, критики, ведення дискусії та полеміки;
 • ПРН-19. Демонструвати ораторські навички при продукуванні усних і письмових текстів, спрямованих на взаємодію з аудиторією; вести аргументовану дискусію з тих чи тих (юридичних, політичних, наукових, релігійних тощо) проблем.