Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Психологія

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Диплом магістра, одиничний , тривалість програми 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 р. 4 міс.
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 р., акредитована на 10 р.
Сертифікат про акредитацію: НД №0289355 від 21 серпня 2017 р.; термін дії сертифіката до 1 липня 2025 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень, магістерський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA Secondcycle ), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL level 7)

Мета програми

Поглиблення наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності

Характеристика програми

1 Предметна область Предметною областю програми є психологічні методи дослідження психічних явищ в процесі і стані, а також поведінки людини.
05 Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія (Рsychology)
Цикл загальної підготовки 6 кредитів ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки 84 кредити ЄКТС (6,7% : 93,3%)
Об’єкт вивчення: психічні явища, закономірності їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, учинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення наукових та проектних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, та здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога.
Теоретичний зміст предметної області: поняття психіки, свідомого і несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, спілкування, особистості, індивідуальності; концепції та теорії, що розкривають закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки; психологічні особливості життєвого шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих соціальних групах; міжгрупової взаємодії тощо.
Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, валідні, стандартизовані психодіагностичні методики, методи аналізу даних, технології психологічної допомоги (тренінгові, психотерапевтичні, просвітницькі, консультаційні, психодіагностичні та інші).
Інструменти та обладнання: психологічні прилади, комп’ютерна техніка, мережеві системи пошуку та обробки інформації; бібліотечні ресурси та технології, зокрема, електронні; мультимедійне обладнання; програми статистичної обробки та візуалізації даних.
2 Орієнтація програми Освітньо-професійна, академічна.
Акцент робиться на здобутті знань та навичок з організації дослідження різноманітних психічних явищ людини, а також впливу на її поведінку на основі виявлених психологічних закономірностей.
3 Фокус програма та спеціалізація Комбінація загальної та спеціальної програм зі спеціальності 053 «Психологія» («Рsychology») за освітньою програмою «Психологія» («Рsychology»). Програма дозволяє всебічно вивчити психічні явища людини за допомогою сучасних методів дослідження психіки.
Ключові слова: психіка, метод, метод дослідження, психічне явище, особистість.
4 Особливості програми Проходження практики з застосуванням спеціального діагностичного інструментарію; вивчення сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, що дозволяють досягати цілей навчання та професійного розвитку.

Працевлаштування та продовження освіти

Магістр здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК:
2445.2 психолог;
1229.7 начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо)
2445.1 науковий співробітник (з психології);-
2340 консультант медико-психолого-педагогічної консультації;
1229.6 завідувач центру (молодіжного);
1229.1головний консультант (керівник головного підрозділу);
2443.2 консультант із суспільно-політичних питань;
2310 психолог і викладач психології;
2445.1 молодший науковий співробітник (психологія);
2445.1 науковий співробітник консультації (психологія);
2445.1 науковий співробітник та асистент у лабораторіях, науково-дослідних інститутах, консультативних установах;
2442.2 консультант із питань організації колективної діяльності, вирішення конфліктів;
2445.2 психолог в установах із питань виконання покарань;
1210.1 завідувач лабораторії;
1229.3 директор центру соціальної служби для молоді;
1229.7 завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;
2340 вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами;
1229.7 завідувач лабораторії;
2340 консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання
та навчання
Основні стратегії та методи навчання:студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проектне навчання, самонавчання.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робот, самостійного навчання.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, ессе, презентації, поточне оцінювання, захист курсових робіт, захист кваліфікаційної роботи

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів психологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. ІК-1

2 Загальні компетентності

 • ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 • ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.
 • ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 • ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою

3. Спеціальні компетентності

 • СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики.
 • СК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості.
 • СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності
 • СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково-верифікованих методів та технік.
 • СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.
 • СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.
 • СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
 • СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.
 • СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.
 • СК10. Здатність знаходити власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності.
 • СК11. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях

Програмні результати навчання

 • ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 • ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів.
 • ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.
 • Пр4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.
 • ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.
 • ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв’язок, оцінювати якість.
 • ПР7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях.
 • ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.
 • ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.
 • ПР10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.
 • ПР11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності