Психологія Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Психологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом магістра, одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 р. 4 міс.
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 р., акредитована на 10 р.
Сертифікат про акредитацію: НД-IV №0289355 від 21 серпня 2017 р.; термін дії сертифіката до 1 липня 2025 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень, магістерський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Поглиблення наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Предметною областю програми є психологічні методи дослідження психічних явищ в процесі і стані, а також поведінки людини.

05 Соціальна та поведінкові науки

053 Психологія (Рsychology)
Цикл загальної підготовки 6 кредитів ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки 84 кредити ЄКТС (6,7% : 93,3%)

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінація загальної та спеціальної програм зі спеціальності 053 «Психологія» («Рsychology») за освітньою програмою «Психологія» («Рsychology»). Програма дозволяє всебічно вивчити психічні явища людини за допомогою сучасних методів дослідження психіки.
Ключові слова: психіка, метод, метод дослідження, психічне явище, особистість.
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна, академічна
Акцент робиться на здобутті знань та навичок з організації дослідження різноманітних психічних явищ людини, а також впливу на її поведінку на основі виявлених психологічних закономірностей.
4 Особливості програми Проходження практики з застосуванням спеціального обладнання; іноземна мова викладання, поглиблене вивчення комп’ютерної техніки, сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, що дозволяють досягати цілей навчання та професійного розвитку.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Магістр здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК:
2445.2 психолог;
1229.7 начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо)
2445.1 науковий співробітник (з психології);-
2340 консультант медико-психолого-педагогічної консультації;
1229.6 завідувач центру (молодіжного);
1229.1головний консультант (керівник головного підрозділу);
2443.2 консультант із суспільно-політичних питань;
2310 психолог і викладач психології в середніх і вищих навчальних закладах;
2445.1 молодший науковий співробітник (психологія);
2445.1 науковий співробітник консультації (психологія);
2445.1 науковий співробітник та асистент у лабораторіях, науково-дослідних інститутах, консультативних установах;
2442.2 консультант із питань організації колективної діяльності, вирішення конфліктів;
2445.2 психолог в установах із питань виконання покарань;
1210.1 завідувач лабораторії;
1229.3 директор центру соціальної служби для молоді;
1229.7 завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;
2310 викладач ЗВО;
2340 вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами;
1229.7 завідувач лабораторії;
2340 консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації.
2 Продовження освіти Можливість продовження навчання на третьому освітньому рівні – в аспірантурі, на освітньо-науковому рівні «доктор філософії», а також підвищувати кваліфікацію

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Основні стратегії та методи навчання: студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проектне навчання, самонавчання.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робот, самостійного навчання.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, ессе, презентації, поточне оцінювання, захист курсових робіт, захист кваліфікаційної роботи

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів психологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. ІК-1

2 Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1)
 • Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності (ЗК-2)
 • Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК-3)
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-4)
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-5)
 • Навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді (ЗК-6)
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК-7)

3 Фахові компетентності

 • Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (СК-1)
 • Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження (СК-2)
 • Здатність знаходити власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності (СК-3)
 • Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації (СК-4)
 • Здатність представляти результати власних досліджень (СК-5)
 • Уміння організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову) (СК-6)
 • Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту (СК-7)
 • Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися норм професійної етики (СК-8)
 • Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку (СК-9)
 • Навички міжособистісного спілкування та роботи в команді у процесі професійної діяльності (СК-10)
 • Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної мобільності

Програмні результати навчання

 • Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань (ПРН-1)
 • Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги (ПРН-2)
 • Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження (ПРН-3)
 • Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки (ПРН-4)
 • Презентувати результати власних досліджень усно та письмово для поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези досліджень (ПРН-5)
 • Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання (ПРН-6)
 • Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, відстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника (ПРН-7)
 • Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, встановлювати ефективність власних дій (ПРН-8)
 • Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до запиту (ПРН-9)
 • Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості (ПРН-10)
 • Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань (ПРН-11)
 • Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку (ПРН-12)
 • Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям (ПРН-13)
 • Розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії (ПРН-14)