Прикладна математика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Прикладна математика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом магістра, одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 р. Сертифікат про акредитацію: НД №0289346, від 21.08.2017, термін дії 01.07.2024
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень, другий магістерський рівень).

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle).

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Забезпечити підготовку фахівців в галузі 11 «Математика і статистика». Забезпечити освіту в галузі прикладної математики із широким доступом до працевлаштування, підготувати магістрів до науково-дослідної, організаційно-управлінської, аналітичної, проектної інноваційної, сервісно-експлуатаційної діяльностей. Передбачає фундаментальну теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких ґрунтовних знань для виконання професійних завдань та вміння виконувати науково-дослідницьку роботу.

Характеристика програми

1 Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Математика, механіка, інформаційні технології (30:10:60).
2 Орієнтація освітньої програми Загальна освіта в галузі математики
3 Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Освітньо-професійна, ОС «Магістр»
4 Особливості програми Програма зорієнтована: на використання математичних методів та професійно спрямованих інформаційних технологій, включає дослідження, розробку, впровадження інформаційних технологій і систем в різних галузях, а також на підприємствах різних видів діяльності в умовах використання сучасних комп’ютерних технологій.

Мобільність за програмою Erasmus, Direct Mobility Program – рекомендується, але не є обов’язковою.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Придатність до працевлаштування Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

2121.1 Молодший науковий співробітник (математика)

2121.1 Науковий співробітник-консультант (математика)

2121.2 Математик (прикладна математика)

2121.2 Математик-аналітик з дослідження операцій

2131.2 Адміністратор бази даних

2131.2 Адміністратор даних

2131.2 Адміністратор доступу

2131.2 Адміністратор доступу (груповий)

2131.2 Адміністратор задач

2131.2 Адміністратор системи

2131.2 Аналітик з комп’ютерних комунікацій

2131.2 Аналітик комп’ютерних систем

2131.2 Аналітик комп’ютерного банку даних

2131.2 Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення

2131.2 Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа

3121.2 Фахівець з інформаційних технологій

3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

3121.2 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

2132.2 Програміст (база даних)

2132.2 Програміст прикладний

2132.2 Програміст системний

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2 Подальше навчання Можливість навчатися за третім (освітньо-науковим) рівнем  чи за програмою магістратури з інших галузей знань.

Стиль та методика навчання

1 Викладання та навчання
Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, проектне навчання, використання Web-технологій у навчальному процесі, електронне навчання в системі Moodle.

Викладання: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття, онлайн-консультації, електронне навчання, підготовка кваліфікаційних (магістерських) робіт, проходження науково-дослідницької та виробничої практик.

2 Оцінювання Усні та письмові іспити, заліки, захист звіту з практики, презентації, тематичні дослідження, поточне оцінювання, захист магістерських робіт.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні математичні задачі та практичні проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та/або невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, відмінних від математики (ЗК–1);
 • Здатність використовувати у професійній діяльності знання з галузей математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук (ЗК–2);
 • Здатність вирішувати проблеми у професійній діяльності на основі абстрактного мислення, аналізу, синтезу та прогнозу (ЗК–3);
 • Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел, необхідної для розв’язування наукових і професійних завдань (ЗК–4);
 • Здатність генерувати нові ідеї: математичні структури, моделі та алгоритми (ЗК–5);
 • Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК–6);
 • Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни (ЗК–7).
 • Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати свою професійну й соціальну діяльність (ЗК–8);
 • Здатність відповідально приймати рішення з урахуванням соціальних та етичних цінностей і правових норм (ЗК–9);
 • Здатність орієнтуватись на сучасному етапі у предметних галузях природничих та економічних наук (ЗК–10).

3 Фахові компетентності

 • Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері прикладної математики та її практичних застосувань (ФК–1);
 • Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні математичних проблем (ФК–2);
 • Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності (ФК–3);
 • Спроможність розуміти прикладні проблеми та виділяти їхні суттєві риси (ФК–4);
 • Спроможність розробляти математичну модель ситуації з реального світу та переносити математичні знання у нематематичні контексти, використовуючи сучасні інформаційні технології (ФК–5);
 • Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців (ФК–6);
 • Здатність до теоретичного та практичного аналізу даних великого обсягу (Data Mining та BigData-концепції) (ФК–7);
 • Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих математичних методів аналізу, моделювання, прогнозування, теоретичної та практичної алгоритмізації, розв’язування нових проблем у нових галузях знань (ФК–8);
 • Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності (ФК–9).

 

 

Програмні результати навчання

ЗНАННЯ

 • Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук у сфері статистики, прикладної математики та інформаційних технологій (ПРН-З-1);
 • Відтворювати знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань і використання математичних методів та сучасних інформаційних технологій у обраній професії (ПРН-З-2);
 • Володіти основами математичних дисциплін і теорій, сучасних інформаційних технологій, зокрема які вивчають комп’ютерно-математичних моделі природничих і соціальних процесів (ПРН-З-3);
 • Володіти математичними методами аналізу, прогнозування, аналізу даних та оцінки параметрів моделей, математичними способами інтерпретації числових даних та принципами функціонування природничих процесів (ПРН-З-4).
 • Володіти знаннями грамотної побудови комунікації в освітньому і науковому процесі, відбору вихідних даних дослідження, складання списку використаних джерел, опису наукових результатів (ПРН-З-5).

 

УМІННЯ

 • Уміти використовувати фундаментальні математичні закономірності та базові принципи сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності (ПРН-У-1);
 • Читати і розуміти фундаментальні розділи математичної літератури та демонструвати майстерність їх відтворення в аргументованій усній та/або письмовій доповіді
  (ПРН-У- 2);
 • Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу (ПРН-У-3);
 • Ініціювати і проводити наукові дослідження у спеціалізованій області прикладної математики та/або розв’язувати задачі в інших галузях знань методами математичного та комп’ютерно-математичного моделювання (ПРН-У-4);
 • Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем (ПРН-У-5);
 • Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах (ПРН-У-6);
 • Бути наполегливим у досягненні мети під час вирішення математичної проблеми (ПРН-У-7);
 • Бути спроможними використовувати сучасні програмні комплекси для чисельних і символьних розрахунків, для постановки, моделювання та розв’язання задач (ПРН-8);
 • Уміти самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами (ПРН-У-9);
 • Усно й письмово спілкуватися рідною та іноземною мовами в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності із професійних питань; читати спеціальну літературу; знаходити, аналізувати та використовувати інформацію з різних довідкових джерел (ПРН-У-10);
 • Використовувати раціональні способи пошуку та використання науково-технічної інформації, включаючи засоби електронних інформаційних мереж; застосовувати інформаційні ресурси, у тому числі, електронні, для пошуку відповідних математичних моделей, концепцій та алгоритмів (ПРН-У-11);
 • Дотримуватися норм етичної поведінки стосовно інших людей, принципів академічної доброчесності, адаптуватися та комунікувати (ПРН-У-12).

 

КОМУНІКАЦІЯ

 • Здатність до фахового спілкування у діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією (ПРН-К-1);
 • Вміння коректно використовувати мовні засоби в професійної діяльності залежно від мети спілкування (ПРН-К-2);
 • Вміння відображати результати своїх наукових досліджень у письмовому вигляді рідною та іноземними мовами (ПРН-К-3).
 • Здатність до презентації результатів своїх досліджень (ПРН-К-4).
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді, мати навички міжособистісної взаємодії (ПРН-К-5).
 • Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також збору, аналізу оброки інтерпретації даних (ПРН-К-6).
 • Використання іноземних мов у професійній діяльності (ПРН-К-7).

 

АВТОНОМІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Здатність вести професійну діяльність з найменшими ризиками для навколишнього середовища (ПРН-АВ-1).
 • Здатність діяти соціально, відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (ПРН-АВ-2).
 • Здатність вчитися самостійно та самовдосконалюватися, нести відповідальність за власні судження та результати діяльності (ПРН-АВ-3).
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення та рухатись до визначеної мети
  (ПРН-АВ-4).
 • Здатність співвідносити результати власної професіональної діяльності зі стратегічно важливими суспільними інтересами (ПРН-АВ-5).