Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Прикладна лінгвістика

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг
програми
(в кредитах ЄКТС)
Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ECTS, термін навчання – 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію
УД No 02009113 від 25.02.2019 р.,
термін дії – до 01.07.2024 р.
Рівень програми

 

Національна рамка кваліфікацій України – 7 рівень.
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти FQ EHEA – First cycle, Європейська рамка кваліфікацій для навчання EQF LLL – 6 рівень, рівень освіти – перший
(бакалаврський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр філології за спеціалізацією «Прикладна лінгвістика»
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – бакалавр.
Спеціальність – Філологія.
Спеціалізація – Прикладна лінгвістика.
Освітня програма – Прикладна лінгвістика.
Опис предметної області Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра є мови (українська, іноземні (англійська, німецька/польська)) в теоретичному, практичному, структурному, синхронному / діахронному, стилістичному, аспектах; жанрово- стильові різновиди текстів, переклад, міжособистісна, міжкультурна комунікація в усній і письмовій формі.
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами, застосуванням комп’ютерних технологій для розв’язання лінгвістичних завдань, проєктуванням лінгвістичних програмних продуктів.
Теоретичний зміст предметної галузі становить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології (прикладної лінгвістики).
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури,
лінгвоінформаційні та лінгвокомп’ютерні технології, методи моделювання і програмування.
Інструментарій та обладнання – сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-
аналітичні, лінгвоінформаційні, лінгвокомп’ютерні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовуються в гуманітарній загалом та філологічній зокрема сферах.
Академічні права випускників Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

Мета програми

Мета програми − підготувати кваліфікованих фахівців (інтелектуальних, інформованих, інноваційних, самоідентифікованих, інтегрованих у суспільство), які мають фундаментальні фахові знання і яким властиве сучасне філологічне мислення, навички застосуванням комп’ютерних технологій для розв’язання лінгвістичних завдань, проєктування лінгвістичних програмних продуктів.

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна
2 Особливості програми Міждисциплінарність, поєднання підготовки в галузі лінгвістики та інформаційних технологій. До особливостей належать також проведення лабораторних занять з дисциплін професійної та практичної підготовки у комп’ютерних класах; викладання іноземною мовою окремих дисциплін; проходження навчальної практики зі
створення дистанційних лінгвістичних курсів або створення контенту сайтів і виробничої практики зі створення та/або індексування корпусів текстів, з лінгвістичної експертизи текстів, редагування або перекладу; участь студентів у щорічному Міжнародному науково- теоретичному і навчально-прикладному семінарі «Лінгвіст-програміст», який спільно проводять кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса та Український мовно-інформаційний фонд НАН України.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Наукова, видавнича та освітня галузі; IT-галузь; друковані й електронні засоби масової інформації; фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування.
За класифікатором професій:
молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади);
філолог-дослідник;
лінгвіст;
перекладач;
редактор;
коректор (коригування текстів).
За International Standard Classification of
Occupations: Аuthors, Journalists and Linguists.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване,
інтерактивне, проєктне викладання і навчання,
електронне навчання в системі Moodle,
індивідуальне з елементами самонавчання.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань
здобувачів вищої освіти у Донецькому
національному університеті імені Василя Стуса».
Методи оцінювання: усні та письмові екзамени,
заліки, захист звітів з практик, наукова робота
здобувача, виконання індивідуального творчого
завдання / проєкту, усне опитування, письмовий
контроль (у тому числі електронний).

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

ІК-1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики та перекладу), у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів  лінгвістичної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-4. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК-8. Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК-9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК-13. Здатність проведення досліджень на належному рівні.

3 Фахові компетентності

СК-1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК-2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК-3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються.
СК-4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов, що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію.
СК-5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини
до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового
літературного процесу та української літератури.
СК-6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК-7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних фактів, інтерпретації та перекладу тексту.
СК-8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
СК-9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.
СК-10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
СК-11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
СК-12. Здатність до організації ділової комунікації.
СК-13. Розуміння структури інформаційних технологій та їх теоретичних засад.
СК-14. Здатність здійснювати формалізований аналіз мовних одиниць, явищ і процесів.
СК-15. Здатність використовувати комп’ютерні технології для дослідження мовних явищ і/або мовленнєвих процесів.
СК-16. Здатність здійснювати декомпозицію задачі, розбивати рішення задачі на послідовність простих, формалізованих етапів.

Результати навчання

ПРН-1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
ПРН-2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
ПРН-3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
ПРН-4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
ПРН-5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.
ПРН-6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
ПРН-7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
ПРН-8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мови і літератур, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.
ПРН-9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мови, що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію.
ПРН-10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.
ПРН-11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною мовами.
ПРН-12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН-13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі.
ПРН-14. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.
ПРН-15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
ПРН-16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
ПРН-17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.
ПРН-18. Мати навички управління комплексними діями або проєктами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
ПРН-19. Мати навички участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філології (прикладної лінгвістики).
ПРН-20. Виділяти напрями інформаційних технологій та окреслювати коло їх основних проблем.
ПРН-21. Розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значущість даних.
ПРН-22. Застосовувати методи теоретичної та прикладної лінгвістики для розв’язання складних професійних завдань.
ПРН-23. Створювати лінгвістичний алгоритм для розв’язання поставлених завдань дослідження.
ПРН-24. Проєктувати лінгвістичні програмні продукти різних типів відповідно до поставлених завдань.
ПРН-25. Будувати алгоритм рішення типових задач, реалізовувати виконання побудованого алгоритму програмними засобами.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської
філології а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.
Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.
До складу проєктної групи освітньої програми входять три доктори філологічних наук, які мають переможців
Всеукраїнської студентської олімпіади з прикладної лінгвістики; наукові публікації у періодичних виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; систематично беруть участь у Міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах та ін.; в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації як члени спеціалізованих вчених рад, офіційні опоненти, рецензенти.
Гарант д.філол.н., доц. Ситар Г.В. захистила докторську дисертацію зі спеціальностей 10.02.21 − структурна,
прикладна та математична лінгвістика, 10.02.01 − українська мова, є членом спеціалізованої вченої ради в ДонНУ імені Василя Стуса, членом редколегії «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» (категорія Б), членом галузевої конкурсної комісії з прикладної лінгвістики Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному роц, має наукову публікацію у
періодичному виданні, включеному до Web of Science Core Collection.
Д.філол.н., доц. Краснобаєва-Чорна Ж.В. за останні п’ять років має наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, є головним редактором наукометричного фахового видання «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» (категорія Б), заступником голови спеціалізованої вченої ради в ДонНУ імені Василя Стуса.
Д.філол.н., проф., чл. -кор. НАН України Загнітко А.П. керує науковою темою «Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика: комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри» (0118U003137), є головою спеціалізованої вченої ради в ДонНУ імені Василя Стуса, членом галузевої конкурсної комісії з прикладної лінгвістики Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році, членом Національної спілки журналістів України; членом Національної спілки письменників України; членом Українського комітету славістів; дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка (No863/183); членом Президії Всеукраїнської асоціації викладачів
української мови і літератури; головою Всеукраїнського громадського об’єднання «Асоціація граматистів»; членом Бюро Наукової ради «Закономірності розвитку
мов і практика мовної діяльності» НАН України. Усі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності.Більшість викладачів є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.
2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально -технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній
процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-
навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька
область).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет розміщено на офіційному сайті Університету.
Інформаційне забезпечення включає доступ до:
– онлайн-бібліотеки Університету;
– електронної бази наукових журналів та
електронних бібліотечних ресурсів світу.
Навчально-методичне забезпечення включає:
– робочі програми навчальних дисциплін та практик;- посібники (навчальні, навчально- методичні), конспекти лекцій;- методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів і практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів
освіти;
– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
– інші навчально-методичні матеріали.
Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі філологічного факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу
здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.
Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), а також отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм і з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України (Українським мовно-інформаційним фондом НАН
України, Інститутом української мови НАН України) мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові
тренінги в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України, Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка.
2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про
співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.
Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) через порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.
3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Вступ до мовознавства 4 МК, екзамен
ОК2 Вступ до прикладної лінгвістики 5 МК, екзамен
ОК3 Сучасна українська мова 25,5 МК (7),
залік (1),
екзамен (6)
ОК4 Прикладна лінгвістика:

  • прикладна фонетика;
  • лексикографія;
  • автоматичне опрацювання
  • природної мови;
  • прикладна морфологія;
  • корпусна лінгвістика;
  • прикладний синтаксис і семантика в комп’ютерних системах;
  • квантитативна лінгвістика.
32,5 МК (7),
залік (3),
екзамен (4)
ОК5 Іноземна мова 20,5 МК (4),
залік (2),
екзамен (2)
ОК6 Історія української культури 8 МК (2),
залік, екзамен
ОК7 Основи програмування 8 МК (2), залік, екзамен
ОК8 Історія світової літератури 6 МК (2), залік, залік
ОК9 Історія української мови 4 МК, екзамен
ОК10 Друга іноземна мова 4 МК, залік
ОК11 Теорія і практика перекладу 9 МК (2), екзамен (2)
ОК12 Організація управління базами даних 4 МК, екзамен
ОК13 Комп’ютерна лінгвістика 7,5 МК, екзамен
ОК14 Теоретичний курс іноземної мови 8,5 МК (2), залік, екзамен
ОК15 Загальне мовознавство 4,5 МК, екзамен
ОК16 Основи видавничої справи 4,5 МК, залік
ОК17 Дискурсологія 4,5 МК, іспит
ОК18 Стилістика і культура мовлення 4,5 МК, екзамен
ОК19 Навчальна практика 4 Диф. залік
ОК20 Виробнича практика 6 Диф. залік
ОК21 Курсова робота 6 Диф. залік (2)
Атестація 4,5
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 180 кредитів
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 МК, залік
Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 МК, залік
Дисципліни за вибором  (Варіант 1 – minor)
Дисципліна 1,2 10 МК (2), Залік (2)
Дисципліна 3,4 10 МК (2), Залік (2)
Дисципліна 5,6 10 МК (2), Залік (2)
Дисципліна 7,8 10 МК (2), Залік (2)
Дисципліна 9 5 МК, Залік
Дисципліна 10/Підсумковий проєкт 5 МК, Залік
50 кредитів
Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + курсова робота+дисципліни)
СЕРТИФІКАТНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Дисципліна 1,2 10 МК (2), Залік (2)
Дисципліна 3,4 10 МК (2), Залік (2)
Дисципліна 5 5 МК, Залік
Дисципліна 6/Підсумковий проєкт 5 МК, Залік
Дисципліни з переліку 5 МК (2), Залік (2)
Дисципліни з переліку 5 МК (2), Залік (2)
50 кредитів
Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін+ курсова робота+дисципліни)
Дисципліни з переліку 10 МК (2), Залік (2)
Дисципліни з переліку 10 МК (2), Залік (2)
Дисципліни з переліку 10 МК (2), Залік (2)
Дисципліни з переліку 10 МК (2), Залік (2)
Дисципліни з переліку 10 МК (2), Залік (2)
50
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГГРАМИ 240