Прикладна математика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Прикладна математика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса,
Факультет математики та інформаційних технологій Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Faculty
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України,
Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, Національна агенція забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).
Програма впроваджена у 2018 р., акредитована на 8 р. Сертифікат про акредитацію: НД №0289346, від 21.08.2017, термін дії 01.07.2024
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень).
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle).
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Метою програми є підготовка фахівців здатних розв’язувати складні задачі і проблеми з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук, будувати, досліджувати та застосовувати математичні моделі, що ґрунтуються на даних та на знаннях, створювати та експлуатувати програмне забезпечення, вміти виконувати науково-дослідницьку роботу.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Математика, комп’ютерні технології, інформаційні технології (50:25:25).
11 Математика та статистика.
113 Прикладна математика
Цикл загальної підготовки 104 кредити ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки 136 кредитів  ЄКТС (43%+57%)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна, академічна.
Акцент робиться на прикладних математичних методах та алгоритмах; інформаційних технологіях проведення комп’ютерного моделювання та обчислювального експерименту; інтелектуальному аналізі даних; методиці вирішення інженерних, наукових, соціально-економічних задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів.
4 Особливості програми Програма зорієнтована: на підготовку фахівців, які добре володіють методами прикладного програмування; на використання математичного апарату, сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій, включає дослідження, розробку, впровадження математичних моделей та інформаційних технологій в різних галузях; на розробку нових ефективних алгоритмів; на використання сучасних технологій, що дають можливість ефективно реалізовувати отримані алгоритми розв’язання задач.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування За профілем підготовки вони можуть займати посади: математика-аналітика, дослідника, прикладного програміста, фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівця з баз даних, спеціаліста з Web-дизайну, IT-інженера, спеціаліста з інформаційної безпеки, наукового співробітника на підприємствах, організаціях або установах незалежно від їх профілю, де вимагається глибока теоретична і практична підготовка з математики, та виконання роботи, пов’язаної з математичними та алгоритмічними методами розробки прикладних програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій.
2 Продовження освіти Можливість навчатися за другим (освітньо-науковим) рівнем чи за програмою магістратури з інших галузей знань.

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Застосовується студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване навчання під керівництвом викладача, самостійне та індивідуальне навчання.Використання Web-технологій у навчальному процесі, електронне навчання в системі Moodle.

Викладання проводиться у вигляді лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних та лабораторних занять, самостійних та індивідуальних занять, консультацій, онлайн-консультацій, підготовки кваліфікаційної та курсової робіт, проходження обчислювальної практики.

2 Система оцінювання Поточне опитування, модульний контроль, презентації, курсові роботи та проекти, звіти з практик.
Усні та письмові іспити, заліки, захист звіту з практики, презентації, тематичні дослідження, поточне оцінювання, захист курсової роботи, захист кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми прикладної математики у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування математичних теорій та методів, комп’ютерних наук, інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1.Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК-2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК-3.Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК-4.Здатність бути критичними і самокритичними.
 • ЗК-5.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • ЗК-6.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-7.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК-8.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • ЗК-9.Здатність спілкуватись з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).
 • ЗК-10.Навички у використанні інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК-11.Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • ЗК-12.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 • ЗК-13.Навички між особистої взаємодії.
 • ЗК-14.Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його стало розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.
 • ЗК-15.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми руховою активності для активного відпочинку та веденяздорового способу життя.
 • ЗК-16.Здатність критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід.
 • ЗК-17.Здатність читати (спілкуватися) іноземною мовою.
 • ЗК-18.Здатність приймати обґрунтовані рішення.

3 Фахові компетентності

 • ФК-1. Здатність використовувати й адаптувати математичнітеорії, методи та прийоми для доведення математичних тверджень і теорем.
 • ФК-2. Здатність виконувати завдання, сформульовані у математичній формі
 • ФК-3. Здатність обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання практичних задач, моделювання, аналізу, проектування, керування, прогнозування, прийняття рішень.
 • ФК-4. Здатність розробляти алгоритми та структури даних, програмні засоби та програмну документацію.
 • ФК-5. Здатність проектувати бази даних, інформаційні системи та ресурси.
 • ФК-6.Здатність розвʼязувати професійні задачі за допомогою комп’ютерної техніки, компʼютерних мереж та Інтернету, в середовищі сучасних операційних систем, з використанням стандартних офісних додатків.
 • ФК-7.Здатність експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення автоматизованих та інформаційних систем різного призначення.
 • ФК-8.Здатність використовувати сучасні технології програмування та тестування програмного забезпечення.
 • ФК-9.Здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу та обробки даних, обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів.
 • ФК-10. Здатність створення документів встановленої звітності, використання нормативно-правових документів.
 • ФК-11. Здатність до організації роботи колективу виконавців, приймання доцільних та економічно обґрунтованих організаційних та управлінських рішень, забезпечення безпечних умов праці.
 • ФК-12. Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, вітчизняного й закордонного досвіду, пов’язаного із застосуванням математичних методів для дослідження різноманітних процесів, явищ та систем.
 • ФК-13. Здатність зрозуміти постановку завдання, сформульовану мовою певної предметної галузі, здійснювати пошук та збір необхідних вихідних даних.
 • ФК-14. Здатність сформулювати математичну постановку задачі, спираючись на постановку мовою предметної галузі та обирати метод її розв’язання, що забезпечує потрібні точність і надійність результату.
 • ФК-15. Здатність брати участь у складанні наукових звітів із виконаних науково-дослідних робіт та у впровадженні результатів проведених досліджень і розробок.
 • ФК-16. Здатність до ефективної професійної письмової й усної комунікації українською мовою та однією з офіційнихмов ЄС

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ логіки, норм критичного підходу, основ методології наукового пізнання, форм і методів аналізу та синтезу.
 • ПРН-2. Знання методів навчання, організації та здійснення, стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності, розуміння предметної галузі прикладної математики.
 • ПРН-3. Знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій фундаментальної та прикладної математики і вміння використовувати їх на практиці.
 • ПРН-4. Знання методів, способів та технологій збору інформації з різних джерел, контент-аналізу документів, аналізу та обробки даних.
 • ПРН-5. Знання основних етапів та стадій творчого процесу, ролі правильного формулювання мети та задач для їх досягнення в області комп’ютерних наук, творчі можливості людини, механізм генезису і розвитку знань, методи генерації ідей, розуміння креативності як універсального процесу породження незвичайних ідей.
 • ПРН-6. Знати основні положення та методи математичного, комплексного та функціонального аналізу, лінійної алгебри та аналітичної геометрії, теорії диференціальних рівнянь, зокрема рівнянь математичної фізики, теорії ймовірностей, математичної статистики та випадкових процесів, чисельними методами, методами оптимізації, методами аналізу даних.
 • ПРН-7. Вміти проводити практичні дослідження та знаходити розв’язок некоректних задач.
 • ПРН-8. Поєднувати методи математичного та комп’ютерного моделювання з неформальними процедурами експертного аналізу для пошуку оптимальних рішень.
 • ПРН-9. Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та розв’язання практичних задач
 • ПРН-10. Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв’язання математичних задач оптимізації, дослідження операцій, оптимального керування і прийняття рішень, аналізу даних.
 • ПРН-11. Вміти застосовувати сучасні технології програмування та розроблення програмного забезпечення, програмної реалізації чисельних і символьних алгоритмів.
 • ПРН-12. Розв’язувати окремі інженерні задачі та/або задачі, що виникаютьпринаймі в одній предметній галузі: в соціології, економіці, екології та медицині.
 • ПРН-13. Використовувати у практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та програмні системи компʼютерної математики.
 • ПРН-14. Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • ПРН-15. Уміти організовувати власну діяльність та отримувати результати урамках обмеженого часу.
 • ПРН-16. Демонструвати навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в команді.
 • ПРН-17. Уміти здійснювати збір, опрацювання, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, уникаючи при цьому плагіату
 • ПРН-18. Ефективно спілкуватись з питань інформації, ідей, проблем та рішень зі спеціалістами та суспільством загалом.
 • ПРН-19. Збирати та інтерпретувати відповідні дані й аналізувати складності у межах своєї спеціалізації для донесення суджень, які відбивають відповідні соціальні та етичні проблеми.
 • ПРН-20. Демонструвати навички професійного спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією зофіційних мов ЄС.
 • ПРН-21. Вміти формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати їх математичну постановку та обирати раціональний метод вирішення; оцінювати точність та достовірність отриманих результатів.
 • ПРН-22. Уміти розробляти та використовувати на практиці алгоритми, пов’язані з апроксимацією функціональних залежностей, чисельним диференціюванням та інтегруванням, розв’язанням систем алгебраїчних, диференціальних та інтегральних рівнянь, розв’язанням крайових задач, пошуком оптимальних рішень.
 • ПРН-23. Розробляти математичні моделі у вигляді систем диференціальних рівнянь.
 • ПРН-24. Вибирати раціональні методи та алгоритми розв’язання математичних задач оптимізації, дослідження операцій, оптимального керування і прийняття рішень, аналізу даних.
 • ПРН-25. Використання системи документно-інформаційних комунікацій длязадоволення інформаційних потреб в галузі комп’ютерних наук таінформаційних технологій.
 • ПРН-26. Ведення ділових переговорів для передачі інформації, використовуючианаліз ситуації, аргументування та контраргументування.
 • ПРН-27. Здатність обґрунтовувати власну точку зору на задачу, що розв’язується,спілкуватися з колегами, клієнтами, партнерами щодо конкретних питаньдіяльності підприємства, установи, організації, складати аналітичні звіти,доповіді у письмовій формі та виступати з результатами власної роботи нанарадах, конференціях тощо.
 • ПРН-28. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію в процесікомандної розробки програмного забезпечення та прийняття рішень щодопарадигм програмування, методів та алгоритмів обчислень, структурданих і механізмів управління.
 • ПРН-29. Здатність здійснювати комунікаційні стратегії, використовуючикомп’ютерні мережі та розподілене програмне забезпечення.
 • ПРН-30. Організація своєї праці для досягнення результату, виконання розумових іпрактичних дій, прийомів та операцій, усвідомлення відповідальності зарезультати своєї діяльності, застосування самоконтролю й самооцінки.
 • ПРН-31. Здатність обґрунтовувати власну точку зору щодо проектування,розроблення та аналізу алгоритмів та обчислюваних функцій примоделюванні предметних областей.
 • ПРН-32. Здатність самостійно розв’язувати задачі професійної діяльності іззалученням сучасних методів, технічної та наукової літератури,використанням сучасного програмного забезпечення.
 • ПРН-33. Здатність самостійно визначити постановку завдання, побудуватиінформаційну модель, вибрати метод або середовище моделювання,здійснити моделювання об’єкта або системи, відповідати за рішення щододосягнення мети за результатами моделювання.