Прикладна лінгвістика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Прикладна лінгвістика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1,4 роки
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 р., акредитована на 2017 р.-2019 р.

Сертифікат про акредитацію: НД- ІV №0280818, від 12.12.2016 р. Термін дії: 01.07.2024

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (Level 7)

Мета програми

Підготувати фахівця для виконання професійних завдань, пов’язаних з аналізом, моделюванням і науковим дослідженням мовних одиниць різних рівнів, творенням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів українською та англійською мовами.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Українська мова, інформатика, англійська мова, методика викладання дисциплін у вищій школі, методологія наукових досліджень (25:25:20:15:15)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Орієнтація ступеневої програми: науково-дослідницька, викладацька
4 Особливості програми Магістерська практика; методична спрямованість; додатковi вибiрковi курси; науково-дослiдна робота (студентські наукові товариства, проблемні групи, об’єднання, школи); стажування в провідних вишах і академічних інститутах України.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Асистент, викладач вищого навчального закладу; науковий співробітник; учитель загальноосвітніх навчальних закладів; програміст прикладний; редактор; обробник інформаційного матеріалу
2 Продовження освіти Можливості для продовження освіти в аспірантурі за такими науковими спеціальностями:

Українська мова; Слов’янські мови; Загальне мовознавство; Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; Структурна, прикладна та математична лінгвістика та iн.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання, онлайн-консультації, індивідуальні заняття.

2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, презентації, поточне оцінювання, захист кваліфікаційної роботи (з урахуванням участі в наукових конференціях різного рівня, наявності наукових публікації у періодичних виданнях), державна атестація.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК-1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології й інформатики під час професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій і методів філологічної науки й інформатики і характеризується комплексністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність навчатися та самонавчатися.
 • ЗК-2. Здатність до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості.
 • ЗК-3. Здатність до усного та письмового спілкування державною й iноземною мовою.
 • ЗК-4. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • ЗК-4. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • ЗК-5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-6. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел;
 • здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми.
 • ЗК-7. Здатність оцінювати і підтримувати якість роботи.

3 Фахові компетентності

 • СК-1. Розуміння структури філологічної науки та її теоретичних основ.
 • СК-2. Знання новітніх лінгвістичних теорій та їхньої інтерпретації.
 • СК-3. Системні знання про закономiрностi розвитку сучасної української мови та основні тенденції розвитку прикладної лінгвістики.
 • СК-4. Зіставний аналіз мовних явищ у різних мовах (зокрема в українській і англійській мовах).
 • СК-5. Здатність аналізувати просторові (горизонтальні) та соціальні (вертикальні) різновиди мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.
 • СК-6. Володіння методами дослідження, опису, ідентифікації, класифікації мовних одиниць.
 • СК-7. Здатність використовувати професійно профільовані знання для дослідження лінгвістичного процесу.
 • СК-8. Здатність до надання консультацій і здійснення лінгвістичних експертиз із дотримання норм української літературної мови та культури мови.
 • СК-9. Здатність формувати лінгвістичне забезпечення інформаційних систем різних типів.
 • СК-10. Здатність створювати системи інформаційного пошуку, сервісні програми з введення інформації.
 • СК-11. Здатність до здійснення контролю в межах професійно-педагогічної діяльності.
 • СК-12. Здатність до педагогічного прогнозу у сферах загального розвитку особистості студента (учня), успішності його навчання і та виховання.

Програмні результати навчання

 • ПРН-З-1. Знати визначальні лінгвістичні теорії вітчизняного та закордонного мовознавства
 • ПРН-З-2. Знати основні інформаційні технології в прикладній лінгвістиці
 • ПРН-З-3.  Знати правила етикету (англ.) в трудовому колективі, в спілкуванні з учасниками наукового процесу
 • ПРН-У-1. Уміти аналізувати мовнi явища у взаємозв’язку та взаємозалежності
 • ПРН-У-2. Уміти аналізувати, систематизувати і прогнозувати тенденції в розвитку української мови
 • ПРН-У-3. Уміти проектувати способи і прийоми стимулювання розвитку пізнавальної активності учнів (студентів) на уроці (занятті)
 • ПРН-У-4. Застосовуючи знання сучасних наукових лінгвістичних шкіл і напрямків, уміти застосовувати новітні методики інтерпретації мовного матеріалу
 • ПРН-У-5. Застосовуючи знання з української мови та прикладної лінгвістики, їх історії, особливостей розвитку, загальнодидактичних принципів і методів навчання, форм організації навчального процесу, уміти орієнтуватися в сучасних гностичних парадигмах педагогіки, психології та методики викладання української мови та інформатики в новаторській педагогічній практиці
 • ПРН-У-6. Використовуючи знання форм і методів наукового пізнання, сучасних соціальних й етичних проблем, уміти визначити соціальні пріоритети своєї професійної діяльності та реалізувати їх під час здійснення виробничих функцій
 • ПРН-У-7. Використовуючи знання з української мови та інформатики, вміти визначити мету, завдання, основні складові та зміст етапів процесу навчання українській мові та інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах, вищих начальних закладах різних рівнів акредитації, уміти будувати структурно-логічну схему цього процесу, відображати її у відповідних навчальних планах
 • ПРН-У-8. Застосовуючи знання з української мови та інформатики, методик викладання української мови та інформатики, уміти проектувати уроки з української мови та інформатики відповідних типів, розробляти їх плани-конспекти, проектувати лекційні, практичні та лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи студента, модульних контролів, заліків та іспитів тощо у вищих навчальних закладах різних рівнів
 • ПРН-У-9. Застосовуючи знання способів і засобів формування учнівського (студентського) колективу, методів та принципів виховання, основ педагогічної та вікової типології і психології виховання, визначати виховний аспект мети уроків (занять) української мови та інформатики, лекційних, практичних і лабораторних занять з української мови та інформатики, організовувати учнівський і студентський колективи на різні види діяльності, проектувати й організовувати заходи позанавчальної виховної роботи
 • ПРН-У-10. Застосовуючи знання з основ інформатики та прикладної лінгвістики, уміти визначати можливості й методи застосування комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності, працювати з пакетом сучасних комп’ютерних програм
 • ПРН-У-11. Уміти критично оцінити рівень достовірності і якості одержаних відомостей
 • ПРН-У-12. Застосовувати знання з історії та сучасної української й іноземної мов для ідентифікації, класифікації та опису одиниць усіх рівнів мови
 • ПРН-У-13. Уміти класифікувати, пояснювати, реконструювати, узагальнювати мовні явища в діахронії та синхронії
 • ПРН-У-14. Уміння проводити зіставний аналіз традиційних і новітніх поглядів на проблеми лінгвістики
 • ПРН-У-15. Демонструвати знання та навички в доборі наукової літератури, умінні її критично аналізувати, формулювати власну думку з проблемних питань філології, добирати необхідний для дослідження матеріал
 • ПРН-У-16. Уміти структурувати результати дослідження, формулювати його підсумки
 • ПРН-У-17. Уміти формулювати й обстоювати власні погляди на проблемні питання мови
 • ПРН-У-18. Вести аргументовану дискусію з тих чи тих філологічних проблем, толерантно ставитися до інших поглядів
 • ПРН-К-1. Проектувати наукову діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах, у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (підготовка й написання науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН; творчих, курсових, олімпіадних робіт тощо)
 • ПРН-К-2. Апробовувати нові методики викладання української мови та інформатики, аналізувати результати апробації, відображати їх у відповідних відгуках
 • ПРН-К-3. Обробляти різножанрові письмові й усні тексти (анотування, реферування українською й англійською мовами)
 • ПРН-К-4. Створювати бази даних лінгвістичного спрямування та машинні / електронні словники
 • ПРН-А-1. Орієнтуватися у гностичних парадигмах розділів філології, визначати сучасне проблемне поле конкретної, відповідної до напряму наукової діяльності філологічної сфери
 • ПРН-А-2. Прилюдно захищати висновки аналізу, аргументуючи свою позицію
 • ПРН-В-1. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності
 • ПРН-В-2. Стимулювати й оцінювати пізнавальну діяльність учнів (студентів) на уроці (занятті)
 • ПРН-В-3. Окреслювати й розробляти шляхи поповнення бази професійних знань, корекції методів, прийомів, способів і засобів навчальної та іншої філологічної діяльності