Прикладна економіка Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Прикладна економіка

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, обсяг програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2013 році, акредитована на 10 років. Сертифікат про акредитацію: НД-IV №0273113 від 8 липня 2014 р., протокол № 110. Термін дії сертифіката до 1 липня 2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 магістерський рівень, другий рівень вищої освіти) Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти HPFQ EHEA (Second cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 7)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері економіки, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками в галузі сучасних аналітичних методів та інформаційних технологій для рішення прикладних завдань економіки.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Теоретичний зміст предметної області: інтеграція гуманітарної та соціально-економічної підготовки; математичної та природничо-наукової підготовки; професійної та практичної підготовки.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Cтудентам спеціалізації «Прикладна економіка», які навчаються на добре та відмінно, видається сертифікат Сандерлендського університету (Великобританія), яким визнається еквівалентність диплому магістра прикладної економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса диплому магістра прикладної економіки британських університетів. Диплом магістра визнається на міжнародному рівні.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 0009:2010 та ДК 003: 2010): 2419.2 – консультант з економічного аналізу та прогнозування, 2441.2 – економіст з аналітично-інформаційної роботи, 23667 ― науковий співробітник, 20199 ― асистент, викладач вищого навчального закладу
2 Продовження освіти Можливості навчання на наступному (третьому) освітньо-науковому рівні – доктор філософії (PhD)

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студенто-центроване, проблемно-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання, проведення наукових досліджень. Викладання відбувається у вигляді: лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, консультацій. Методи: обговорення проблем, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів.
2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (іспити, заліки, звіти з практик, захист курсової та кваліфікаційної роботи).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки із застосуванням теорії та методології наукового пізнання (ІК).

2 Загальні компетентності

 • Здатність до навчання, готовність підвищувати рівень своїх знань і професійних компетенцій (ЗК-1).
 • Здатність працювати в команді, вести наукові дискусії, переконувати та впливати на інших учасників групових процесів, демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових і інтелектуальних навичок (ЗК-2).
 • Здатність провадження наукових досліджень у професійній та/або інноваційній діяльності, генерації нових ідей (ЗК-3).
 • Адаптивність, комунікабельність, креативність, толерантність, здатність до системного мислення та самовдосконалення, формування стійкого світогляду, наполегливість у досягненні мети (ЗК-4).
 • Здатність до використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, програмних пакетів загального і спеціального призначення (ЗК-5).
 • Здатність до фундаментального аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів (ЗК-6).
 • Здатність до самостійної роботи та самостійного приймання управлінських рішень, здатність нести відповідальність за їх реалізацію (ЗК-7).
 • Здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку суспільства (ЗК-8).
 • Здатність обґрунтовувати управлінські рішення (ЗК-9).
 • Вміння використовувати знання фахової іноземної мови для діяльності в міжнародному контексті, проведення наукових досліджень; здійснювати письмову та усну комунікацію рідною мовою (ЗК-10).
 • Знання правових основ дослідницьких робіт та законодавства України в галузі інтелектуальної власності (ЗК-11).
 • Здатність застосування загальних та спеціальних методів наукового пізнання для розв’язання конкретних прикладних та дослідницьких завдань (ЗК-12).

3 Фахові компетентності

 • Здатність використовувати професійно профільовані знання економетричних методів для виявлення кількісних залежностей між економічними величинами (СК-1).
 • Здатність проводити імітаційні дослідження економічних систем на основі концепції системної динаміки (СК-2).
 • Здатність до стратегічного аналізу, проектування та впровадження управлінських заходів (СК-3).
 • Здатність розуміння принципів функціонування та організації індустріального та аграрного секторів економіки (СК-4).
 • Здатність використовувати методи аналізу багатомірних економічних та соціально-економічних явищ і процесів для дослідження та вироблення управління (СК-5).
 • Здатність застосовувати професійно профільовані знання у галузі моделювання складних систем для розробки управлінських заходів у багаторівневих соціально-економічних системах (СК-6).
 • Здатність до комплексного розв’язання задач логістики на базі застосування методів математичного моделювання (СК-7).
 • Здатність до розробки інвестиційних, інноваційних проектів, управління їх реалізацією на базі використання сучасних методів фінансового, інноваційного менеджменту, засобів управління в колективах (СК-8).
 • Здатність до вироблення та обґрунтування оптимальних (раціональних) рішень в управлінні економічними системами на базі використання методів математичного моделювання та прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності та конфлікту (СК-9).
 • Здатність застосовувати методи планування, організації, мотивації та контролю розвитку персоналу в організації (СК-10).
 • Здатність аналізувати та прогнозувати характер глобалізації економічного розвитку (СК-11).

Програмні результати навчання

 • Вміти підвищувати рівень своїх знань і професійних компетенцій (ПРН-1).
 • Працювати в команді, вести наукові дискусії, переконувати та впливати на інших учасників групових процесів, демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових і інтелектуальних навичок (ПРН-2).
 • Впроваджувати наукові дослідження у професійній та/або інноваційній діяльності, генерувати нові ідеї (ПРН-3).
 • Бути комунікабельними, креативними, толерантними, мислити системно, мати здатність до самовдосконалення, бути наполегливим у досягненні мети (ПРН-4).
 • Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення (ПРН-5).
 • Проводити фундаментальний аналіз та синтез на основі логічних аргументів та перевірених фактів (ПРН-6).
 • Вміти самостійно працювати та самостійно приймати управлінські рішення, нести відповідальність за їх реалізацію (ПРН-7).
 • Мати стійкий світогляд, розуміти принципи розвитку суспільства (ПРН-8).
 • Приймати та обґрунтовувати управлінські рішення (ПРН-9).
 • Використовувати знання фахової іноземної мови для діяльності в міжнародному контексті, проведення наукових досліджень; здійснювати письмову та усну комунікацію рідною мовою (ПРН-10).
 • Застосовувати знання правових основ дослідницьких робіт та законодавства України в галузі інтелектуальної власності (ПРН-11).
 • Використовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання для розв’язання конкретних прикладних та дослідницьких завдань (ПРН-12).
 • Вміти використовувати професійно профільовані знання економетричних методів для виявлення кількісних залежностей між економічними величинами (ПРН-13).
 • Проводити імітаційні дослідження економічних систем на основі концепції системної динаміки (ПРН-14).
 • Самостійно проводити стратегічний аналіз, проектувати та впроваджувати відповідні управлінські заходи (ПРН-15).
 • Розуміти принципи функціонування та організації індустріального та аграрного секторів економіки (ПРН-16).
 • Використовувати методи аналізу багатомірних економічних та соціально-економічних явищ і процесів для дослідження та вироблення управління (ПРН-17).
 • Застосовувати професійно профільовані знання у галузі моделювання складних систем для розробки управлінських заходів у багаторівневих соціально-економічних системах (ПРН-18).
 • Розв’язувати задачі логістики на базі застосування методів математичного моделювання (ПРН-19).
 • Розробляти інвестиційні, інноваційні проекти, управляти їх реалізацією на базі використання сучасних методів фінансового, інноваційного менеджменту, засобів управління в колективах (ПРН-20).
 • Приймати та обґрунтовувати оптимальні (раціональні) рішення в управлінні економічними системами на базі використання методів математичного моделювання в умовах визначеності, невизначеності та конфлікту (ПРН-21).
 • Застосовувати методи планування, організації, мотивації та контролю розвитку персоналу в організації (ПРН-22).
 • Аналізувати та прогнозувати характер глобалізації економічного розвитку (ПРН-23).