Право Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Право

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців (для ОС Бакалавр). Передбачена можливість зарахування не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) «Право», «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років Сертифікат про акредитацію: НД № 0289329, 21.08.2017 р., термін дії – 10 років.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також механізму правового регулювання різних суспільних відносин.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність право як соціальне явище; об’єктивні закономірності виникнення, розвитку і функціонування права і держави, їхнє місце і роль у суспільному житті; правові доктрини, цінності і принципи, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини; система юридичних наук у межах широкого кола галузей права; взаємозв’язок юридичної науки з іншими науками про людину та суспільство (політологія, філософія, історія)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми освітньо-професійна програма
4 Особливості програми
 • практична діяльність в юридичних клініках, участь у модельних судових процесах;
 • практика за профілем навчання на базі судів, органів прокуратури, державної влади і місцевого самоврядування, юридичних фірм, адвокатських об’єднань;
 • викладання професійно орієнтовних дисциплін юристами-практиками;
 • викладання авторських вузькоспеціалізованих курсів;
 • внутрішня і міжнародна академічна мобільність.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами професійної діяльності бакалавра права є:

 • діяльність у сфері права – К. 69.1;
 • консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22;
 • проведення розслідувань – К. 80.30;
 • управління у сферах фінансової та податкової діяльності – К. 84.11;
 • діяльність у сфері юстиції та правосуддя – К. 84.23;
 • діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки – К. 84.24;
 • діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування – К. 84.30.

Фахівець бакалавр права згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 здатний виконувати зазначену професійну роботу і може займати такі первинні посади: відповідальний секретар колегії судової; державний виконавець; конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції); конторський (офісний) службовець (страхування); секретар судового засідання; секретар суду; cекретар колегії судової, судовий виконавець, судовий розпорядник; організатори діловодства (державні установи); організатори діловодства (види економічної діяльності); організатори діловодства (система судочинства); помічник адвоката; помічник нотаріуса; помічник нотаріуса державного; помічник судді; помічник юриста; помічник приватного детектива; дізнавач.

2 Продовження освіти Продовження освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання,індивідуальне навчання тощо. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, самостійне навчання, онлайн-консультації, лабораторні заняття тощо.
2 Система оцінювання Визначається відповідно до Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (в редакції, затвердженої Вченою радою від 07.05.2019 р.).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК-3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК-6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК-8. Здатність бути критичним і самокритичним.
 • ЗК-9. Здатність працювати в команді.
 • ЗК-10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • ЗК-11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ЗК-12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
 • ЗК-13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
 • ЗК-14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.
 • ЗК-15. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

3 Фахові компетентності

 • СК-1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві.
 • СК-2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів.
 • СК-3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи.
 • СК-4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.
 • СК-5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.
 • СК-6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.
 • СК-7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
 • СК-8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
 • СК-9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів.
 • СК-10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання.
 • СК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
 • СК-12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
 • СК-13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.
 • СК-14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
 • СК-15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
 • СК-16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.
 • ПРН-2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.
 • ПРН-3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
 • ПРН-4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
 • ПРН-5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.
 • ПРН-6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.
 • ПРН-7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.
 • ПРН-8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.
 • ПРН-9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.
 • ПРН-10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.
 • ПРН-11. Володіти базовими навичками риторики.
 • ПРН-12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.
 • ПРН-13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту.
 • ПРН-14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.
 • ПРН-15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.
 • ПРН-16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності. ПРН-17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.
 • ПРН-18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи.
 • ПРН-19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
 • ПРН-20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.
 • ПРН-21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
 • ПРН-22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.
 • ПРН-23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.