Освітня програма

Право

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років

Сертифікат про акредитацію:

НД № 0289360, від 21.08.2017 р.,

термін дії – до 01.07.2024 р.

Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень)

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Рівень освіти – другий (магістерський)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр права
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність – 081 Право (081 LAW)

Освітня програма – Право (LAW)

Опис предметної області Об’єкт вивчення: право як соціальне явище та особливості його застосування, що ґрунтуються на правових цінностях та принципах, в основі яких покладені людська гідність, верховенство права.

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері правотворчості і правозастосування та / або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області: правові доктрини, цінності та принципи, на яких базується творення права, його тлумачення та особливості застосування.

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ; методики з правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; інформаційно-комунікативні технології.

     Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються в діяльності у сфері права для виконання складних професійних правничих завдань та вирішення проблем в умовах комплексності та невизначеності

Академічні права випускників Право продовжити навчання  за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Мета програми

Підготовка особистості-професіонала, інтелектуального, інформованого, самоідентифікованого, інтегрованого у суспільство, здатного розуміти природу, функції та закономірності розвитку системи права, правових явищ, механізму правового регулювання суспільних відносин, розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері права та/або у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, проводити дослідження та/або здійснювати інновації.

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна
2 Особливості програми      – проходження практичної підготовки в юридичних клініках імітаційного та практичного спрямування (консультування громадян, проведення занять у школах, застосування навичок медіації); участь в організації роботи юридичних клінік;

– проходження практичної підготовки на базі судових органів, органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичних фірм та інших підприємств і установ, з якими університетом укладено договори (зокрема, Вінницький апеляційний суд, Вінницький окружний адміністративний суд, Вінницька обласна державна адміністрація, Вінницький обласний центр зайнятості);

– участь у міжнародних і всеукраїнських судових дебатах, організатором та співорганізатором яких є юридичний факультет ДонНУ імені Василя Стуса;

– участь у професіональних змаганнях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах на базі юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса та інших ЗВО та організацій;

– викладання авторських вузькоспеціалізованих курсів;

– викладання професійних дисциплін англійською мовою;

– участь у розвитку наукових шкіл юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса, підготовка спільних публікацій з представниками наукових шкіл;

– залучення до наукового консультування, правового аналізу документів, підготовки відповідних висновків;

– внутрішня і міжнародна академічна мобільність. здобувачів вищої освіти у межах програми ERASMUS+, партнером якої є ДонНУ імені Василя Стуса.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування
 • Випускники освітньої програми можуть займати посади у органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах різних форм власності, в установах і організаціях, зокрема:
 • вищі посадові особи державних органів влади
 • керівники підприємств, установ та організацій
 • менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок менеджери (управителі) з права
 • наукові співробітники (правознавство)
 • викладачі закладів вищої освіти

 

Випускники освітньої програми можуть займати посади та здійснювати діяльність, вимогами до яких є наявність вищої юридичної освіти:

 • адвокати
 • прокурори
 • судді
 • нотаріуси
 • професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду
 • професіонали в галузі правоохоронної діяльності
 • професіонали кримінально-виконавчої служби
 • інші професіонали в галузі правознавства

За International Standard Classification of Occupations Legislators:

 • Senior Government Officials
 • Traditional Chiefs and Heads of Villages
 • Senior Officials of Special-interest Organizations
 • Managing Directors and Chief Executives
 • University and Higher Education Teachers
 • Lawyers
 • Judges
 • Legal Professionals

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно- та професійно-орієнтоване навчання, самонавчання, навчання, засноване на дослідженнях (Research based learning), самостійні оригінальні наукові дослідження тощо.

Методи викладання і навчання: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, модельні судові процеси,  практичні заняття, самостійна робота, онлайн-консультації тощо.

Застосування інформаційних технологій навчання з використанням платформ для дистанційного навчання (Google class, Moodle, Zoom).

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Загальна оцінка визначається як сума балів за всі види навчальної діяльності. До основних методів поточного контролю відносяться: опитування, експрес-контроль, есе, презентації, творчі проєкти, розв’язання кейсів, модульні контрольні роботи.

До основних методів підсумкового контролю належать: індивідуальні завдання творчого характеру (презентації), участь у науково-дослідницькій діяльності, підготовка наукових публікацій у контексті дисципліни, участь у професійних змаганнях, Іспит, захист звітів з практик, організація та проведення модельних засідань ЄСПЛ.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, правових принципів, норм права, що передбачає проведення досліджень і впровадження інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними

3 Фахові компетентності

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів.

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.

СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

Результати навчання

 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.
 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.
 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.
 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.
 5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи) усно і письмово. 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.
 6. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.
 7. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.
 8. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.
 9. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.
 10. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.
 11. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.
 12. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
 13. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.
 14. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.
 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування
 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.
 17.  Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри цивільного права і процесу, кафедри господарського права, кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права, кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, які відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та володіють досвідом і компетентностями, що дозволять сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами цієї освітньо-професійної програми.

Гарант, члени проєктної групи і група забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, мають наукові ступені та вчені звання, більшість є штатними співробітниками університету.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка, Донецька область), навчальна-наукова лабораторія кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, навчально-практична лабораторія “Юридична клініка” ДонНУ імені Василя Стуса, навчально-наукова лабораторія дослідження і висвітлення проблем права.
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до: 

– онлайн-бібліотеки університету,

– електронної бази наукових журналів,

– бази електронних бібліотечних ресурсів.

Навчально-методичне забезпечення: 

– робочі програми навчальних дисциплін, практики;

– навчальні посібники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій;

– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів;

– методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів;

– інші навчально-методичні матеріали.

Навчально-методичні комплекси дисциплін розташовані на порталі юридичного факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги в ЗВО-партнерах.

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних здобувачів вищої освіти може здійснюватися згідно з вимогами чинного законодавства, регламентується внутрішніми документами: Положенням про організацію освітньої діяльності та Положенням про організацію прийому та навчання іноземних громадян.

Прийом на навчання  та навчання іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється відповідно до додатку 9 Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса, а також Положення організацію прийому та навчання іноземних громадян у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах покладено на Навчально-науковий центр міжнародної освіти. Робочий навчальний план підготовки іноземних студентів за ОП передбачає вивчення навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна».

 

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Корпоративне право 4 Іспит
ОК2 Етичні стандарти професійної діяльності правників 3 Іспит
ОК3 Організація наукових правових досліджень. Правовий аналіз 3 Залік
ОК4 Здійснення і захист цивільних прав та інтересів 5 Іспит
ОК5 Теорія і практика кримінально-правової кваліфікації та доказування 5 Іспит
ОК6 Адміністративні процедури: теорія і практика застосування 3 Іспит
ОК7 Теорія і практика конституціоналізму 3 Іспит
ОК8 Міжнародне право та право Європейського Союзу: теорія і практика застосування 5,5 Іспит
ОК9 Податкове право України та ЄС 3 Іспит
ОК10 Виробнича практика 19,5
ОК11 Науково-дослідна практика 10,5
Комплексний іспит зі спеціальності 3
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 67,5
                         Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 2 4 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 2 4,5 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 2 4 Іспит
Дисципліна за вибором з переліку 2 4 Залік
 
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5
Загальний обсяг освітньої програми 90