Політологія Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Політологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців (для ОС Бакалавр)
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма ліцензована у 2015 р. Сертифікат НД-ІІ № 0273654. термін дії сертифіката до 1 липня 2023 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень), перший (бакалаврський) рівень,
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Метою навчання є підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки,  знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній та громадській діяльності. 

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Політологія вивчає владно-політичні відносини на місцевому, національному та глобальному рівні (politics, policy, polity), зокрема політичні ідеї та концепції, проблеми влади та публічної політики, формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політичну поведінку, політичну культуру та ідеологію, світову політику та політику окремих країн та регіонів.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована (загальна і спеціальна у співвідношенні 40:60).
3 Орієнтація програми Академічна
4 Особливості програми Навчальний процес забезпечують 5 докторів наук та профільні кандидати наук, доценти. Практика, проектна діяльність, участь у соцопитуваннях, виборчих кампаніях, інформаційній політиці регіону які пропонуються студентам освітньої програми, знайомить їх з потенційними роботодавцями під час навчання. Частина професійних дисциплін викладається іноземною мовою (англійською). Особлива увага приділяється науковим і науково-прикладним дослідженням. Студенти беруть участь у міжнародних та прикладних конкурсах, олімпіадах, конференціях.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Державна служба, органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди, політичні партії, ЗМІ, сфери розробки та просування іміджу, PR, GR, реклама, аналітичні центри, вищі навчальні заклади І-IІ рівня акредитації та наукові установи.
2 Продовження освіти Бакалавр може продовжувати освіту на другому (магістерському) рівні вищої освіти, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентрований підхід. Викладання відбувається у вигляді лекцій та практичних занять. Передбачено активне використання інтерактивних методик навчання (тренінгів, ділових ігор, кейсів, майстер-класів) з залученням експертів-практиків.
2 Система оцінювання Екзамени, заліки, захисти курсових робіт, захисти звітів з практики, атестаційні екзамени, публічний захист кваліфікаційної дипломної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання в предметній сфері політології та застосовувати ключові теорії і методи політичних досліджень та аналізу політики у експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній, викладацькій і громадській сфері практичної професійної діяльності. (ІК)

2 Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1).
 • Знання предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-2).
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-3).
 • Здатність спілкуватися англійською мовою або іншою іноземною мовою (ЗК-4).
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-5).
 • Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями (ЗК-6).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-7).
 • Здатність працювати в команді (ЗК-8).
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, з експертами з інших галузей знань (ЗК-9).
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК-10).

3 Фахові компетентності

 • Розуміння загальної природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації (СК-1).
 • Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології (СК-2).
 • Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки (СК-3).
 • Розуміння ключових принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і регіонів (СК-4).
 • Застосування ключових політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту (СК-5).
 • Розуміння базових особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту функціонування та взаємодії (СК-6).
 • Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні (СК-7).
 • Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу (СК-8).
 • Здатність професійно викладати соціально-політичні дисципліні на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації (СК-9).
 • Спроможність професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці (СК-10).
 • Розуміння базових особливостей створення іміджу (як персонального, так і політичних і неполітичних інститутів) та основ брендингу територій (СК-11).
 • Розуміння ключових індикаторів втілення інформаційно-комунікаційної стратегії для державних та недержавних організацій з врахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України (СК-12).

Програмні результати навчання

 • Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез (ПРН-1).
 • Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності (ПРН-2).
 • Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ПРН-3).
 • Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній комунікації (ПРН-4).
 • Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації інформації (ПРН-5).
 • Вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями (ПРН-6).
 • Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел (ПРН-7).
 • Працювати у професійних колективах, державних і недержавних організаціях (ПРН-8).
 • Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань (ПРН-9).
 • Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни (ПРН-10).
 • Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації (ПРН-11).
 • Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології (ПРН-12).
 • Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки (ПРН-13).
 • Базові знання щодо ключових принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів (ПРН-14).
 • Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту (ПРН-15).
 • Розуміти базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний та соціокультурний контекст функціонування та взаємодії (ПРН-16).
 • Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні (ПРН-17).
 • Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу (ПРН-18).
 • Професійно викладати соціально-політичні дисципліні на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації (ПРН-19).
 • Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці (ПРН-20).
 • Розуміти базові особливості створення іміджу (як персонального, так і політичних і неполітичних інститутів) та основ брендингу територій (ПРН-21).
 • Розуміти ключові індикатори втілення інформаційно-комунікаційної стратегії для державних та недержавних організацій з врахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України (ПРН-22).