Підприємництво і торгівля 2016 Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Підприємництво і торгівля 2016

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ECTS, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2017 р., акредитована до 01.07.2024 р. Сертифікат про акредитацію: НД-ІІ № 0280791, від 12.12.2016 р., термін дії до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Firstcycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 6)

Мета програми

Підготувати фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і вміють їх застосовувати з метою ефективного управління підприємством, створення нового (власного) бізнесу.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Підприємництво і торгівля. Блок гуманітарної та загальноекономічної підготовки (32,5%), блок професійної та практичної підготовки (67,5%).
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна (фокусується на глубокому розумінні предмета)
3 Орієнтація програми Академічна програма
4 Особливості програми Структура програми передбачає оволодіння базовими знаннями щодо економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємства та організації торгівлі; економічного діагностування підприємства, аналізу й оцінки підприємницького потенціалу; виконання техніко-економічних розрахунків потреби в ресурсах, рівня їх використання та результатів діяльності; розвитку інноваційного підприємництва; збирання, обробки, систематизації і узагальнення інформації про діяльність підприємства та умови його функціонування; розробки стратегій та планів діяльності підприємства в цілому та його окремих підрозділів; прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у різних сферах; створення і налагодження внутрішнього економічного механізму підприємства, системного проектування управління матеріальними і фінансовими потоками; розроблення та обґрунтування господарських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування підприємства; контролю за ефективністю використання ресурсів і досягненням поставлених завдань; реалізації товарознавчо-комерційних завдань щодо асортименту і якості товарів; прийняття оперативних рішень в межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товароруху; розпізнавання ринкових і внутрішніх сигналів, оцінювання ефективних можливостей зовнішнього зростання і організаційно-структурних змін та економічне обґрунтування відповідних проектів; розроблення та удосконалення методичного інструментарію і стандартів економічної роботи, вивчення і впровадження передового досвіду, проведення наукових досліджень з економіки підприємства та організації торгівлі. Орієнтована на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних аналітиків, підприємців, фахівців у сфері управління, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань. Формує фахівців з новим перспективним способом мислення, здатних застосовувати існуючі методи дослідження.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми, в яких випускники працюють у якості керівників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою.
2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студенто-центроване, проблемно-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання. Викладання відбувається у вигляді: лекційних, практичних, лабораторних занять, консультацій. Методи: обговорення проблем, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів.
2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практики, захист курсових робіт, підсумкова атестація).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1 – Володіння культурою мислення, здатністю до сприймання, узагальнення і аналізу інформації, визначення мети та вибору шляхів її досягнення.
 • ЗК-2 – Уміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усне та письмове мовлення.
 • ЗК-3 – Готовність до співпраці з колегами, роботи в колективі.
 • ЗК-4 – Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і готовність за них нести відповідальність.
 • ЗК-5 – Уміння використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності.
 • ЗК-6 – Прагнення до особистого та професійного розвитку.
 • ЗК-7 – Володіння одною з іноземних мов на рівні, який забезпечує ефективну професійну діяльність.
 • ЗК-8 – Володіння методами кількісного аналізу і моделювання, теоретичного і експериментального дослідження.
 • ЗК-9 – Володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації.
 • ЗК-10 – Здатність працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах і корпоративних інформаційних системах.
 • ЗК-11 – Здатність здійснювати ділове спілкування: публічні виступи, переговори, проведення нарад, ділову переписку, електронні комунікації.
 • ЗК-12 – Здатність враховувати наслідки управлінських рішень і дій з позиції соціальної відповідальності.

3 Фахові компетентності

 • СК-1 – Здатність аналізувати економічну діяльність та результати господарської діяльності підприємства та його підрозділів за окремими напрямками.
 • СК-2 – Здатність вести управлінський облік витрат та інших економічних показників діяльності підрозділів і підприємства.
 • СК-3 – Здатність виявляти та обчислювати можливості оптимізації діяльності підприємства.
 • СК-4 – Здатність розробляти бізнес-плани реалізації підприємницьких намірів та інвестиційних проектів.
 • СК-5 – Здатність проводити ресурсне обґрунтування певних аспектів реалізації стратегії підприємства.
 • СК-6 – Здатність формувати альтернативні стратегічні напрями розвитку підприємства.
 • СК-7 – Здатність виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків організації власного бізнесу.
 • СК-8 – Здатність оцінювати інноваційну активність та її вплив на конкурентоспроможність підприємства.
 • СК-9 – Здатність розраховувати економічну ефективність проектів, оцінювати альтернативи з урахуванням ризиків.
 • СК-10 – Здатність організовувати процес управління структурними підрозділами підприємства.
 • СК-11 – Здатність прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках.
 • СК-12 – Здатність прийняття ефективних управлінських рішень з організації торгівельних операцій.
 • СК-13 – Здатність до аналізу, планування та організації підприємницької діяльності в сучасних умовах
 • СК-14 – Здатність створювати систему комунікацій по просуванню товарів і послуг, формувати імідж підприємства

Програмні результати навчання

 • ПРН-1 – Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
 • ПРН-2 – Вміти проводити економічне діагностування підприємства, аналіз і оцінку використання підприємницького потенціалу у досягненні цілей.
 • ПРН-3 – Володіти методами виконання техніко-економічних розрахунків потреби в ресурсах, рівня їх використання та результатів діяльності.
 • ПРН-4 – Вміти впроваджувати управлінські рішення щодо формування інноваційного портфеля підприємства.
 • ПРН-5 – Вміти збирати, обробляти, систематизувати і узагальнювати інформацію про діяльність підприємства та умови його функціонування.
 • ПРН-6 – Вміти розробляти стратегії та плани діяльності підприємства в цілому та його окремих підрозділів.
 • ПРН-7 – Володіти методами прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва та надання послуг.
 • ПРН-8 – Уміти розробляти та обґрунтовувати господарські рішення щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування підприємства.
 • ПРН-9 – Вміти здійснювати контроль за ефективністю використання ресурсів і досягненням поставлених завдань.
 • ПРН-10 – Володіти навичками реалізації товарознавчо-комерційних завдань щодо асортименту і якості товарів шляхом здійснення переважно адміністраторських та операторських і частково евристичних процедур праці.
 • ПРН-11 – Вміти приймати оперативні рішення в межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товароруху.
 • ПРН-12 – Вміти оцінювати якість основних груп послуг у ринкових умовах з урахуванням чинної законодавчої бази, створювати або вдосконалювати послуги з метою захисту інтересів споживачів.
 • ПРН-13 – Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосовування економіко-математичних методів у обраній професії.
 • ПРН-14 – Вміти приймати та підтримувати управлінські рішення.
 • ПРН-15 – Розробляти плани інвестиційних проектів та обґрунтовувати інвестиційну привабливість заходів.
 • ПРН-16 – Вміти організовувати колективну працю з досягнення цілей підприємства.
 • ПРН-17 – Застосовувати методи контролю та розробляти критерії оцінювання результативності діяльності підприємства.
 • ПРН-18 – Володіти лідерськими навичками.
 • ПРН-19 – Вміти проводити колективні наради та переговори, узгоджувати інтереси всіх учасників з цілями та завданнями щодо управління розвитком підприємства.
 • ПРН-20 – Забезпечувати встановлення ефективних контактів з діловими партнерами.
 • ПРН-21 – Самостійно здійснювати пошук та аналіз різноманітних джерел інформації для прийняття управлінських рішень.
 • ПРН-22 – Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
 • ПРН-23 – Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
 • ПРН-24 – Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати на практиці.
 • ПРН-25 – Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати на практиці.
 • ПРН-26 – Використовувати знання основ обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.
 • ПРН-27 – Застосовувати знання й уміння щодо ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.
 • ПРН-28 – Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків. ПРН-29 – Вміти використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності