Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Технології інтернету речей

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Другий  (магістерський) рівень, одиничний,

тривалість програми  – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік та 4 місяці

Заклад вищої освіти (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2022р., акредитована на 5 років.

Сертифікат про акредитацію: серія УД, №02015824 від 20.01.2022, термін дії 01.07.2027 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка        кваліфікацій        Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр прикладної фізики та наноматеріалів
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр
Спеціальність – 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Освітня програма – Технології інтернету речей, Internet of Things Technology

Мета програми

Метою програми є підготовка універсального фахівця, здатного до застосування математичного апарату, використання фізичних та інформаційних технологій та засобів досліджень фізичних об’єктів і кіберфізичних систем, розробки фізичних основ створення нових приладів, апаратури, обладнання і технологічних процесів у галузі інтернету речей, залучення здобувачів до проведення науково-технічних досліджень, продукуванню ціннісної парадигми суспільства, що поєднує загальнолюдські і національні цінності, консолідує українську націю та просуває Україну в світі як високо технологічну та незламну і соборну державу.

Характеристика програми

1 Опис предметної області Об’єкти вивчення та/або діяльності:

 • Фізичні, математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об’єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і знань;
 • Технології та методи збору та перетворення інформації, системи передачі інформації, управління мережами збору та передачі даних;
 • Системи організації інтернету речей, когнітивні системи, хмарні та туманні обчислення, інтернет наноречей;
 • Теорія, аналіз, розробка та проєктування систем промислового інтернету речей, застосування в транспортній та медичній галузях, «розумний дім».

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі прикладної фізики та фізико-технічного забезпечення інформаційних систем; застосовувати фізичні принципи та методи, математичні методи та алгоритми в галузі розробки інформаційно-комунікаційних систем, забезпечити ефективність, в тому числі енергетичну, безпекову, та антропоцентричну, в галузі всеохоплюючої інформатизації технічних та соціальних систем.

Теоретичний зміст предметної області: сучасні системи, моделі, методи, технології побудови, функціонування апаратної та програмної складової інтернету речей.

Методи, методики та технології: апаратна реалізація сучасних та перспективних систем інтернету, теоретичний та концептуальний опис систем збору та передачі інформації, самоорганізація та когнітивні системи управління технологічними процесами, стандарти інтернету речей.

Інструменти та обладнання: бездротові сенсорні мережі, енергоефективні системи з подовженим терміном автономної дії, програмне забезпечення мікропроцесорних систем.

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Особливістю програми є спрямованість на використання імітаційних моделей та комп’ютерне моделювання окремих фізичних явищ, а також орієнтація на вивчення фізичних принципів та основ функціонування апаратного забезпечення  пристроїв інтернету речей, особлива увага приділяється розробці прикладного програмного забезпечення, що використовується при проектуванні пристроїв.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Професійна діяльність як науковця, розробника систем інтернету речей у різних галузях, розробника програмного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем, фахівця з супроводу складних інформаційних систем. Випускники можуть працювати за професіями:

 • Інженер-радіофізик
 • Науковий співробітник-консультант (обчислювальні системи)
 • Адміністратор системи
 • Інженер з програмного забезпечення  комп’ютерів
 • Науковий співробітник-консультант (програмування)
 • Інженер з застосування комп’ютерів
 • Інженер-конструктор (електроніка)
 • Інженер-дослідник
 • Фахівець з інформаційних технологій
2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Під керівництвом викладача, студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання.

Викладання проводиться у формах лекцій, мультимедійних лекцій, практичних та лабораторних занять різного типу, колоквіумів, самостійного навчання, атестацій-консультацій.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання/проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

1. Інтегральна компетентність (ІК)

 • Здатність розв’язувати комплексні задачі та проблеми в галузі прикладної фізики та наноматеріалів, здійснювати в цій галузі дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке осмислення наявних знань, створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, практичне впровадження отриманих результатів ІК

2. Загальні компетентності (ЗК)

 • Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання ЗК-1
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності, аудиторів органів сертифікації) ЗК-2
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій ЗК-3
 • Здатність до самостійного освоєння нових методів дослідження, зміни наукового й науково-виробничого профілю своєї діяльності ЗК-4
 • Здатність досліджувати проблеми з використанням системного аналізу, синтезу, комп’ютерного моделювання та методів оптимізації ЗК-5
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти, ставити та вирішувати проблеми, знаходити оптимальні шляхи щодо їх вирішення ЗК-6
 • Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності ЗК-7
 • Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність, у міжнародному середовищі ЗК-8
 • Здатність керувати проєктами, організовувати командну роботу, проявляти ініціативу з удосконалення діяльності ЗК-9
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт ЗК-10

3. Фахові компетентності (ФК)

 • Здатність організації складаних запитів на виконання наукових та науковотехнічних проєктів, в тому числі і міжнародних ФК-1
 • Здатність планування методики проведення та матеріального забезпечення експериментів та лабораторних досліджень ФК-2
 • Здатність організації проведення експериментальних досліджень властивостей фізичної системи, фізичних явищ і процесів ФК-3
 • Здатність брати участь у виготовленні зразків матеріалів та об’єктів дослідження ФК-4
 • Здатність розробляти схеми фізичних експериментів та обранні необхідного обладнання та пристроїв для проведення експериментів ФК-5
 • Здатність керувати колективами виконавців, у тому числі у міждисциплінарних проєктах ФК-6
 • Здатність формування запитів щодо матеріально-технічного забезпечення досліджень ФК-7
 • Здатність до генерації та поглиблення знань в галузі прикладної фізики, інженерії та комп’ютерних технологій ФК-8
 • Здатність генерації сучасних теоретичних уявлень в галузі фізики для аналізу станів та властивостей фізичних систем ФК-9
 • Здатність розробляти нові методи і засоби теоретичного дослідження та математичного моделювання для опису фізичних об’єктів, пристроїв та процесів ФК-10
 • Здатність створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів і речовин, зокрема, наноматеріалів ФК-11
 • Здатність складання наукових звітів та у впровадженні результатів проведених досліджень та розробок ФК-12
 • Здатність організації роботи над інноваційними проєктами ФК-13

Програмні результати навчання

ПРН-1. Показувати знання в галузі сучасної прикладної фізики та математики;

ПРН-2. Показувати знання в галузі професійної діяльності, технологій та методів дослідження властивостей речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали;

ПРН-3. Знаходити науково-технічну інформацію з різних джерел з використанням сучасних інформаційних технологій;

ПРН-4. Поглиблені систематичні знання та розуміння сучасних фізичних теорій і методів, спроможність до їхнього аналізу та ефективного застосовувати в практичній виробничій діяльності та при проведенні досліджень;

ПРН-5. Обговорювати та знаходити рішення проблем і завдань при виконанні науково-технічних проєктів;

ПРН-6. Інтерпретувати науково-технічну інформацію;

ПРН-7. Застосовувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі для дослідження фізичних явищ, приладів і наукоємних технологій;

ПРН-8. Розробляти фізичні основи створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів (включаючи наноматеріали), речовини, технологій;

ПРН-9. Вибирати методи та інструментальні засоби проведення досліджень;

ПРН-10. Здатність адаптуватись та використовувати наукову методологію при розв’язанні незнайомих задач, розробці та реалізації проєктів, які дають можливість переосмислювати наявні знання чи створювати нові цілісні знання;

ПРН-11. Організовувати результативну роботу індивідуально і як керівник команди;

ПРН-12. Класифікувати та аналізувати інформацію з різних джерел;

ПРН-13. Розробляти та формулювати свої професійні висновки та розумно їх аргументувати для фахової та нефахової аудиторії;

ПРН-14. Оцінювати важливість матеріалів для досягнення цілей наукового дослідження в галузі прикладної фізики;

ПРН-15. Вміння представляти і захищати отримані наукові і практичні результати в усній та письмовій формі.