Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Середня освіта (Математика)

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна  Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Освітньо-професійна програма запроваджується у 2023 році
Рівень програми НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – First cycle, ЕQFLLL – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський)
Обмеження щодо форм навчання Обмеження відсутні
Освітня кваліфікація Бакалавр освіти за спеціальністю Середня освіта (Математика) Bachelor of Education by Speciality Secondary Education (Mathematics)
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – бакалавр / Degree –Bachelor Спеціальність – 014 Середня освіта / Program Subject Area – 014 Secondary Education Предметна спеціалізація – 014.04 Середня освіта. Математика / Secondaryeducation. Mathematics Освітня програма – Середня освіта (Математика) / Study Program – Secondary Education (Mathematics)
Опис предметної області Об’єкт вивчення: процес навчання та виховання у закладах середньої освіти;(математика) і організація теоретичної, практичної та педагогічної підготовки учасників, що зумовлені особливостями змісту та новітніх технологій при навчанні математики.

Цілі навчання: формування у здобувачів вищої освіти компетентностей для застосування у професійній діяльності за спеціальністю середня освіта (математика).

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, наукові концепції та принципи фундаментальних і прикладних наук галузі, достатні для формування предметних компетентностей за відповідними спеціальностями, теоретичні основи наук про освіту, загальної і вікової психології, методики навчання математики у закладах загальної середньої освіти.

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності, методи відповідних наук, освітні інформаційно-комунікаційні технології, технології та методики формування компетентностей за відповідними спеціальностями в закладах загальної середньої освіти, моніторинг педагогічної діяльності.

Інструментарій та обладнання: програмне забезпечення; бібліотечні ресурси та технології;технічно-матеріальна бази гімназій, ліцеїв, училищ, для проведення навчальних і виробничої практик (за договорами про співпрацю).

Академічні та професійні права випускників Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготувати до роботи в закладах загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти компетентного, конкурентоспроможного учителя математики, який здатний вирішувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері професійної діяльності на засадах загальнолюдських і національних цінностей задля формування високоінтелектуального людського капіталу держави, здатного і націленого на відновлення та прогресивний розвиток України за високими міжнародними стандартами, європейськими принципами, національною гідністю.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Освітня програма містить дисципліни для формування додаткових компетентностей майбутнього фахівця у сфері математики:
• Освітня програма спрямована на формування інноваційної та інклюзивної компетентності і
здатності до living-learning-community
• За окремими освітніми компонентами програма реалізується англійською мовою;
• Надання можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів;
• Створення нових освітніх технологій, які спираються на потенціал інформаційно-комп’ютерних наук.

Працевлаштування та продовження освіти

1

 Працевлаштування Випускники можуть обіймати посади:
2320 вчитель закладу загальної середньої освіти; 2320 викладач професійного навчально-виховного закладу; 2321 викладач закладу професійної (професійно-технічної) освіти; 2322 викладач закладу фахової передвищої освіти; 2320 вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти; 2359.2 педагог-організатор; 3340 лаборант (освіта); 3330 асистент вчителя; 3340 вихователь; 2351.2 методист.
(2320 teacher of a secondary educational institution; 2320 teacher of a vocational educational institution; 2321 a
teacher of a vocational technical educational institution; 2322 teacher of the institution of vocational pre-higher
education; 2320 teacher of a specialized educational institution; 2359.2 teacher-organizer; 3340 laboratory
assistant (education), 3340 educator, 3330 teacher’s assistant; 2351.2 amethodologist).

Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання  Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання. Викладання проводиться у вигляді традиційних та інтерактивних лекцій, лабораторних робіт, семінарів, практичних занять методом малих груп, проведення індивідуальних занять, проходження практики, консультацій з викладачами, ділових ігор, електронного навчання за допомогою спеціалізованих електронно-цифрових інструментів: системи Moodle, додатків Microsoft Teams, Microsoft SharePoint, тощо.
Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

 1. Інтегральна компетентність (ІК)
  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.
 2. Загальні компетентності (ЗК)
  • ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.
  • ЗК2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.
  • ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, до комунікації іноземною мовою за предметною спеціальністю.
  • ЗК4. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно
   використовувати цифрові ресурси та технології в освітньому процесі.
  • ЗК5. Здатність діяти автономно, приймати обґрунтовані рішення у професійній діяльності і відповідати за їх виконання, діяти відповідально і свідомо на основі чинного законодавства та етичних міркувань (мотивів).
  • ЗК6. Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи у команді у сфері професійної діяльності, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня.
  • ЗК7. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  • ЗК8. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та значення у розвитку суспільства, техніки і технологій.
  • ЗК9. Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я, вести здоровий спосіб життя, керувати власними емоційними станами; конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку.
  • ЗК10. Здатність поважати різноманітність і мультикультурність суспільства, усвідомлювати необхідність рівних можливостей для всіх учасників освітнього процесу
 3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК)
  • ФК1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.
  • ФК2. Здатність забезпечувати навчання учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички в області предметної спеціальності.
  • ФК3. Здатність здійснювати цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей, освітніх потреб і можливостей; добирати та застосовувати ефективні методики й технології навчання, виховання і розвитку учнів.
  • ФК4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, розвивати критичне мислення.
  • ФК5. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів на засадах компетентнісного підходу, аналізувати результати їхнього навчання.
  • ФК6. Здатність до формування колективу учнів; знаходження ефективних шляхів мотивації їх до саморозвитку (самовизначення, зацікавлення, усвідомленого ставлення до навчання); спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.
  • ФК7. Здатність до здійснення професійної діяльності з дотриманням вимог законодавства щодо охорони життя й здоров’я учнів (зокрема з особливими освітніми потребами); використання здоров’язбережувальних технологій під час освітнього процесу.
  • ФК8. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно-зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі, залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства.
  • ФК9. Здатність аналізувати власну педагогічну діяльність та її результати, здійснювати об’єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей.

Програмні результати навчання

ПРН1. Пояснює основні етапи історичного розвитку математичних знань і парадигм, описує сучасні тенденції в математиці.

ПРН2. Демонструє знання фундаментальної математики на рівні теоретичних основ і застосовує методи алгебри, математичного аналізу, аналітичної та диференціальної геометрії, топології, функціонального аналізу й теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії функцій комплексної змінної для досягнення інших результатів освітньої програми.

ПРН3. Називає принципи modus ponens (правило виведення логічних висловлювань) та modus tollens (доведення від супротивного) і використовує умови, формулювання, висновки, доведення та наслідки математичних тверджень.

ПРН4. Демонструє навички розв’язувати конкретні математичні задачі, які сформульовано у формалізованому вигляді; виконує базові перетворення для специфічних ситуацій, застосовує навички управління інформацією і комп’ютерних засобів статистичного аналізу даних.

ПРН5. Використовує спеціалізовані програмні засоби комп’ютерної та прикладної математики і інтернет-ресурси.

ПРН6. Називає і описує суть методів математичного моделювання природничих та/або соціальних процесів.

ПРН7. Демонструє навички розв’язувати типові задачі математичного аналізу, алгебри, диференціальних та інтегральних рівнянь, оптимізації за допомогою чисельних методів.

ПРН8. Називає, класифікує і аналізує задачі шкільного курсу математики різних рівнів складності, демонструє здатність їх розв’язувати.

ПРН9. Знаходить потрібну науково-технічну інформацію у спеціальній науковій і методичній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, зокрема іноземною мовою.

ПРН10. Вибирає математичні методи розв’язування задач, враховує умови виконання математичних тверджень, коректно проектує умови та твердження на нові класи об’єктів, аналізує і упорядковує відповідності між поставленою задачею й відомими моделями.

ПРН11. Показує здатність формувати ціннісний аспект математичного знання, координувати його емоційне сприйняття учнями, розробляти і пропонувати різні форми та види виховання позитивного ставлення до математики та мотивації учнів до засвоєння її основ та методів.

ПРН12. Генерує в учнів розуміння основ математичного моделювання, готовність до застосування моделювання для розв’язування задач, формування математичних компетентностей учнів.

ПРН13. Використовує для планування й проєктування процесу навчання математики цифрові інструменти.