Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Публічна політика та адміністрування

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Тип – одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1рік 4 місяців
 Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД № 0289370, 21.08.2017р., термін дії сертифіката до 1 липня 2024р.
Рівень програми

 

Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень), Другий (магістерський) рівень

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр публічного управління та адміністрування
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти: Магістр

Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма – Публічна політика та адміністрування

Obtained qualification: Master

Program Subject Area Public management and administration

Programme Public  Policy and administration

Опис предметної області Інноваційні світові управлінські тренди, формування національної моделі державного управління та адміністрування потребує від системи освіти підготовку нових професійних кадрів з абсолютно новими менеджеріальними і морально-етичними якостями, на які є запит на всіх рівнях державного управління.

Об’єкти вивчення та/або діяльності: управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного державного рівня.

Цілі програми передбачають підготовку фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних стратегічно мислити, організовувати процес управлінської діяльності на різних адміністративних рівнях та розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічної політики та адміністрування.

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічної політики, публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному місцевому та організаційному рівнях й управління та адміністрування у всіх сферах публічної діяльності.

Методи, методики та технології наукового пізнання, моніторингу, аналітичної обробки інформації та інтерпретації інформації, забезпечення вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, електронного урядування.

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.

Академічні права випускників Магістр може продовжувати освіту на третьому (доктора філософії) освітньо-науковому рівні вищої освіти, підвищувати кваліфікацію, отримувати додаткову післядипломну освіту. Випускники матимуть навички для навчання впродовж життя і вдосконалення себе в сферах прикладної та науково-дослідницької діяльності.

Мета програми

Підготовка кваліфікованих фахівців в сфері публічного управління та адміністрування, які ґрунтовно володіють аналітично-дослідницьким апаратом науки управління, фундаментальними знаннями сучасної теорії та практики адміністрування в умовах формування нової моделі державного управління в сучасній політичній системі, враховуючи соціально-економічні, демографічні, інфраструктурні виклики воєнного і повоєнного відновлення. Набуті компетентності дозволять здобувачам впевнено працювати всіх рівнях державної служби. Компетентності можуть бути застосовані також в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Освітня програма спрямована на формування таких результатів навчання та компетентностей, які передбачають здобуття поглиблених управлінських, правових, економічних, соціально-гуманітарних та інших знань, що можуть бути застосованими її випускниками в політико-управлінській, адміністративній, медіаторській, аналітичній, проєктній діяльності, необхідних для нормативно-правового, організаційно-розпорядчого та консультаційно-дорадчого забезпечення діяльності органів, на які поширюється дія законів України «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Підтвердженням цього є наступне:

  • Освітня програма реалізується в рамках наукової школи публічної політики, яка формується на практико- орієнтованих освітніх компонентах що формують спеціальні результати навчання і спрямовані на вдосконалення практичних управлінських знань та навичок (Публічна політика та е-демократія, Digital-технології в публічному управлінні, Державна служба. Національне законодавство і правові колізії в публічному управлінні та адмініструванні, Управління розвитком територій. Практикум зі стратегування).
  • Освітня програма передбачає практико-орієнтоване навчання та безпосередній зв’язок зі стейголдерами в управлінській сфері. Забезпечення відповідних практичних компетентностей є результатом досвіду реалізованої при участі кафедри Всеукраїнської школи публічної політики та адміністрування  (далі:   Школі   ППА) (І,ІІ,ІІІ) для керівників райдержадміністрацій, представників департаментів          Вінницької обласної державної адміністрації, представників інститутів громадянського суспільства, співробітників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх областей України, журналістів та ін. Апробація авторських методик викладання в Школі ППА, а саме проведення тренерами практико-орієнтованих семінарів-тренінгів у сфері впровадження публічної політики через державні та громадські інститути, дозволила інтегрувати цей досвід в процес навчання здобувачів ОП «Публічна політика та адміністрування».
  • Науково-дослідна компонента ОП передбачає підготовку власних досліджень, проєктів, які мають бути в основі кваліфікаційної магістерської роботи.
  • Виробнича практика здобувачів відбувається на підприємствах стейкголдерів (органи органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадські об’єднання).
  • Навчальний процес забезпечують 6 докторів наук, професорів та 4 кандидатів наук/докторів філософії, доцентів.

Працевлаштування та продовження освіти

Державна служба: посадові особи різних рівнів органів державної виконавчої влади, місцевих органів державної влади, керівні працівники апарату центральних органів державної влади, керівні працівники апарату місцевих органів  державної влади, органів місцевого самоврядування; на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій; на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;  на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні, благодійні фонди, PR, GR, аналітичні центри.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико- орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Навчання та викладання – інтерактивне, електронне навчання, використання інноваційних та digital технологій, навчання, засноване на дослідженнях (Research based learning), змішане навчання тощо.
75% НП підготовки фахівця становлять освітні компоненти, що забезпечують виконання НРК і формують у першу чергу основні РН та спеціальні компетентності. 25% НП – це індивідуальна траєкторія розвитку здобувача, яка обирається ним самостійно і формує soft skills. Активне використання інтерактивних методик навчання (тренінгів, ділових ігор, кейсів, майстер-класів) з залученням експертів-практиків в галузях публічного управління та адміністрування, політичній, економічній, що є перевагою ОП.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, кваліфікаційна робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання/ проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

1. Інтегральна компетентність (ІК) Здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі публічного управління та адміністрування, як у професійної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог (ІК)
2. Загальні компетентності (ЗК) ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології.

ЗК06. Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій публічної сфери.

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.

СК05. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними.

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Програмні результати навчання

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

Підсумковими та інтегративними результатами навчання за певною освітньо- професійною та/або освітньо-професійною програмою магістерського рівня за спеціальністю «Публічна політика та адміністрування» мають бути отримання таких знань, умінь та навичок:

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.

РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.

РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.

РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.

РН05. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.

РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур.

РН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.

РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

РН09. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.

РН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.

РН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

РН13. Вміти розв’язувати складні конфліктні питання в сфері державного управління за допомогою медіативних практик.

РН14. Уміти управляти складними динамічними, просторово-часовими системами в умовах воєнного та повоєнного часу, а також на постконфліктних територіях, враховуючи ступінь невизначеності при взаємодії об’єктів.

РН15. Вміти ефективно розробляти та здійснювати управління по відновленню державних інституцій та зміцнення існуючих.