Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Прикладна математика

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС,

термін навчання 1 рік 4 місяці

Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ StusDonetskNationalUniversity, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію з галузі знань 11 Математика та статистика спеціальності 113 Прикладна математика за рівнем Магістр

НД №0289378від 21.08.2017р., термін дії – до 01.07.2024р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень, другий магістерський рівень)

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Secondcycle)

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level7)

Мета програми

Формування особистості-професіонала, інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство, здатної розв’язувати складні задачі і проблеми з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук, будувати, досліджувати та застосовувати математичні моделі, що ґрунтуються на даних та на знаннях, створювати та експлуатувати програмне забезпечення, вміти виконувати науково-дослідну роботу

Характеристика програми

1 Фокус програми:

загальна/спеціальна

Загальна
2 Особливості програми Програма зорієнтована на використання математичних методів та професійно спрямованих інформаційних технологій, включає дослідження, розробку, впровадження інформаційних технологій і систем в різних галузях, а також на підприємствах різних видів діяльності в умовах використання сучасних інформаційних технологій. Мобільність за програмою Erasmus, DirectMobilityProgram – рекомендується, але не є обов’язковою

Працевлаштування та продовження освіти

1

Працевлаштування Випускники можуть працювати за професіями:

  • Молодший науковий співробітник (математика)
  • Науковий співробітник-консультант (математика) Математик (прикладна математика)
  • Математик-аналітик з дослідження операцій
  • Аналітик з комп’ютерних комунікацій
  • Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
  • Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа
  • Фахівець з інформаційних технологій
  • Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання. Лекційні та практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації з викладачами. Електронне навчання за допомогою систем Moodle, Teams,

GoogleClassroom. Використання інноваційних та діджитал технологій, навчання, засноване на дослідженнях (Researchbasedlearning). Практична підготовка здобувача вищої освіти, підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний). Оцінювання навчальних знань здобувачів освіти здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ECTS (A, B, C, D, E, FX).

Програмні компетентності

 1. Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні математичні задачі та практичні проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та/або невизначеністю умов.

 1. Загальні компетентності
  • Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, відмінних від математики.
  • Здатність використовувати у професійній діяльності знання з галузей математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук.
  • Здатність вирішувати проблеми у професійній діяльності на основі абстрактного мислення, аналізу, синтезу та прогнозу.
  • Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел, необхідної для розв’язування наукових і професійних завдань.
  • Здатність генерувати нові ідеї: математичні структури, моделі та алгоритми.
  • Здатність розробляти проекти та управляти ними.
  • Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни.
  • Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати свою професійну й соціальну діяльність.
  • Здатність відповідально приймати рішення з урахуванням соціальних та етичних цінностей і правових норм.
  • Здатність орієнтуватись на сучасному етапі у предметних галузях природничих та економічних наук
 1. Спеціальні компетентності
  • Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері прикладної математики та її практичних застосувань.
  • Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні математичних проблем.
  • Здатність до використання принципів, методів та організацій-них процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
  • Спроможність розуміти прикладні проблеми та виділяти їхні суттєві риси.
  • Спроможність розробляти математичну модель ситуації з реального світу та переносити математичні знання у нематематичні контексти, використовуючи сучасні інформаційні технології.
  • Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.
  • Здатність до теоретичного та практичного аналізу даних вели-кого обсягу (DataMining та BigData-концепції).
  • Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих математичних методів аналізу, моделювання, прогнозування, теоретичної та практичної алгоритмізації, розв’язування нових проблем у нових галузях знань.
  • Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності.
  • Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері прикладної математики.
  • Володіння знаннями та здатність ініціювати й проводити наукові дослідження у спеціалізованій області математики.
  • Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових математичних ідей та сучасних інформаційних технологій .

Програмні результати навчання

ЗНАННЯ

  • Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук у сфері статистики, прикладної математики та інформаційних технологій.
  • Відтворювати знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань і використання математичних методів та сучасних інформаційних технологій у обраній професії.
  • Володіти основами математичних дисциплін і теорій, сучасних інформаційних технологій, зокрема які вивчають комп’ютерно-математичних моделі природничих і соціальних процесів.
  • Володіти математичними методами аналізу, прогнозування, аналізу даних та оцінки параметрів моделей, математичними способами інтерпретації числових даних та принципами функціонування природничих процесів.
  • Володіти знаннями грамотної побудови комунікації в освітньому і науковому процесі, відбору вихідних даних дослідження, складання списку використаних джерел, опису наукових результатів.

УМІННЯ

  • Уміти використовувати фундаментальні математичні закономірності та базові принципи сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності.
  • Читати і розуміти фундаментальні розділи математичної літератури та демонструвати майстерність їх відтворення в аргументованій усній та/або письмовій доповіді.
  • Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.
  • Ініціювати і проводити наукові дослідження у спеціалізованій області прикладної математики та/або розв’язувати задачі в інших галузях знань методами математичного та комп’ютерно-математичного моделювання.
  • Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем.
  • Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.
  • Бути наполегливим у досягненні мети під час вирішення математичної проблеми.
  • Бути спроможними використовувати сучасні програмні комплекси для чисельних і символьних розрахунків, для постановки, моделювання та розв’язання задач.
  • Уміти самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами.
  • Усно й письмово спілкуватися рідною та іноземною мовами в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності із професійних питань; читати спеціальну літературу; знаходити, аналізувати та використовувати інформацію з різних довідкових джерел.
  • Використовувати раціональні способи пошуку та використання науковотехнічної інформації, включаючи засоби електронних інформаційних мереж; застосовувати інформаційні ресурси, у тому числі, електронні, для пошуку відповідних математичних моделей, концепцій та алгоритмів.
  • Дотримуватися норм етичної поведінки стосовно інших людей, принципів академічної доброчесності, адаптуватися та комунікувати.

КОМУНІКАЦІЯ

  • Здатність до фахового спілкування у діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією.
  • Вміння коректно використовувати мовні засоби в професійної діяльності залежно від мети спілкування.
  • Вміння відображати результати своїх наукових досліджень у письмовому вигляді рідною та іноземними мовами.
  • Здатність до презентації результатів своїх досліджень.
  • Здатність працювати в міждисциплінарній команді, мати навички міжособистісної взаємодії.
  • Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також збору, аналізу оброки інтерпретації даних.
  • Використання іноземних мов у професійній діяльності.

АВТОНОМІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  • Здатність вести професійну діяльність з найменшими ризиками для навколишнього середовища.
  • Здатність діяти соціально, відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань.
  • Здатність вчитися самостійно та самовдосконалюватися, нести відповідальність за власні судження та результати діяльності.
  • Здатність приймати обґрунтовані рішення та рухатись до визначеної мети.
  • Здатність співвідносити результати власної професіональної діяльності зі стратегічно важливими суспільними інтересами.