Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Прикладна математика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців (для ОС Бакалавр)
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена 17.07.2015р., акредитована на 10р. до

01.07.2024р. Сертифікат про акредитацію: № 0289346 від 21.08.2017р., термін дії – «01» липня 2024р

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень)

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA

(First cycle)

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Формування особистості-професіонала, інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство, здатної розв’язувати складні задачі і проблеми з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук, будувати, досліджувати та застосовувати математичні моделі, що ґрунтуються на даних та на знаннях, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.

Характеристика програми

1  Предметна область / Спеціальність Математика, статистика, інформаційні технології(70:10:20).2
2  Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна освіта в області математики
3  Орієнтація програми Освітньо-професійна, СО Бакалавр
4  Особливості програми Програма зорієнтована: на підготовку фахівців, які добре володіють методами прикладного програмування; на використання математичного апарату, сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій, включає дослідження, розробку, впровадження математичних моделей та інформаційних технологій в різних галузях; на розробку нових ефективних алгоритмів; на використання сучасних технологій, що дають можливість ефективно реалізовувати отримані алгоритми розв’язання задач. Мобільність за програмою Erasmus, Direct Mobility Program – рекомендується, але не є обов’язковою

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування За профілем підготовки бакалавр прикладної математики може займати посади: математика-аналітика, дослідника, прикладного програміста, фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, прикладного програміста, адміністратора бази даних, адміністратор даних, IT-інженера, спеціаліста з інформаційної безпеки, наукового співробітника на підприємствах, організаціях або установах незалежно від їх профілю, де вимагається глибока теоретична і практична підготовка з математики, та виконання роботи, пов’язаної з математичними та алгоритмічними методами розробки прикладних програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій.
2 Продовження освіти  Можливість навчатися за програмою ОС «Магістр» чи за програмою магістратури з інших галузей знань

Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання Застосовується студентоцентроване, інтерактивне, проблемноорієнтоване навчання під керівництвом викладача, самостійне та індивідуальне навчання.

Використання Web-технологій у навчальному процесі, електронне навчання в системі Moodle.

Викладання проводиться у вигляді лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних та лабораторних занять, самостійних та індивідуальних занять, консультацій, онлайн-консультацій, підготовки кваліфікаційної та курсової робіт, проходження обчислювальної практики.

Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний), захист курсової роботи, захист кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

 • Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми прикладної математики у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування математичних теорій та методів, комп’ютерних наук, інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 • Загальні компетентності
  • Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК-1.
  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК-2.
  • Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК-3.
  • Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК-4.
  • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК-5.
  • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК-6.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК-7.
  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК-8.
  • Здатність спілкуватись з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності). ЗК-9.
  • Навички у використанні інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК-10.
  • Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК-11.
  • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. ЗК-12.
  • Навички між особистої взаємодії. ЗК-13.
  • Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності гро- мадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його стало розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України. ЗК14.
  • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми руховою активності для активного відпочинку та веденя здорового способу життя. ЗК15.
 • Фахові компетентності
  • Здатність використовувати й адаптувати математичні теорії, методи та прийоми для доведення математичних тверджень і теорем. ФК-1.
  • Здатність виконувати завдання, сформульовані у математичній формі. ФК-2.
  • Здатність обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання практичних задач, моделювання, аналізу, проєктування, керування, прогнозування, прийняття рішень. ФК-3.
  • Здатність розробляти алгоритми та структури даних, програмні засоби та програмну документацію. ФК-4.
  • Здатність проєктувати бази даних, інформаційні системи та ресурси. ФК-5.
  • Здатність розвʼязувати професійні задачі за допомогою комп’ютерної техніки, компʼютерних мереж та Інтернету, в середовищі сучасних операційних систем, з використанням стандартних офісних додатків. ФК-6.
  • Здатність експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення автоматизованих та інформаційних систем різного призначення. ФК-7.
  • Здатність використовувати сучасні технології програмування та тестування програмного забезпечення. ФК-8.
  • Здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу та обробки даних, обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів. ФК-9.
  • Здатність створення документів встановленої звітності, використання нормативноправових документів. ФК-10.
  • Здатність до організації роботи колективу виконавців, приймання доцільних та економічно обґрунтованих організаційних та управлінських рішень, забезпечення безпечних умов праці. ФК-11.
  • Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, вітчизняного й закордонного досвіду, пов’язаного із засто- суванням математичних методів для дослідження різноманітних процесів, явищ та систем. ФК12.
  • Здатність зрозуміти постановку завдання, сформульовану мовою певної предметної галузі, здійснювати пошук та збір необхідних вихідних даних. ФК-13.
  • Здатність сформулювати математичну постановку задачі, спираючись на постановку мовою предметної галузі та обирати метод її розв’язання, що забезпечує потрібні точність і надійність результату. ФК-14.
  • Здатність брати участь у складанні наукових звітів із виконаних науково-дослідних робіт та у впровадженні результатів проведених досліджень і розробок. ФК-15.
  • Здатність до ефективної професійної письмової й усної комунікації українською мовою та однією з офіційних мов ЄС. ФК-16.

Програмні результати навчання

ПРН-1. Знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ логіки, норм критичного підходу, основ методології наукового пізнання, форм і методів аналізу та синтезу.

ПРН-2. Знання методів навчання, організації та здійснення, стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності, розуміння предметної галузі прикладної математики.

ПРН-3. Знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій фундаментальної та прикладної математики і вміння використовувати їх на практиці.

ПРН-4. Знання методів, способів та технологій збору інформації з різних джерел, контентаналізу документів, аналізу та обробки даних.

ПРН-5. Знання основних етапів та стадій творчого процесу, ролі правильного формулювання мети та задач для їх досягнення в області комп’ютерних наук, творчі можливості людини, механізм генезису і розвитку знань, методи генерації ідей, розуміння креативності як універсального процесу породження незвичайних ідей.

ПРН-6. Знати основні положення та методи математичного, комплексного та функціонального аналізу, лінійної алгебри та аналітичної геометрії, теорії диференціальних рівнянь, зокрема рівнянь математичної фізики, теорії ймовірностей, математичної статистики та випадкових процесів, чисельними методами, методами оптимізації, методами аналізу даних.

ПРН-7. Вміти проводити практичні дослідження та знаходити розв’язок некоректних задач.

ПРН-8. Поєднувати методи математичного та комп’ютерного моделювання з неформальними процедурами експертного аналізу для пошуку оптимальних рішень.

ПРН-9. Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та розв’язання практичних задач

ПРН-10. Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв’язання математичних задач оптимізації, дослідження операцій, оптимального керування і прийняття рішень, аналізу даних.

ПРН-11. Вміти застосовувати сучасні технології програмування та розроблення програмного забезпечення, програмної реалізації чисельних і символьних алгоритмів.

ПРН-12. Розв’язувати окремі інженерні задачі та/або задачі, що виникають принаймні в одній предметній галузі: в соціології, економіці, екології та медицині.

ПРН-13. Використовувати у практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та програмні системи компʼютерної математики.

ПРН-14. Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.

ПРН-15. Уміти організовувати власну діяльність та отримувати результати у рамках обмеженого часу.

ПРН-16. Демонструвати навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в команді.

ПРН-17. Уміти здійснювати збір, опрацювання, аналіз, систематизацію науковотехнічної інформації, уникаючи при цьому плагіату

ПРН-18. Ефективно спілкуватись з питань інформації, ідей, проблем та рішень зі спеціалістами та суспільством загалом.

ПРН-19. Збирати та інтерпретувати відповідні дані й аналізувати складності у межах своєї спеціалізації для донесення суджень, які відбивають відповідні соціальні та етичні проблеми.

ПРН-20. Демонструвати навички професійного спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією з офіційних мов ЄС.

ПРН-21. Вміти формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати їх математичну постановку та обирати раціональний метод вирішення; оцінювати точність та достовірність отриманих результатів.

ПРН-22. Уміти розробляти та використовувати на практиці алгоритми, пов’язані з апроксимацією функціональних залежностей, чисельним диференціюванням та інтегруванням, розв’язанням систем алгебраїчних, диференціальних та інтегральних рівнянь, розв’язанням крайових задач, пошуком оптимальних рішень.

ПРН-23. Розробляти математичні моделі у вигляді систем диференціальних рівнянь.

ПРН-24. Вибирати раціональні методи та алгоритми розв’язання математичних задач оптимізації, дослідження операцій, оптимального керування і прийняття рішень, аналізу даних.