Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Політичне консультування у сфері публічної політики

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра політології, одиничний ступінь,

обсяг освітньої складової програми – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1рік 4 місяці

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації ОП започаткована у 2019 р., спеціальність Політологія акредитована в 2013р. (Наказ МОН України від 01.07.2013р. №2494 л)

Сертифікат про акредитацію: УД  №05016698 від 04.07.2022р., термін дії сертифіката до 1 липня 2028р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень), Другий (магістерський) рівень

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти  QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Відсутні
Освітня кваліфікація магістр політології
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти: Магістр

Спеціальність 052 Політологія

Освітня програма Політичне консультування у сфері публічної політики

Obtained qualification: Master

Program Subject Area: Political Science

Programme: POLITICAL CONSULTING IN PUBLIC POLICY

Опис предметної області Об’єкти вивчення: політичні відносини між акторами та інститутами на місцевому, національному та глобальному рівні (politics, policy, polity), влада та урядування, політичні інститути та процеси, політичні трансформації, публічна політика, світова політика та політика окремих країн та регіонів.

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у політичній сфері та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області: нормативна та емпірична політична теорія, політична методологія, порівняльна та прикладна політологія, глобальні та регіональні студії, спеціальні політологічні дисципліни.

Методи, методики та технології: кількісні та якісні методи досліджень, технології та інструментарій аналізу політичної сфери.

Інструменти й обладнання: сучасне інформаційно- комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, які застосовуються у практичній політичній діяльності та дослідній роботі у сфері політичних наук.

Інтегральною частиною освіти є оволодіння методологією сучасних соціальних і поведінкових наук, спеціальним  підходам і методам політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології, політичного консультування, прикладним методиками, технологіями та інструментаріям   аналізу політичної сфери. Політичне консультування у сфері публічної політики вивчає діяльність, що забезпечує потреби суспільства, окремих груп та індивідів в досягненні цілеспрямованих змін існуючої соціально- політичної ситуації за допомогою механізмів публічної політики. Політичне консультування готує теоретичне підґрунтя цих змін та    покликане забезпечувати розвиток публічної політики.

 Академічні права випускників Можливість навчання за програмою третього (доктора філософії освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. Випускники матимуть навички для навчання впродовж  життя і вдосконалення себе в сферах прикладної та науково-дослідницької діяльності, а також для отримання додаткових кваліфікацій в системі формальної, неформальної та інформальної освіти.

Мета програми

Формування особистості-професіонала, інтегрованого в суспільство в якості висококваліфікованого фахівця з політичного консалтингу, який здобув достатній рівень фундаментальних знань сучасної політичної теорії та вмінь використовувати спеціальний інструментарій політичних практик. Набуті результати навчання та компетентності дозволять здобувачеві розв’язувати складні дослідницькі та прикладні задачі, впроваджувати інновації у політичній сфері за умов невизначеності умов і вимог.

Характеристика програми

1 Фокус     програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Освітня програма спрямована на формування таких результатів навчання та компетентностей, що можуть бути застосованими її випускниками в експертно-аналітичній, політико- консультаційній, викладацькій, громадській, проєктній та суспільно-політичній діяльності. Про це свідчить наступне:

  • викладання низки профільних дисциплін іноземною мовою;
  • реально практико-орієнтовані освітні компоненти, що через конкретні прикладні кейси одночасно формують спеціальні результати навчання і soft skills (Політичний консалтинг, Територіальний консалтинг, Digital-технології в публічному управлінні);
  • різноформатні підходи до розвитку дослідницького потенціалу здобувачів в рамках наукових політологічних шкіл кафедри (науково-методичні семінари, написання і захист наукових і соціальних проєктів в рамках проектного менеджменту, практики академічної доброчесності та академічного письма (іноземною мовою), підготовка та публікація здобувачами не менше однієї наукової статті у профільних наукових виданнях під керівництвом 7 докторів наук, професорів та 2 профільних кандидатів наук, доцентів;
  • виробнича практика здобувачів відбувається на підприємствах стейкґолдерів (ВінОДА, Телеканал «ВІТА», Громадянська мережа ОПОРА, ГО «Подільська Агенція Регіонального розвитку», Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій.

Працевлаштування та продовження освіти

Викладач; Політолог; Експерт із суспільно-політичних питань; Експерт зі стратегічного відновлення територій;

Консультант із суспільно-політичних питань; Політичний технолог; Політичний журналіст; Політичний аналітик; Радник керівника; Прогнозист; Референт керівника, Керівник політичної/громадської структури (штабу політичної партії, громадського об’єднання, аналітичного центр, прес-служби); Digital-маркетолог; GR менеджер.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико- орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Навчання та викладання – інтерактивне, електронне навчання, використання інноваційних та digital технологій, навчання, засноване на дослідженнях (Research based learning), змішане навчання, технології «перевернутого класу» тощо.

75% навчального плану (далі – НП) підготовки фахівця становлять освітні компоненти, що забезпечують виконання НРК і формують у першу чергу основні ПРН та спеціальні компетентності. 25% НП – це індивідуальна траєкторія розвитку здобувача, яка обирається ним самостійно і формує soft skills. Активне використання інтерактивних методик навчання (тренінгів, ділових ігор, симуляцій, кейсів, майстер-класів) з залученням експертів-практиків – є перевагою ОП.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Форми поточних і підсумкових контролів – усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, кваліфікаційна робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний). Критерії оцінювання обумовлені типом завдань (есе, розв’язання задач, вирішення кейсу,  написання аналітичного продукту тощо).

Програмні компетентності

1. Інтегральна компетентність (ІК) Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми дослідницького та/або інноваційного характеру у політичній сфері та професійній консалтинговій діяльності, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, із застосуванням фахових досліджень та/або здійснення інновацій (ІК)
 2. Загальні компетентності (ЗК) ЗК01. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК02. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК03. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК05. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК07. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.

ЗК08. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК09. Здатність формувати команду для розв’язання прикладних задач. Презентувати командні результати та просувати продукт професійної діяльності.

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) СК01. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

СК02. Спроможність здійснювати фахову педагогічну та/або науково-педагогічну діяльність у закладах освіти.

СК03. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів.

СК04. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.

СК05. Спроможність комплексно використовувати нормативу та емпіричну політичну теорію, методологію політичних досліджень та прикладного політичного аналізу.

СК06. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та аналізу політики на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.

СК07. Спроможність ефективно виконувати політико- організаційні, експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному рівні.

СК08. Здатність інтегрувати вміння використовувати прикладні технології політичного консалтингу для розв’язання практичних задач і створення аналітичних продуктів у нових / незнайомих середовищах з урахуванням соціальної та етичної відповідальності виконавця.

СК09. Спроможність управляти робочим процесом в професійній діяльності за умов нестабільності та непередбачуваності, що потребує нових стратегічних підходів, індивідуальної відповідальність за внесок до професійних знань і практики оцінювання результатів діяльності команд та колективів.

СК10. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні політологічні дослідження з використанням широкого кола якісних і кількісних методів та спеціалізованого інструментарію.

Програмні результати навчання

ПР 01. Застосувати для розв’язання складних завдань з політології розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації, особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту.

ПР 02. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з політології, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань.

ПР 03. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері політології.

ПР 04. Приймати ефективні рішення з питань політики, політичних наук і дотичних проблем, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати розвиток політичних процесів; визначати фактори, що впливають на них і на досягнення поставлених цілей; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки політичних рішень.

ПР 05. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт відповідно до встановлених вимог.

ПР 06. Критично осмислювати принципи здійснення влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, світової політики та політики окремих країн та регіонів.

ПР 07. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері політики, політології та у ширших контекстах, розробляти плани і заходи з їх реалізації, забезпечувати якість освіти, оцінювати ефективність і результативність діяльності.

ПР 08. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти у сфері політології та з дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з урахуванням методологічних, економічних, соціальних, правових та етичних аспектів.

ПР 09. Відповідально, на високому професійному рівні здійснювати політичне консультування замовників, використовуючі знання сучасних трендів публічної політики та управління, навички використання digital-технологій, політичного smm, практик політичного консалтингу та широкого кола якісних і кількісних методів та спеціалізованого інструментарія політолога.

ПР10. Розробляти, презентувати, аргументовано захищати та впроваджувати результати наукових розробок і досліджень на принципах академічної доброчесності, соціальної та етичної відповідальності.