Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Прикладна політологія та політичні технології

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти України
Період акредитації Сертифікат НД № 0289325. Термін дії сертифіката до 1 липня 2023р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр з політології
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти «Бакалавр»

Спеціальність 052 «Політологія»

Освітня програма «Прикладна політологія та політичні технології»

Obtained qualification: Bachelor

Program Subject Area: Political Science

Programme: APPLIED POLITICAL SCIENCE AND POLITICAL TECHNOLOGIES

Опис предметної області Об’єкти вивчення та діяльності: владно-політичні відносини на місцевому, національному та глобальному рівні, зокрема практичні сторони питання отримання та утримання влади та ведення публічної політики, формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політичну поведінку, політичну культуру та ідеологію, світову політику та політику окремих країн та регіонів. Політичні технології – це спектр засобів, прийомів та методів, котрі використовуються у сфері публічної політики.

Цілі навчання: підготовка фахівців, що здатні виконувати завдання та вирішувати проблеми у галузі владно-політичних відносин на місцевому, національному та глобальному рівні та застосовувати політичні технології у сфері публічної політики.

Теоретичний зміст предметної області: формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політична поведінка, політична культура та ідеологія, світова політика та політика окремих країн та регіонів, теоретичні засади функціонування та застосування політичних технологій.

Методи, методики та технології: методи, технології та інструменти прикладної політології та застосування політичних технологій, а також наукових пошуків у галузі політології.

Інструменти та обладнання: комп’ютерне, мережеве та програмне забезпечення, мультимедійні засоби; системи електронного документообігу, електронних бібліотек та архівів; автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи; системи опрацювання текстової та графічної інформації.

Академічні права випускників випускник СО «Бакалавр»  може продовжувати освіту на другому (магістерському) рівні вищої освіти, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Мета програми

Метою навчання є формування особистості-професіонала у галузі прикладної політології та політичних технологій, інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої та інтегрованої у суспільство в якості фахівців з прикладної політології та політичних технологій, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. Набуті результати навчання та компетентності дозволять здобувачеві розв’язувати прикладні задачі в політико-організаційній та громадській діяльності.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Освітня програма спрямована на формування таких результатів навчання та компетентностей, що можуть бути застосованими її випускниками в професійній, громадській, суспільно-політичній діяльності та сфері PR. Про це свідчить наступне:

  • викладання низки профільних дисциплін іноземною мовою,
  • реально практико-орієнтовані освітні компоненти, що через конкретні прикладні кейси одночасно формують спеціальні результати навчання і soft skills (Політичні технології, Псефологія, Демократія: від теорії до практики, Електронне урядування, Громадянська освіта, Digital-технології в публічному управлінні тощо),
  • різноформатні підходи до розвитку дослідницького потенціалу здобувачів в рамках наукових політологічних шкіл кафедри (науково-методичні семінари, написання і захист курсових робіт, атестаційної бакалаврської роботи, участь у студентських конференціях під керівництвом докторів наук, професорів та профільних кандидатів наук, доцентів),
  • виробнича практика здобувачів відбувається на підприємствах стейкхолдерів (ВінОДА, Телеканал «ВІТА», Громадянська мережа ОПОРА, ГО «Подільська Агенція Регіонального розвитку», Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ», КП «Інститут розвитку міст»), що системно приймають участь в моніторингових заходах змісту ОП та результатів навчання випускників.

Працевлаштування та продовження освіти

Фахівець у галузі управління, секретар адміністративних органів, помічник керівника, керуючий справами виконавчого комітету, організатор громадських заходів, секретар центрального органу виконавчої влади.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико- орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Навчання та викладання – інтерактивне, електронне навчання, використання інноваційних та digital технологій, навчання, змішане навчання, технології «перевернутого класу» тощо.

75% навчального плану (далі – НП) підготовки фахівця становлять освітні компоненти, що забезпечують виконання НРК і формують у першу чергу основні ПРН та спеціальні компетентності. 25% НП – це індивідуальна траєкторія розвитку здобувача, яка обирається ним самостійно і формує soft skills. Активне використання інтерактивних методик навчання (тренінгів, ділових ігор, кейсів, майстер-класів) з залученням експертів-практиків – є перевагою ОП.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Форми поточних і підсумкових контролів – усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, кваліфікаційна робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання/проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральна

компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання в предметній сфері політології та застосовувати ключові теорії і методи політичних досліджень та аналізу політики у експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній, викладацькій і громадській сфері практичної професійної діяльності. (ІК)
Загальні компетентності (ЗК) ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-2. Знання      предметної      області      та      розуміння професійної діяльності.

ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК-4. Здатність спілкуватися англійською мовою або іншою іноземною мовою.

ЗК-5. Навички           використання інформаційних          і комунікаційних технологій.

ЗК-6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-8. Здатність працювати в команді.

ЗК-9. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, з експертами з інших галузей знань.

ЗК-10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові,предметні) компетентності (СК) СК-1. Розуміння загальної природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

СК-2. Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології.

СК-3. Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

СК-4. Розуміння ключових принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і регіонів.

СК-5. Застосування ключових політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

СК-6. Розуміння базових особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту функціонування та взаємодії.

СК-7. Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

СК-8. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу.

СК-9. Здатність професійно викладати соціально-політичні дисципліні на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації.

СК-10. Спроможність професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

СК-11. Розуміння базових особливостей створення іміджу (як персонального, так і політичних і неполітичних інститутів) та основ брендингу територій.

СК-12. Розуміння ключових індикаторів втілення інформаційно-комунікаційної стратегії для державних та недержавних організацій з врахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України.

Програмні результати навчання

РН-1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез.

РН-2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності.

РН-3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

РН-4. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній комунікації.

РН-5. Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації інформації.

РН-6. Вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями.

РН-7. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел.

РН-8. Працювати у професійних колективах, державних і недержавних організаціях.

РН-9. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

РН-10. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

РН-11. Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

РН-12. Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології.

РН-13. Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітично- дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

РН-14. Базові знання щодо ключових принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.

РН-15. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно- політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

РН-16. Розуміти базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний та соціокультурний контекст функціонування та взаємодії.

РН-17. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

РН-18. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу.

РН-19. Професійно викладати соціально-політичні дисципліні на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації.

РН-20. Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

РН-21. Розуміти базові особливості створення іміджу (як персонального, так і політичних і неполітичних інститутів) та основ брендингу територій.

РН-22. Розуміти ключові індикатори втілення інформаційно-комунікаційної стратегії для державних та недержавних організацій з врахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України.