Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію № 4507 від 02.06.2023, термін дії – 01.07.2028 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень)

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання
Немає
Освітня кваліфікація Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр

Спеціальність – 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітня програма – Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності Degree – Master

Program Subject Area – Library, information and archival studies

Study Program – Documentation and information support for management activities

Опис предметної області Об’єкти вивчення та діяльності: інституції та інфраструктура, що забезпечують створення, поширення, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких форматах; теорії, процеси, технології та стандарти для створення інформаційних ресурсів; інформаційно-пошукові системи; просування інформаційних ресурсів у мережі Інтернет.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми функціонування інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Теоретичний зміст предметної області: інформаційні та документні системи установ; закономірності функціонування інформаційних систем; технології управління інформаційними, архівними та бібліотечними установами.

Методи, методики та технології: методи, технології та інструменти інформаційного менеджменту, науководослідної діяльності, проєктного менеджменту та управління інноваціями в інформаційній, бібліотечній та архівній сфері.

Інструменти та обладнання: комп’ютерне, мережеве та програмне забезпечення, мультимедійні засоби; системи електронного документообігу, електронних бібліотек та архівів; автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи; системи опрацювання текстової та графічної інформації.

Академічні права випускників Право продовжити навчання на третьому освітньонауковому рівні вищої освіти. Право набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Формування висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та  архівної справи, здатних здійснювати документаційну та інформаційну підтримку управлінської діяльності та усвідомлювати ціннісну парадигму суспільства, яка поєднує загальнолюдські і національні цінності, консолідує українську націю та просуває Україну в світі як незламну, соборну, непереможну.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна.
2 Особливості програми  Додаткові особливості програми, які відрізняють її від інших подібних програм:

 • володіння та використання здобувачами вищої освіти технологіями керування інформацією, зокрема документованою;
 • формування і прогнозування варіантів оперативних та стратегічних управлінських рішень; формування вмінь і навичок з інформаційного протистояння та застосування сучасних методів захисту управлінської інформації в комп’ютерних системах та мережах;
 • використання здобувачами вищої освіти інформаційно-пошукових систем та просування інформаційних ресурсів у мережі Інтернет.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Магістр фаху «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, освітня, науково-дослідницька.

Професії: SEO manager (фахівець з позиціонування сайтів та пошукової оптимізації) Social Media Marketing Manager (фахівець з маркетингу в соціальних мережах), Digital marketing manager (Менеджер з маркетингу в електронних медіа), Client manager (Менеджер роботи з клієнтами), Content manager (Контент-менеджер); молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика); науковий співробітник (інформаційна аналітика); науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика); аналітик консолідованої інформації; інженер з науково-технічної інформації; може займати первинні посади: керівні працівники апарату центральних органів державної влади; керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин; керівники підрозділів комп’ютерних послуг; менеджери (управителі) у сфері надання інформації; секретарі адміністративних органів; помічники керівників.

2 Академічні права випускників Право продовжити навчання на третьому освітньонауковому рівні вищої освіти. Право набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Викладання проводиться у вигляді традиційних та інтерактивних лекцій, лабораторних робіт, семінарів, практичних занять методом малих груп, проведення індивідуальних занять, проходження практики, консультацій з викладачами, ділових ігор, електронного навчання за допомогою спеціалізованих електронно-цифрових інструментів: системи Moodle, додатків Microsoft Teams, Microsoft SharePoint, тощо.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

 1. Інтегральна компетентність (ІК)
  Здатність розв’язувати складні завдання та проблеми в  інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог
 2. Загальні компетентності (ЗК)
  • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1).
  • Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-2).
  • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-3).
  • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети (ЗК-4).
  • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість (ЗК-5).
  • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК-6).
  • Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-7).
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-8).
 3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)
  • Здатність до формування ефективної системи управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю (СК-1).
  • Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво інформаційно-аналітичними структурними підрозділами на підприємствах, в організаціях та установах, зокрема в архівних та бібліотечних (СК-2).
  • Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у професійній діяльності (СК-3).
  • Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації (СК-4).
  • Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом проведення аналізу інформаційних потоків та масивів (СК-5).
  • Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення професійної діяльності, розуміти принципи проектування та функціонування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа (СК-6).
  • Здатність використовувати у фаховій діяльності знання наукових принципів та методів архівознавства та бібліотекознавства, стратегії, моделі, стандарти та методи розвитку й адміністрування бібліотечних та архівних систем (СК-7).
  • Володіння науково-методичними засадами навчання та інноваційними підходами до фахової підготовки інформаційних фахівців; планування власної науково-педагогічної діяльності. (СК-8).
  • Здатність організовувати та реалізовувати маркетингову діяльність інформаційних установ. (СК-9).
  • Здатність забезпечувати ефективне управління інноваційними проєктами.(СК-10)
  • Здатність визначати специфіку предметної сфери діяльності для формулювання завдань автоматизації інформаційних процесів (СК-11).
  • Здатність здійснювати інформаційний моніторинг (СК-12).

Програмні результати навчання

 • Формувати стратегії системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю (РН-1).
 • Здійснювати організацію та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах та установах (РН-2).
 • Розробляти проєкти автоматизації формування інформаційних ресурсів бібліотечних та архівних установ (РН-3).
 • Застосовувати технології створення та підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів (РН-4).
 • Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації (РН-5).
 • Володіти методиками бібліо- та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів (РН-6).
 • Розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи проектування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа в інформаційній діяльності (РН-7).
 • Створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги (РН-8).
 • Здійснювати маркетингові дослідження ринку інформаційних продуктів та послуг (РН-9).
 • Використовувати прикладні соціокомунікативні технології для організації ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва (РН-10).
 • Застосувати законодавчі та нормативні документи, що регулюють функціонування інформаційної сфери (РН-11).
 • Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі конкурентоспроможності установи (РН-12.).
 • Застосовувати прикладне програмне забезпечення для вирішення управлінських та/або наукових завдань на основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з функціональними можливостями інформаційних систем (РН-13).
 • Використовувати методи проведення експертизи цінності, систематизації, обліку документів та формування архівних фондів (РН-14).
 • Застосовувати законодавство, що регулює управління авторськими правами в інформаційній галузі (РН-15).
 • Формувати вміння і навички з основ інформаційного протистояння та застосовувати сучасні методи захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах (ПРН-16).
 • Здійснювати документаційну підтримку управлінської діяльності, виявляти навички управлінської ініціативи та нести відповідальність за результати своєї діяльності (ПРН17).
 • Використовувати інформаційно-пошукові системи та просувати інформаційні ресурси в мережі Інтернет (ПРН-18).