Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Документознавство та інформаційна діяльність

Профіль освітньої програми

Тип диплома та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») Донецький національний університет імені Василя Стуса має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС.

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію № 3551 від 23.06. 2022, строк дії – 01.07.2027
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6), рівень освіти – перший (бакалаврський)

Обмеження щодо форм навчання Відсутні
Освітня кваліфікація Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – бакалавр

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»

Degree – Bachelor

Program Subject Area – Information, library and archival studies

Study Program – Documentation and information services

Мета програми

Формування інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство особистості-професіонала, яка здатна розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи .

Характеристика програми

1 Опис предметної зони Об’єкти вивчення та діяльності: інституції та інфраструктура, що забезпечують створення, поширення, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких форматах; теорії, процеси, технології та стандарти, що сприяють формуванню, підтримці та використанню інформаційних ресурсів установ, бібліотек та архівів.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування положень і методів інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Теоретичний зміст предметної зони: інформаційні та документні системи установ; технології управління інформаційними, архівними та бібліотечними ресурсами.

Методи, методики і технології: методи та технології інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності; методи та технології формування та організації використання інформаційних, бібліотечних та архівних ресурсів, керування документаційними процесами, аналітико-синтетичної обробки документів, опрацювання інформації, комплексного аналізу діяльності документно-інформаційної установи.

Інструменти та обладнання: комп’ютерне, мережеве та програмне забезпечення, мультимедійні засоби; системи електронного документообігу, електронні бібліотеки та архіви; бібліотечноінформаційні системи; системи опрацювання текстової, графічної, аудіо та іншої інформації.

2 Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
3 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
4 Орієнтація програми Освітньо-професійна

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Сфера працевлаштування випускників: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, організації, інформаційні установи різного рівня та форм власності.

Професії: менеджер у сфері надання інформації, менеджер із комунікаційних технологій, менеджер у видавничій діяльності, професіонали в сфері архівної справи, бібліотечної справи, інформації; професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів, архівіст, зберігач фондів, професіонали в сфері бібліотечної справи, документознавець, бібліограф, бібліотекар, професіонали в галузі інформації та

інформаційного аналізу, аналітик консолідованої інформації, секретарі адміністративних органів, помічники керівників підприємств, установ та організацій, організатори діловодства, організатор діловодства (державні установи), організатор діловодства (культура), помічники керівників, помічник керівника підприємства (установи, організації), референт, помічник керівника іншого основного підрозділу, помічник керівника малого підприємства без апарату управління, службовці, пов’язані з інформацією, секретарі, архіваріус.

Професійні назви робіт за International Standard Classification of Occupations:

Archivists and curators (Архівісти і куратори): archivist (архівіст), records manager (керуючий документацією) Librarians and related information professionals (Бібліотекари і пов’язані з ними фахівці в інформаційній галузі): bibliographer (бібліограф), cataloguer (каталогізатор), librarian (бібліотекар)

Business and administration associate professionals (професіонал у сфері бізнесу та адміністрування)

Business services agents (діловий представник)

Administrative and specialized secretaries (адміністративний та спеціальний секретар)

Regulatory government associate professionals

(професіонал у сфері державного управління)

Legal, social, cultural and related associate professionals (професіонал у юридичній, соціальній, культурній та суміжних сферах) Legal, social and religious associate professionals (професіонал у юридичній, соціальній та релігійній сферах)

Information and communications technicians (фахівець з інформаційно-комунікаційних технологій)

Information and communications technology operations and user support technicians

(фахівець служби підтримки користувачів та інформаційно-комунікаційних систем)

Telecommunications and broadcasting technicians (технічний фахівець у сфері телекомунікацій та електронних ЗМІ) Library manager – менеджер бібліотечної діяльності

Bibliographer (бібліограф).

2 Продовження освіти (академічні права випускників) Продовження здобуття освіти за другим рівнем навчання (магістерським), а також підвищення кваліфікації й здобуття додаткової освіти за сертифікатними програмами та програмами післядипломного навчання.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемноорієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Викладання проводиться у вигляді традиційних та інтерактивних лекцій, лабораторних робіт, семінарів, практичних занять методом малих груп, проведення індивідуальних занять, проходження практики, консультацій з викладачами, ділових ігор, електронного навчання за допомогою спеціалізованих електронноцифрових інструментів: системи Moodle, додатків Microsoft Teams, Microsoft SharePoint, тощо.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання/проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

 1. Інтегральна компетентність
  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів інформаційної, бібліотечної та архівної справи і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
 2. Загальні компетентності
  • ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  • ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  • ЗК-3. Знання та розуміння предметної зони та професійної діяльності.
  • ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
  • ЗК-5. Здатність спілкуватись іноземною мовою.
  • ЗК-6. Навички використання інформаційних і комунікативних технологій.
  • ЗК-7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
  • ЗК-8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
  • ЗК-9. Здатність працювати в команді.
  • ЗК-10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
  • ЗК-11. Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свободи людини і громадянина в Україні.
  • ЗК-12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної зони, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 3. Спеціальні компетентності
  • СК-1. Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, поширення та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах.
  • СК-2. Здатність використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв.
  • СК-3. Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення завдань спеціальності.
  • СК-4. Здатність аналізувати закономірності розвитку, документноінформаційних потоків та масивів, як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій.
  • СК-5. Здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів.
  • СК-6. Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації.
  • СК-7. Здатність упроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів інформаційних, бібліотечних та архівних установ.
  • СК-8. Здатність проєктувати та створювати інформаційні системи, ресурси, продукти та послуги.
  • СК-9. Здатність використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні технології в умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури.
  • СК-10. Здатність застосовувати принципи проєктування баз даних, інформаційних систем, соціальних та інших комп’ютерних мереж, електронних бібліотек та архівів.
  • СК-11. Здатність використовувати і вдосконалювати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, організовувати електронні бібліотеки та архіви.
  • СК-12. Здатність створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет.
  • СК-13. Здатність опановувати і використовувати технології електронного урядування та електронного документообігу.
  • СК-14. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, постійного підвищення рівня інформаційної культури.
  • СК-15. Здатність опановувати та застосовувати технології системного аналізу інформаційної діяльності.

Програмні результати навчання

 • ПРН1. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.
 • ПРН2. Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу.
 • ПРН3. Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність.
 • ПРН4. Застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, методологію вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.
 • ПРН5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням.
 • ПРН6. Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.
 • ПРН7. Забезпечувати ефективність функціонування документнокомунікаційних систем.
 • ПРН8. Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності.
 • ПРН9. Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційнокомп’ютерних та комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів і послуг.
 • ПРН10. Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне обладнання.
 • ПРН11. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних завдань.
 • ПРН12. Застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів.
 • ПРН13. Оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення.
 • ПРН14. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов.
 • ПРН15. Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.
 • ПРН16. Приймати обґрунтовані управлінські та технологічні рішення.
 • ПРН17. Бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді.
 • ПРН18. Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
 • ПРН19. Дотримуватися і реалізовувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 • ПРН20. Опанувати професійними навичками створення та зберігання документів.
 • ПРН21. Створювати і вести інтегровані системи документаційного забезпечення управління в організації на базі новітніх технологій та архівного зберігання документів.
 • ПРН22. Уміти керувати та організовувати весь цикл функціонування інформації в суспільстві та прогнозувати майбутні наслідки.