Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Комп’ютерні технології обробки даних

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці.
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя      Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію з галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки за рівнем Магістр

НД 0289380 від 21.08.2017 р., термін дії до 01.07.2024 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень,  другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle)

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Навчання тільки за денною формою
Освітня кваліфікація Магістр комп’ютерних наук
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки
Освітня програма – Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science)
Obtained qualification – Master Degree
Program Subject Area – Computer science
Educational Program – Data science
Опис предметної області Об’єкти вивчення та професійної діяльності:
процеси збору, представлення, обробки, зберігання, передачі та доступу до інформації в комп’ютерних системах.
Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері комп’ютерних наук.
Теоретичний зміст предметної галузі: сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в інформаційних та комп’ютерних системах.
Методи, методики та технології: методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач комп’ютерних наук; математичне і комп’ютерне моделювання, сучасні технології програмування; методи збору, аналізу та консолідації розподіленої інформації; технології та методи проектування, розроблення та забезпечення якості складових інформаційних технологій, методи комп’ютерної графіки та технології візуалізації даних; технології інженерії знань, CASE-технології моделювання та проектування ІТ.
Інструменти та обладнання: розподілені обчислювальні системи; комп’ютерні мережі; мобільні та хмарні технології, системи управління базами даних, операційні системи, засоби розроблення інформаційних систем і технологій.
Академічні права випускників Здобуття освіти за освітньою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та здобуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

Мета програми

Підготовка особистості-професіонала, Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентифікованої, Інтегрованої у суспільство (Homo-I) для практичної і наукової роботи у сфері комп’ютерних наук  та  наук  про  дані  з  глибоким  знанням  сучасних наукових досягнень цієї галузі, методів  машинного навчання,  статистики,  обробки  даних  та  великих  даних з  використанням  сучасних  інформаційних  технологій,  що  дає можливість  ефективно  виконувати  завдання  інноваційного  характеру  відповідного  рівня професійної діяльності. Досягнення мети програми планується за рахунок прагматизації освітньої діяльності, створення науково-інноваційного простору реалізації можливостей та університетського світоглядного простору living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом).

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна.
2 Особливості програми Інтеграція знань з перспективних напрямків розвитку комп’ютерних технологій обробки даних, зокрема, методів статистичного та машинного навчання, паралельної та розподіленої обробки даних; застосування теоретичних знань при розробці інформаційних технологій в соціально-економічних, організаційно-технічних предметних областях, зокрема в сфері обробки зображень, інтернету речей.

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування Професійна діяльність як професіонала з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення комп’ютерних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Сферою працевлаштування є галузь комп’ютерних наук та інформаційних технологій, а також галузі, пов’язані з  аналізом великих обсягів даних. Випускники  можуть  працювати  за  професіями  згідно  з  Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

2131.1 Наукові співробітники (обчислювальні системи)

2131.2 Розробники обчислювальних систем

2132.1 Наукові співробітники (програмування)

2132.2 Розробники комп’ютерних програм

2310.2 Інші викладачі закладів вищої освіти

2321 Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2322 Викладачі закладів фахової передвищої освіти

Також магістри комп’ютерних наук можуть займати наступну низку посад:

– аналітик даних (Data Analyst);

– фахівець з інтелектуальної обробки даних (Data Mining Specialist);

– вчений із даних (Data Scientist);

– бізнес-аналітик;

– аналітик з комп’ютерних комунікацій;

– інженер з управління та обслуговування систем;

– фахівець-аналітик з дослідження ринку інформаційних послуг;

– фахівець з інформаційних технологій;

– системний аналітик;

– математик-аналітик з дослідження операцій;

– консультант з раціоналізації виробництва;

– розробник проєктів;

– професіонал в галузі обчислень (комп’ютеризації);

– професіонал в галузі програмування;

– науковий співробітник (програмування).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність (ІК) Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері комп’ютерних наук.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК05. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК06. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) СК01. Усвідомлення теоретичних засад комп’ютерних наук.

СК02. Здатність формалізувати предметну область певного проєкту у вигляді відповідної інформаційної моделі.

СК03. Здатність використовувати математичні методи для аналізу формалізованих моделей предметної області.

СК04. Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для забезпечення якості прийняття проєктних рішень.

СК05. Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення.

СК06. Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук.

СК07. Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульованих вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень.

СК08. Здатність розробляти і реалізовувати проекти зі створення програмного забезпечення, у тому числі в непередбачуваних умовах, за нечітких вимог та необхідності застосовувати нові стратегічні підходи, використовувати програмні інструменти для організації командної роботи над проєктом.

СК09. Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань.

СК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість ІТ-проєктів, інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення, застосовувати міжнародні стандарти оцінки якості програмного забезпечення інформаційних та комп’ютерних систем, моделі оцінки зрілості процесів розробки інформаційних та комп’ютерних систем.

СК11. Здатність ініціювати, планувати та реалізовувати процеси розробки інформаційних та комп’ютерних систем та програмного забезпечення, включно з його розробкою, аналізом, тестуванням, системною інтеграцією, впровадженням і супроводом.

СК12. Здатність до застосування методів статистичної обробки даних, оцінювання процесів реального світу та їхньої аналітичної та інтелектуальної обробки в процесі розв’язання теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук.

Результати навчання

РН1. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері комп’ютерних наук і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері комп’ютерних наук та на межі галузей знань.

РН2. Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем комп’ютерних наук, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур.

РН3. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері комп’ютерних наук до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

РН4. Управляти робочими процесами у сфері інформаційних технологій, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

РН5. Оцінювати результати діяльності команд та колективів у сфері інформаційних технологій, забезпечувати ефективність їх діяльності.

РН6. Розробляти концептуальну модель інформаційної або комп’ютерної системи.

РН7. Розробляти та застосовувати математичні методи для аналізу інформаційних моделей.

РН8. Розробляти математичні моделі та методи аналізу даних (включно з великим).

РН9. Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу даних (включно з великими).

РН10. Проектувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення.

РН11. Створювати нові алгоритми розв’язування задач у сфері комп’ютерних наук, оцінювати їх ефективність та обмеження на їх застосування.

РН12. Проектувати та супроводжувати бази даних та знань.

РН13. Оцінювати та забезпечувати якість інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення.

РН14. Тестувати програмне забезпечення.

РН15. Виявляти потреби потенційних замовників щодо автоматизації обробки інформації.

РН16. Виконувати дослідження у сфері комп’ютерних наук.

РН17. Виявляти та усувати проблемні ситуації в процесі експлуатації програмного забезпечення, формулювати завдання для його модифікації або реінжинірингу.

РН18. Збирати, формалізувати, систематизувати і аналізувати потреби та вимоги до інформаційної або комп’ютерної системи, що розробляється, експлуатується чи супроводжується

РН19. Аналізувати сучасний стан і світові тенденції розвитку комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

РН20. Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання теоретичних і прикладних задач аналізу даних методами статистичного та машинного навчання із врахуванням специфіки різних предметних областей.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1 Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри інформаційних технологій, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають спеціальності та вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2 Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка, Донецька область).

У навчальній та науково-дослідній роботі кафедри використовуються міжкафедральна лабораторія з машинного навчання і інтелектуального аналізу даних та кафедральні лабораторії інтернету речей та інформаційної безпеки.

3 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

  • онлайн-бібліотеки Університету;
  • електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

  • силабуси навчальних дисциплін та робочі програми практичної підготовки;
  • посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
  • методичні вказівки до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;
  • методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
  • інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено  на порталі факультету інформаційних і прикладних технологій, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, набутих здобувачем освіти.

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі ЄКТС шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено.