Облік і оподаткування Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Облік і оподаткування

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 міс.
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 р. Сертифікат про акредитацію: НД-IV № 0273072 від 03.06.2014 р. до 01.07.2024р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Secondcycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 7)

Мета програми

Підготовка сучасного дослідника в сфері обліку та оподаткування на основі формування комплексу компетентностей, що забезпечують розуміння закономірностей, динаміки, проблем та перспектив розвитку облікових систем у галузях економіки та регіонах

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність ґрунтується на інтеграції загальної та професійно-практичної підготовки
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми
 • акцент на активному дослідницькому середовищі;
 • можливість академічної мобільності студентів;
 • поєднання класичних та інноваційних методів навчання;
 • поглиблене вивчення міжнародних стандартів: обліку, звітності, контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, оцінки.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Головний бухгалтер, головний економіст, головний ревізор, директор з економіки, завідувач цехової бухгалтерії, завідувач каси, начальник контрольно-ревізійного відділу, аналітик консолідованої інформації, оцінювач-експерт, начальник планово-економічного відділу, аудитор, головний державний аудитор, головний державний податковий ревізор-інспектор, науковий співробітник.
2 Продовження освіти Можливості навчання на наступному (третьому) освітньо-науковому рівні – доктор філософії

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проектне навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекційні, практичні, лабораторні заняття, науково-дослідна практика, виконання досліджень, написання курсового проекту, магістерської роботи, онлайн-консультації, самонавчання.
2 Система оцінювання За результатами поточного та підсумкового контролю, зокрема, екзаменаційних сесій (заліки, усні та письмові іспити), захисту курсового проекту, звіту з практики, магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

2 Загальні компетентності

 • Здатність розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління (ЗК-1).
 • Здатність використовувати знання іноземної мови як засобу професійного спілкування, інструменту підвищення свого професійного та особистісного рівня (ЗК-2).
 • Здатність проводити науково-дослідну, аналітичну та інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та їх використання для експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських рішень (ЗК-3).
 • Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії під час вирішення поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності (ЗК-4).
 • Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність з використанням інноваційних освітніх технологій (ЗК-5).
 • Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень (ЗК-6).
 • Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання та обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань (ЗК-7).
 • Здатність застосовувати навички публічних ділових і наукових комунікацій з використанням інформаційних технологій задля вирішення поставлених завдань (ЗК-8).
 • Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу інформації в економічних науках (ЗК-9).

3 Фахові компетентності

 • Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, соціальної відповідальності бізнесу (СК-1).
 • Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами управління (СК-2).
 • Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків (СК-3).
 • Вміння формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, інтерпретувати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень (СК-4).
 • Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем управління з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації (СК-5).
 • Здатність використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг в процесі практичної діяльності (СК-6).
 • Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи обліку, аналізу, аудиту і оподаткування підприємства (СК-7).
 • Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору (СК-8).
 • Здатність забезпечувати інформаційну підтримку управлінських рішень у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування (СК-9).
 • Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування (СК-10).
 • Здатність застосовувати отримані нові знання й практичні пропозиції для розв’язання комплексних проблем у сфері обліку, аудиту та оподаткування, а також адаптувати їх до умов змінного середовища та викликів сучасності (СК-11).

Програмні результати навчання

 1. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з наукових питань для підвищення свого фахового та особистісного рівня (ПРН-1).
 2. Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб управління суб’єктів господарювання (ПРН-2).
 3. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір методики формування та інтерпретації облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання (ПРН-3).
 4. Здійснювати інформаційну підтримку управлінських рішень (ПРН-4).
 5. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської звітності суб’єктів господарювання (ПРН-5).
 6. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства (ПРН-6).
 7. Формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень (ПРН-7).
 8. Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу (ПРН-8).
 9. Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх економічну поведінку (ПРН-9). 10. Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень (ПРН-10).
 10. Знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу, розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання (ПРН-11).
 11. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу (ПРН-12).
 12. Використовувати знання міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг у професійній діяльності (ПРН-13).
 13. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації (ПРН-14).
 14. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику (ПРН-15).
 15. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення професійних завдань, у тому числі іноземними мовами (ПРН-16).
 16. Обґрунтовувати порядок реалізації управлінських функцій у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору (ПРН-17).
 17. Використовувати загальноприйняті норми поведінки і моралі в міжособистісних відносинах, професійній і науковій діяльності та підтримувати врівноважені стосунки з контактними аудиторіями (ПРН-18).
 18. Вміти проектувати, планувати і проводити дослідження, здійснювати їх інформаційне та методичне забезпечення (ПРН-19).
 19. Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування (ПРН-20).
 20. Застосовувати методи моделювання для аналізу закономірностей і тенденцій розвитку основних напрямів обліку, аналізу та аудиту, оподаткування (ПРН-21).
 21. Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти пропозиції щодо їх вирішення (ПРН-22).