Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Облік і оподаткування

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом магістра, одиничний ступінь.

Обсяг освітньо-професійної програми магістра – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці.

Грунтується на інтеграції загальної та професійно-практичної підготовки

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування (accounting and taxation).

Цикл загальної підготовки – 19 кредитів ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки – 71 кредит ЄКТС (21,11% + 78,89%)

Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років.

Сертифікат про акредитацію: НД-IV № 0273072 від 03.06.2014 р. до 01.07.2024 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій (НРК) України – 8 рівень, другий магістерський рівень,

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (FQ-EHEA) – другий цикл,

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF-LLL) – 7 рівень

Мета програми

Підготовка сучасного дослідника в сфері обліку та оподаткування на основі формування комплексу компетентностей, що забезпечують розуміння закономірностей, динаміки, проблем та перспектив розвитку облікових систем у галузях економіки та регіонах

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Об’єкт: організаційна, управлінська, економічна, контрольно-аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб’єктів господарювання та установ державного сектору у сфері обліку, аудиту та оподаткування.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи досліджень закономірностей функціонування сучасної економіки на макро- і мікрорівні, економіко-математичні методи для вирішення економічних проблем і завдань управління, а також інноваційні методи, методики, технології організації обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування.

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і технології, спеціалізоване програмне забезпечення, методичний інструментарій для організації та моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також для збирання і аналізу даних

071 «Облік і оподаткування»

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми –   акцент на активному дослідницькому середовищі;

–   можливість академічної мобільності студентів;

–  поєднання класичних та інноваційних методів навчання;

– поглиблене вивчення міжнародних стандартів: обліку, звітності, контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, оцінки

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Головний бухгалтер, головний економіст, головний ревізор, директор з економіки, завідувач цехової бухгалтерії, завідувач каси, начальник контрольно-ревізійного відділу, аналітик консолідованої інформації, оцінювач-експерт, начальник планово-економічного відділу, аудитор, головний державний аудитор, головний державний податковий ревізор-інспектор, науковий співробітник
2 Продовження освіти Можливості навчання на наступному (третьому) освітньо-науковому рівні – доктор філософії.

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проектне навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекційні, практичні, лабораторні заняття, магістерська практика, виконання досліджень, написання курсової роботи зі спеціальності, кваліфікаційної роботи, онлайн-консультації, самонавчання.
2 Система оцінювання За результатами поточного та підсумкового контролю, зокрема, екзаменаційних сесій (заліки, усні та письмові екзамени/іспити), захисту курсової роботи, звіту з практики, публічного захисту кваліфікаційної роботи

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності

 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК01).
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК02).
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК03).
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК04).
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК05).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК06).
 • Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК07).
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) (ЗК08).
 • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності (ЗК09).
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). (ЗК10).
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК11).
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК12)
 • Здатність планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення (ЗК13).

3 Фахові компетентності

 • Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу (СК01).
 • Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства (СК02).
 • Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків (СК03).
 • Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень (СК04).
 • Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації (СК05).
 • Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності (СК06).
 • Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства (СК07).
 • Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору (СК08).
 • Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування (СК09).
 • Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування (СК10).
 • Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, спрямовані на пізнання економічних явищ і процесів (СК11).
 • Здатність застосовувати отримані нові знання та інновації для розв’язання комплексних проблем у сфері обліку, аудиту та оподаткування, а також адаптувати їх до умов змінного середовища та вимог сталого розвитку (СК12).

Програмні результати навчання

 • Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління (ПР01).
 • Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження (ПР02).
 • Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні результатів досліджень та інновацій (ПР03).
 • Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання (ПР04).
 • Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання (ПР05).
 • Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації (ПР06).
 • Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання (ПР07).
 • Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства (ПР08).
 • Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень (ПР09).
 • Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень (ПР10).
 • Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання (ПР11).
 • Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу (ПР12).
 • Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики (ПР13).
 • Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації (ПР14).
 • Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику (ПР15).
 • Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами (ПР16).
 • Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування (ПР17).
 • Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями (ПР18).
 • Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення (ПР19).
 • Діагностувати фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу (ПР20).
 • Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх економічну поведінку (ПР21).
 • Вміти генерувати нові ідеї в сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування (ПР22).
 • Моделювати застосування методів наукових досліджень для аналізу закономірностей і тенденцій розвитку основних напрямів розвитку обліку, аналізу та аудиту, оподаткування (ПР23).
 • Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти пропозиції щодо їх вирішення (ПР24).
 • вміти розробляти проекти актів застосування права відповідно до такого висновку (ПРН -16);
 • вміти виявляти та усувати причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень; запобігати, розкривати та розслідувати правопорушення (ПРН -17);
 • вміти застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання консультацій, практичної юридичної допомоги (ПРН -18).