Міжнародні економічні відносини Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Міжнародні економічні відносини

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2001 р., акредитована на 10 р.

Сертифікат про акредитацію: НД-IV 0273690 від 27 червня 2013, протокол № 105. Термін дії до 1 липня 2023 року.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин, які мають фундаментальні фахові знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Цілеспрямована міжнародна економічна діяльність, що ґрунтується на врахуванні конкретних особливостей роботи в міжнародних організаціях, підприємствах, установах різних галузей всіх форм власності та частих змін ситуацій внутрішнього і зовнішнього середовища з метою досягнення ефективного особистого впливу на результат діяльності.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована: економіка світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці та інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного співробітництва.

Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки – 10%.

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки – 13%.

Цикл професійної та практичної підготовки – 77%.

3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Поглиблене вивчення тенденцій розвитку глобального економічного середовища, міжнародного менеджменту компаній, міжнародних стратегій економічного розвитку країн.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Професійна діяльність у сфері міжнародних економічних відносин, міжнародних відносин, у галузі економіки та інших.

Наукова діяльність у наукових закладах і підрозділах. Викладацька діяльність в системі освіти.

2 Продовження освіти Магістр може продовжувати навчання на освітньо-науковому рівні доктор філософії. Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основна стратегія навчання: інтерактивне проблемно-орієнтоване студентоцентроване навчання з використанням методів самостійної та індивідуальної роботи студентів під керівництвом викладача.

Викладання проводиться у вигляді: мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо.

2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, есе, презентації, поточне оцінювання, захист курсових робіт, захист кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі міжнародних економічних відносин або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень із застосування новітніх інноваційних технологій при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків з урахуванням невизначеності умов.

2 Загальні компетентності

 • Здатність до усної та письмової професійної комунікації іноземною мовою/іноземними мовами (ЗК – 1).
 • Здатність до абстрактного, креативного, критичного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів (ЗК – 2).
 • Здатність систематизувати та синтезувати інформацію з різних джерел, використовуючи інноваційні підходи та технології, програмне забезпечення з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів МЕВ (ЗК – 3).
 • Здатність працювати самостійно та в команді, вміти брати на себе ініціативу і відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей (ЗК – 4).
 • Здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові дослідження проблем міжнародних економічних відносин, продукувати гіпотези, визначати наукові проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень (ЗК – 5).

3 Фахові компетентності

 • Здатність аналізувати моделі розвитку національних економік та визначати їх роль у сучасній світогосподарській системі (СК – 2).
 • Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їх позиції на світових ринках (СК – 3).
 • Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства (СК – 4).
 • Здатність впроваджувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів МЕВ (СК – 5).
 • Здатність визначати геоекономічні стратегії країн та їх регіональні економічні пріоритети (СК – 6).
 • Здатність до виявлення системної сутності міжнародної конкурентоспроможності підприємств, галузей, регіонів та національних економік в умовах економічної глобалізації; визначення показників та факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємств (організацій); дослідження та селекції різних типів міжнародних стратегій конкурентної поведінки та оцінюванні їх ефективності (СК – 7).
 • Здатність застосування сучасних теоретичних основ і технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв’язання ключових проблем розвитку в умовах глобалізації економіки; методів та інструментарію міжнародного фінансового менеджменту на українських підприємствах (СК – 8).
 • Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації (СК – 9).

Програмні результати навчання

 • Демонструвати знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами (ПРН – 1).
 • Демонструвати неординарні підходи у розв’язанні практичних завдань, уміння креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій (ПРН – 2).
 • Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи інноваційні підходи та технології, програмне забезпечення з метою розв’язання практичних завдань з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів МЕВ (ПРН – 3).
 • Приймати обґрунтовані рішення, працювати самостійно і в команді, брати на себе ініціативу та відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей забезпечувати якість виконуваних робіт, аргументувати результативність економічної діяльності у мінливому середовищі (ПРН – 4).
 • Демонструвати дослідницькі навички, що проявляються в оригінальності дослідження, здатності продукувати нові наукові гіпотези в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси; інтерпретувати результати проведених досліджень, вміти їх презентувати, знаходити засоби розв’язання проблем і прогнозувати майбутні наслідки прийнятих рішень (ПРН – 5).
 • Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали, з метою формування пропозиції налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації (ПРН – 6).
 • Досліджувати та аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин (ПРН – 7).
 • Здійснювати моніторинг, аналіз ,оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їх конкурентних позицій та переваг на світових ринках (ПРН – 8).
 • Демонструвати розуміння закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства та феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну (ПРН – 9).
 • Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів МЕВ (ПРН – 10).
 • Здійснювати пошук та вибір адаптивних моделей вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку (ПРН – 11).
 • Здійснювати пошук та вибір адаптивних моделей вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку (ПРН – 12).
 • Визначати геоекономічні стратегії країн та їх регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів та безпекової компонтенти міжнародних економічних відносин в контексті глобальних проблем людства і асиметричності розподілу світових ресурсів (ПРН – 13).
 • Аналізувати фактори та показники конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу; тенденцій глобалізації економічного розвитку; виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу (ПРН – 14).
 • Здійснювати стратегічний аналіз умов розвитку міжнародної економічної діяльності; формувати стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства (організації), галузі, регіону;  розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів (ПРН – 15).
 • Генерувати інноваційні стратегічні рішення у міжнародно-економічній сфері; організовувати процеси управління розвитком підприємства (організації) міжнародного профілю (ПРН – 16).
 • Організовувати взаємодію підприємства (організації) з зовнішнім середовищем (ПРН – 17).
 • Організовувати процеси управління міжнародною економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів (ПРН – 18).
 • Організовувати міжнародне науково-технічне співробітництво (ПРН – 19).
 • Здійснювати менеджмент прибутку, капіталу та активів міжнародної компанії. Керувати інвестиційними проектами міжнародної компанії на основі даних про витрати та можливий прибуток від них (ПРН – 20).
 • Здійснювати менеджмент фінансової діяльності міжнародної компанії в умовах кризи (ПРН – 21).
 • Усвідомлювати необхідність самонавчання впродовж усього життя та постійного самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін, та застосування міждисциплінарного підходу у формуванні знань (ПРН – 22).