Міжнародні економічні відносини Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Міжнародні економічні відносини

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 1995 р., акредитована у 2013 році на 10 років
Сертифікат про акредитацію: НД – ІІ №0273657 від 27 червня 2013р., протокол № 105. Термін дії до 01.07.2023 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Firstcycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 6)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з МЕВ, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків суб’єктів макро-рівня.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Предметна область – закономірності і особливості функціонування та розвитку світового господарства, форм МЕВ і механізмів їх реалізації, мотивації й поведінки суб’єктів МЕВ на макрорівні в процесі еволюції міжнародних відносин та міжнародного співробітництва.
Дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (15%), дисципліни циклу математичної та природничо-наукової підготовки (14,2%), дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (70,8%).
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінований: загальний – акцент на критичному осмислені основних теорій, принципів, методів, типових та складних проблем на основі інтерпретації інформації для вирішення непередбачуваних та комплексних завдань у сфері міжнародних економічних відносин.
Спеціальний – орієнтація програми на поглиблене вивчення міжнародного економічного співробітництва на макро-рівні.
3 Орієнтація програми Академічна програма
4 Особливості програми Практико-орієнтоване навчання, спрямоване на застосування теоретичних знань та практичних навичок аналізу та організації діяльності суб’єктів макрорівня, здійснюючих міжнародну діяльність.
Включає обов’язкове поглиблене вивчення двох іноземних мов, проходження виробничої та навчально-виробничої практик на базі підприємств на реальному суб’єкті макрорівня.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускники можуть працювати на посадах: економіст, менеджер (управитель) із ЗЕД; консультант із зовнішньоекономічних питань; економіст з міжнародної торгівлі, дипломатичний агент, фахівець з методів розширення міжнародних ринків збуту.
2 Продовження освіти Можливість навчання на ОС «Магістр» спеціальності «Міжнародні економічні відносини» або споріднених спеціальностей

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання ССтудентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проектне навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекційні, практичні, лабораторні заняття, ознайомча та виробнича (перекладацька) практика, виконання досліджень, курсових проектів, онлайн-консультації, самонавчання.
2 Система оцінювання За результатами поточного та підсумкового контролю, зокрема, екзаменаційних сесій (заліки, усні та письмові іспити), захисту курсових проектів та звітів з практики, державної підсумкової атестації.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні завдання у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних відносин, зокрема, професійної діяльності (у т.ч. у процесі навчання), що передбачає застосування новітніх теорій та методів здійснення комплексних досліджень світогосподарських зв’язків.

2 Загальні компетентності

 • Здатність навчатися та бути сучасно навченим (ЗК-1). (ЗК-1);
 • Здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти креативність, гнучкість, уміння управляти часом (ЗК-2).
 • Здатність до усної та письмової загальної комунікації державною та іноземними мовами (ЗК-3).
 • Здатність до використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, програмних пакетів загального і спеціального призначення (ЗК-4).
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та оцінювання інформації, процесів та явищ з різних джерел з метою виявлення проблем, формулювання висновків (рекомендацій), вироблення рішень на основі логічних аргументів, забезпечення якості виконуваних робіт з урахуванням національних та міжнародних вимог, адаптації та дії в новій ситуації (ЗК-5).
 • Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків (ЗК-6).
 • Уміння бути критичним та самокритичним до розуміння чинників, які чинять позитивний чи негативний вплив на спілкування з представниками інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та мультикультурності та поваги до них (ЗК-7).
 • Здатність мотивувати та розробляти ефективну систему організації праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу (ЗК-8).
 • Здатність використовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій (ЗК-9)

3 Фахові компетентності

 • Здатність ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними мовами (ФК-1).
 • Здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки, налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня (ФК-2).
 • Здатність обґрунтовувати доцільність застосування економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні (ФК-3).
 • Здатність до абстрактного мислення щодо функціонування складних економічних систем (ФК-4).
 • Здатність брати участь у ділових міжнародних організаційно-правових відносинах, обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях (ФК-5).
 • Здатність застосовувати базові знання у сфері міжнародних економічних відносин з використанням нормативно-розпорядчих документів, довідкових матеріалів (ФК-6).
 • Здатність демонструвати стійке розуміння особливостей функціонування середовища міжнародних відносин та моделей економічного розвитку (ФК-7).
 • Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати та вміти адаптуватися до змін міжнародного середовища (ФК-8).
 • Здатність демонструвати знання базових категорій та новітніх теорій, концепцій, технологій і методів у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм (ФК-9).
 • Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі (ФК-10).
 • Здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин (ФК-11).
 • Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свій професійний рівень (ФК-12).
 • Мати теоретичну та методологічну базу для поглибленого самонавчання, тренінгів, сертифікаційних програм, грантів (ФК-13)
 • Здатність відтворювати теоретичні знання щодо розвитку міжнародного бізнесу (ФК-14).
 • Здатність брати участь у ділових переговорах на міжнародному рівні (ФК-15).
 • Здатність використовувати в своїй професійній діяльності дві іноземні мови (усне та писемне мовлення), проводити прямий і зворотний переклад документів (ФК-16).
 • 17. Мати теоретичну та практичну підготовку щодо проведення міжнародного економічного аналізу та вміння аналізувати зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів макрорівня (ФК-17).
 • Мати теоретичні знання в сфері міжнародної науково-технічної співпраці, здатність проводити та оцінювати позиціонування країн у глобальному інноваційному просторі (ФК-18)..
 • Здатність проводити міжнародну інвестиційну діяльність, оцінювати перспективність інвестиційних проектів, розробляти міжнародні проекти (ФК-19).
 • Здатність обґрунтовувати доцільність інтеграційної взаємодії суб’єктів на мікро-, мезо- та макрорівнях та оцінювати її ефективність, мати теоретичні знання з форм та методів міжнародної регіональної економічної інтеграції

Програмні результати навчання

 • Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, дотримуватися принципів безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін (ПРН-1)
 • Мислити креативно та критично, мати навички тайм-менеджменту, критично оцінювати наслідки продукованих ідей (ПРН-2).
 • Демонструвати навички письмової та усної комунікації державною та іноземними мовами, фахово використовувати економічну термінологію (ПРН-3).
 • Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення (ПРН-4).
 • Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології дослідження, виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати отриману інформацію; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на процеси та явища у світовому господарстві; формулювати висновки і розробляти рекомендації з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища (ПРН-5).
 • Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків (ПРН-6).
 • Володіти навичками самоаналізу (самоменеджменту), бути критичним і самокритичним, розуміти детермінанти впливу на спілкування з представниками інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності та поваги до них (ПРН-7).
 • Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу (ПРН-8).
 • Розробляти та реалізовувати міжнародні проекти, працювати в проектних групах, мотивувати людей і рухатися до спільної мети, діяти соціально-відповідально та свідомо (ПРН-9).
 • Застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій (ПРН-10).
 • Демонструвати знання та навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію державною та іноземними мовами (ПРН-11).
 • Досліджувати та ідентифікувати функціональні області та їх взаємозв’язки, налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня (ПРН-12).
 • Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати економічні та дипломатичні методи їх вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси (ПРН-13).
 • Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати результативність їх функціонування (ПРН-14).
 • Ідентифікувати, обговорювати та бути учасником ділових міжнародних організаційно-правових відносин, обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях (ПРН-15).
 • Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів і довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у сфері міжнародних економічних відносин (ПРН-16).
 • Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування середовища міжнародного бізнесу та моделей економічного розвитку (ПРН-17).
 • Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків, ілюструвати і презентувати результати оцінювання, підсумовувати та розробляти рекомендації, заходи з адаптації до змін міжнародного середовища (ПРН-18).
 • Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції світогосподарського розвитку; визначати механізми й інструменти реалізації економічної політики (ПРН-19).
 • Володіти базовими категоріями, новітніми теоріями, концепціями, технологіями та методами у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, зокрема: міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій (ПРН-20).
 • Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі (ПРН-21).
 • Застосовувати базові знання, аналізуючи теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин (ПРН-22).
 • Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань (ПРН-23).
 • Формувати додаткові компетентності шляхом самонавчання, участі у тренінгах, сертифікаційних і грантових програмах (ПРН-24).
 • Застосовувати набуті знання щодо фактів, методів, правил і принципів функціонування та розвитку міжнародного бізнесу у конкретних практичних ситуаціях (ПРН-25).
 • Проводити аналіз економічних показників міжнародних компаній з формуванням висновків та пропозицій щодо оптимізації плану діяльності на світовому ринку (ПРН-26).
 • Застосовувати знання щодо міжнародної науково-технічної співпраці, впроваджуючи її форми та результати в практичну діяльність (ПРН-27).
 • Розробляти міжнародні інвестиційні проекти, проводити їх оцінку та аналіз, впроваджувати їх в практичну діяльність (ПРН-28).
 • Оцінювати ефективність інтеграційної взаємодії суб’єктів на мікро-, мезо- та макрорівнях (ПРН-29).
 • Здійснювати пошук, збір та аналітико-синтетичну обробку інформації у міжнародних економічних відносинах (ПРН-30)
 • Здійснювати господарський аналіз діяльності підприємницьких структур та аналіз процесів і явищ у зовнішньому оточенні бізнесу; складати необхідні документи для реєстрації власного підприємства; складати бізнес-плани розвитку власного бізнесу (ПРН-31)
 • Усвідомлювати суть речей, соціальних явищ та процесів, швидко переходити від категорії до категорії не втрачаючи цілісного бачення явищ, речей, процесів (ПРН-32).
 • Здійснювати вирішення проблем у галузі принципів ведення обліку та складання фінансової звітності в зарубіжних країнах (ПРН-33)
 • Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосовування економіко-математичних методів у обраній професії (ПРН-34).
 • Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності співробітників (ПРН- 35).
 • Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві (ПРН-36).
 • Розробляти заходи з оптимізації облікових систем в рамках облікової політики конкретних суб’єктів господарювання та галузей економіки (ПРН-37).
 • Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем (ПРН-38).
 • Володіти та застосовувати знання мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності (ПРН-39).
 • Аналізувати вплив природних та соціально-економічних чинників на територіальну організацію та структуру господарства держав та статистичні матеріали, що відображають рівень соціально-економічного розвитку держав (ПРН-40)
 • Складати порівняльні країнознавчі характеристики об’єктів різного політико-територіального, міжнародного-правового та економічного статусу (ПРН-41).
 • Здатність використовувати інструменти соціології для пізнання і вирішення найбільш актуальних проблем соціальної реальності (ПРН-42)
 • Орієнтуватися у територіальній організації продуктивних сил України, сучасному стані та напрямках регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів (ПРН-43)
 • Здійснювати якісний аналіз причинно-наслідкових зв’язків об’єкту дослідження, застосовувати економетричні методи для побудови моделей аналізу та прогнозування соціально-економічних систем (СЕС), визначати тенденції розвитку СЕС, формувати інформаційно-аналітичну базу для прийняття ефективних управлінських рішень (ПРН-44)
 • Уміння та здатність аналізувати, раціонально та критично оцінювати основні політологічні парадигми, що виникали у процесі розвитку політичної думки для формування власного свідомого відношення до політичного буття (ПРН-45)
 • Використовувати в своїй професійній діяльності дві іноземні мови (усне та писемне мовлення), проводити прямий і зворотний переклад (ПРН-46).